ДФЗ публикува цифровите данни за площите от Кампания 2018

04.07.2018 | Публикувано в Новини

Държавен фонд „Земеделие“ публикува цифровите географски данни за заявените парцели за подпомагане за Кампания 2018. Всички земеделски стопани, които са кандидатствали за директни плащания за Кампания 2018, могат да изтеглят графичните данни за парцелите, които са заявили за подпомагане.

Данните могат да се свалят от Системата за индивидуална справка по Директни плащания. Тя се намира на началната страница на уеб сайта на Фонд „Земеделие“.

Достъп до системата и формат на данните

Достъпът до системата става чрез потребителското име и персоналния код от заявлението за директни плащания. В секцията за справка има и ръководство за работа с цифровите данни. Там можете да намерите и инструкции за въвеждането на потребителското име и паролата.

Цифровите данни са в .SHP (shape) формат в проекция UTM, зона 35N и потребителите на CadIS могат да ги импортират директно в системата. Това става от панел Земеползване, меню Oперации / Импорт или от панел Правно основание чрез командата Импорт от иконното меню и избор на тип на файл „ZIP файл (ИСАК)“.

Така CadIS7 зарежда цифровите данни от ИСАК, които могат да се ползват за изработване на споразумения за стопанската 2018/2019 г.

Публикуван е окончателният слой „Площи, допустими за подпомагане“ за Кампания 2017

пасище

15.03.2018 | Публикувано в Новини

Публикуван е легитимният слой за Кампания 2017 г.

Със заповед на министъра на земеделието, храните и горите № РД 46-139 от 28.02.2018 г. публикувана в Държавен вестник, брой 22 от 13 март 2018 г. е одобрен окончателния специализиран слой „Площи, допустими за подпомагане“ за Кампания 2017 като част от Система за идентификация на земеделските парцели. Слоят е актуализиран за 2017 г. чрез дешифрация на нова цифрова ортофотокарта на страната по самолетно и сателитно заснемане от 2017 г.; отразяване на резултатите от теренни проверки, извършени през годината от страна на Техническия инспекторат на Държавен фонд „Земеделие“ – Разплащателна агенция (ДФЗ – РА), и областните и общинските структури на Министерството на земеделието, храните и горите (МЗХГ), както и чрез проверка на получени възражения срещу обхвата на специализирания слой „Площи, допустими за подпомагане“, одобрен със Заповед № РД-46-428 от 13.12.2017 г. на министъра на земеделието, храните и горите.

Данните са достъпни безплатно от страницата Идентификация на земеделски парцели от сайта на Министерството на земеделието, храните и горите (МЗХГ). От връзката „Географски обхват на специализирания слой ПДП по области“, потребителите могат да си свалят файловете от текущия слой на площите, допустими за подпомагане, за всяка област по отделно.

Проверка на годните за подпомагане площи в CadIS

CadIS може да зарежда тези данни и по този начин предоставя възможност на своите клиенти да видят каква част от земите им не са годни за подпомагане. Ползвателите на земеделските земи е добре да проверят годността на площите си преди очертаването им в ИСАК.

Общинските администрации, които са ползватели на CadIS могат да подготвят общинските пасища за отдаване под наем на животновъдите, ползвайки слой „Площи, допустими за подпомагане“ за Кампания 2017 година.

С помощта на CadIS можете да направите възражения срещу легитимния слой

Очертаване за ИСАК спрямо легитимния слой

20.12.2017 | Публикувано в Новини

Публикуван е проект на легитимния слой за 2017 г.

Министерството на земеделието, храните и горите публикува на 19.12.2017 г. площите допустими за подпомаганелегитимния слой за 2017 година. Земеделските стопани могат да проверят дали заявените от тях площи попадат изцяло или частично в обхвата на слоя.

Проектът е одобрен със заповед на министъра на земеделието, храните и горите г-н Румен Порожанов и е предаден на Държавен фонд „Земеделие“ – Разплащателна агенция (ДФЗ–РА) за извършване на кръстосани проверки, калкулации и изплащане на субсидии по схеми и мерки за директни плащания на площ.

Автоматична справка за площите в CadIS

Потребителите на CadIS могат да изготвят автоматична справка за местоположението на площите си, за които ще им бъде отказано плащане по СЕПП. Това е възможно след като се заредят и сравнят в CadIS площите допустими за подпомагане за съответната област и заявените площи на земеделеца от системата за индивидуалната справка на ДФЗ.

Подаване на възражения

При несъгласие с посочените данни, кандидатите могат да подават възражения до министъра на земеделието, храните и горите. Образци на възраженията се генерират автоматично от Системата за индивидуални справки на Държавен фонд „Земеделие”. Попълнените документи ще се приемат в областните дирекции „Земеделие” до 5 януари 2018 г. включително.

При затруднение в проверките на данните или при подаване на възраженията, земеделските стопани могат да се обърнат за помощ към областните и общинските служби по земеделие към Министерството на земеделието, храните и горите.

След разглеждането на всички постъпили възражения ще бъде подготвен и финалният специализиран слой „Площи, допустими за подпомагане” за кампания 2017. На базата тази актуализирана информация ДФ „Земеделие” – РА ще извърши окончателните оторизации по схемите и мерките на площ.

ДФЗ публикува цифровите данни за площите от Кампания 2017

споразумения за ползване

20.07.2017 | Публикувано в Новини

Държавен фонд „Земеделие“ публикува цифровите географски данни за заявените парцели за подпомагане за Кампания 2017. Всички земеделски стопани, които са кандидатствали за директни плащания за Кампания 2017, могат сами да изтеглят графичните данни за парцелите, които са заявили за подпомагане.

Данните могат да се свалят от Системата за индивидуална справка по Директни плащания. Тя се намира на началната страница на уеб сайта на Фонд „Земеделие“.

Достъп до системата и формат на данните

Достъпът до системата става чрез потребителското име и персоналния код от заявлението за директни плащания. В секцията за справка има и ръководство за работа с цифровите данни. Там можете да намерите и инструкции за въвеждането на потребителското име и паролата.

Цифровите данни са в .SHP (shape) формат в проекция UTM, зона 35N и потребителите на CadIS могат да ги импортират директно в системата. Това става от панел Земеползване, меню Oперации / Импорт или от панел Правно основание чрез командата Импорт от иконното меню и избор на тип на файл „ZIP файл (ИСАК)“.

Така CadIS7 зарежда цифровите данни от ИСАК, които могат да се ползват за изработване на споразумения за стопанската 2017/2018 г.

 

Промоция на CadIS7

CadIS7

20.06.2017 | Публикувано в Новини

Най-популярният софтуер за кадастър и земеделие CadIS7 вече е на пазара с нов визуален интерфейс, значително повишено бързодействие при изобразяването на графични елементи и огромен набор от нови възможности.

Нов визуален интерфейс

CadIS7 идва с нов, модерен интерфейс, който не само прави продукта да изглежда по-приятно, но и отговаря на съвременните хардуерни изисквания, наложени от новите модели монитори с високи резолюции (4K), както и от новата операционна система Windows 10, която ги поддържа.

Улеснения в работата на потребителите

CadIS7 предлага по-опростен потребителски интерфейс за управлението на табличната информация. Функциите за филтриране и анализиране на данните са значително улеснени, което позволява по-бърза и по-ефективна работа.

Добавени са прозрачности при изображението на обектите на картата. Увеличен е наборът от стандартни щриховки при запълване на обектите и е добавена възможност за създаване на модели на запълване, дефинирани от потребителя. Вече е възможно при оцветяване на картата потребителите да използват над 16 милиона цвята, а при мащабирането са въведени нива на видимост, т.е. потребителят може да определи при какъв мащаб даден елемент да бъде видим на картата.

Добавен е модул „Административна карта на България“, включващ държавни, областни, общински и землищни граници.

За земеделците

Различните функционалности в модул „Земеползване“ са разделени в няколко панела:

  • Панел „Идентификация на земеделските парцели (ИЗП)“ включва работата с физически блокове и легитимни площи
  • Панел „Правно основание“ – всички дейности по изготвяне на споразумения за ползване
  • Панел „Земеползване“ включва блоковете земеделска земя, мероприятия, обследвания, торове, препарати и т. н.

За кадастъра

Във връзка с промените на CAD формата за обмен на данни, версия 4.0.3, е реализирана съвместимост на слоевете „Защитени зони“, „Черноморско крайбрежие“, „Подземен кадастър“ с новия формат.

Реализирана е пълна поддръжка на координатна система КС 2005 Кадастрална. CadIS поддържа и пълна съвместимост на трансформациите на координатните системи с официалния софтуер на Агенцията по кадастър BGSTrans. CadIS7 работи с точност в рамките на 0.001 мм, като е запазено традиционното за продукта високо бързодействие.

Специални отстъпки при надграждане на версията на CadIS!

Само до 1 ноември 2017 г. ползвателите на лицензи на CadIS, конфигурирани със закупените модули, могат да ползват специални отстъпки за надграждане до CadIS7, а именно:

  • Лицензи, закупени след 1 юни 2016 г. се надграждат безплатно;
  • Лицензи за CadIS6, закупени преди 1 юни 2016 г. ползват 30% отстъпка от стандартната цена за надграждане на CadIS от версия 6 до версия 7;
  • Лицензи за CadIS5 ползват 30% отстъпка от стандартната цена за надграждане на CadIS от версия 5 до версия 7;
  • При закупуването на нови лицензи и модули се ползва 20% отстъпка от стандартната цена на лиценза/модула.

Отстъпките до 1 ноември 2017 г. не могат да се комбинират с отстъпките за количество.

Легитимният слой за 2017 година е достъпен на сайта на МЗХГ

пасище

15.03.2017 | Публикувано в Новини

Публикуван е легитимният слой за 2017 г.

Министерството на земеделието, храните и горите публикува легитимния слой на площите в добро земеделско състояние за 2017 година. Данните са достъпни безплатно от страницата Идентификация на земеделски парцели от сайта на министерството. От връзката „Географски обхват на специализирания слой ПДП по области“, потребителите могат да си свалят файловете от текущия слой на площите, допустими за подпомагане, за всяка област по отделно.

Проверка на годните за подпомагане площи в CadIS

CadIS зарежда тези данни и по този начин предоставя възможност на своите клиенти да видят каква част от земите им не са годни за подпомагане. Ползвателите на земеделските земи е добре да проверят годността на площите си преди очертаването им в ИСАК.

Общинските администрации, които са ползватели на CadIS могат да подготвят общинските пасища за отдаване под наем на животновъдите, ползвайки окончателния легитимен слой за 2017 година.

С помощта на CadIS можете да направите възражения срещу легитимния слой

Очертаване за ИСАК спрямо легитимния слой

27.01.2017 | Публикувано в Новини

Публикуван е проект на легитимния слой за 2016 г.

Министерството на земеделието и храните публикува на 26.01.2017 г. площите в добро земеделско състояниелегитимния слой за 2016 година. От 27.01.2017 г. земеделските стопани ще могат да проверят дали заявените от тях площи попадат изцяло или частично в обхвата на слоя.

Проектът е одобрен със заповед на министъра на земеделието и храните Десислава Танева и е предаден на Държавен фонд „Земеделие“ – Разплащателна агенция (ДФЗ – РА). Те ще извършат кръстосани проверки, калкулации и изплащане на субсидиите по схемите и мерките за директни плащания на площ.

Автоматична справка за площите в CadIS

Потребителите на CadIS могат да изготвят автоматична справка за местоположението на площите си, за които ще им бъде отказано плащане по СЕПП. Това е възможно след като се заредят и сравнят в CadIS площите в добро земеделско състояние за съответната област и заявените площи на земеделеца от системата за индивидуалната справка на ДФЗ.

Подаване на възражения

При несъгласие с посочените данни кандидатите могат да подават възражения до министъра на земеделието и храните. Образци на възраженията се генерират автоматично от Системата за индивидуални справки на Фонд „Земеделие”. Попълнените документи ще се приемат в областните дирекции „Земеделие” до 10.02.2017 г. включително.

След разглеждането на всички постъпили възражения ще бъде подготвен и финалният легитимен слой за кампания 2016.

Промени в Закона за собствеността и ползването на земеделските земи

споразумения за ползване

27.01.2017 | Публикувано в Новини

На 26.01.2017 г. в последното си заседание Парламентът прие на второ четене промени в Закона за собствеността и ползването на земеделските земи (ЗСПЗЗ), в които има два основни акцента.

Отпадане на забраната за споразумения с трайни насаждения

В гласуваните промени се предвижда да отпадне забраната за имоти, декларирани с начин на трайно ползване „трайни насаждения“, да бъдат включвани в споразуменията за ползване. Така имоти, засадени с овошки, лозя и други видове трайни насаждения ще могат също да бъдат включвани в споразуменията. Добрата новина за нашите потребители е, че тази възможност вече е реализирана в CadIS и е публикувана в поредната актуализация на продукта.

Нова процедура за пасища, мери и ливади

Вторият акцент в промените се отнася до въвеждането на нова процедура за създаване на масиви за ползване за пасища, мери и ливади. Окрупняването ще става по споразумение между собственици или ползватели на животновъдни обекти с регистрирани пасищни селскостопански животни, които ползват пасища, мери и ливади под нормата за площ на една животинска единица. С тези изменения се цели окрупняване на имотите, които животновъдите ползват за отглежданите пасищни селскостопански животни.

Имотите, за които няма сключени договори и не са подадени декларации от техните собственици, т.е. „белите петна“, ще се разпределят между ползвателите.

Срокове за подаване на заявления

Споразуменията ще се сключват и актуализират до 20 декември за следващата календарна година. Заявленията за участие ще се подават до 31 октомври в общинската служба по земеделие по местонахождението на имотите. За стопанската 2016-2017 г. предвидените срокове в тази разпоредба ще бъдат удължени с четири месеца.

CadIS вече поддържа изцяло КС 2005 кадастрална

29.08.2016 | Публикувано в Новини

След августовските актуализации, CadIS вече официално поддържа координатна система КС 2005 кадастрална, като в следствие на това са направени следните промени:

  1. Добавен е нов шаблон „ProBG_2005K“ за КС 2005 кадастрална.
  2. Добавена на поддръжка на CAD v.4.03 формат.
  3. Добавени са версии на топографските карти на генералния щаб на съветската армия в КС 2005 кадастрална. Картите са във формат BGR, който може да се зареди и от демо версията на системата. Картите се разпространяват безплатно и са достъпни в страницата Downloads / Карти.

 

CadIS импортира данните за имотите от ОСЗ по Наредба 49

05.09.2015 | Публикувано в Новини

CadIS предоставя на потребителите си възможност за зареждане на данните за имотите по чл.45 от Наредба 49.

Използването на тези файлове е еквивалентно на зареждането на CAD/ZEM файлове при изготвянето на споразумения за ползване по чл.37в от ЗСПЗЗ.

Данните трябва да са налични за експорт в ОСЗ от Ферма Ползване с версия 2.59 или по-висока.