Модул Релеф

Освен двумерни карти, CadIS поддържа и тримерни, което става чрез модула Релеф. В него са включени следните функции за автоматично изчисляване на релеф при наличие на точки със зададени коти:

 • CadIS може автоматично да създаде хоризонталите като се посочва през каква височина да бъдат и какъв е техния тип според изискванията за кадастъра.
 • Програмата може да изчислява профил по зададено трасе – за случаите на предпроектни проучвания на трасета.
 • Релефът може да бъде визуализиран като тримерна виртуална разходка, където се виждат сгради, огради и електропроводи.

Модул Вертикална планировка

Модулът Вертикална планировка служи за изготвяне на специфицираните в Закона за устройство на територията проекти за вертикална планировка.

На разположение на потребителя са специализираните условни знаци за изобразяване на:

 • Кота бордюр в два варианта
 • Проектна и теренна кота
 • Кота проект
 • Кота 0
 • Проектен наклон
 • Смяна на наклона
 • Воден отток
 • Водосточна решетка
 • Хоризонтал
 • Площен обект (поле)