Актуална версия на CadIS

CadIS версия 8 се предлага от 01.07.2019 г., с което се прекратява поддръжката на CadIS7.

За настоящи клиенти на CadIS8 се предлага безплатна актуализация към последната версия на продукта. Към момента това е 8.2.2. Ако сте закупили CadIS8, и имате право на поддръжка, можете да си изтеглите и инсталирате последния инсталационен файл от тук.

Актуалната версия на CadIS8 Server е 8.1, която можете да изтеглите от тук.

Новости във версия 8.2.2

Добавена е оптимизация във формата за многоканален растер (MCF), водеща до намаляване на размера на файловете с 50%.

Оптимизирана е визуализацията на многоканалния растер с използване на възможностите на графичната карта, което позволява ускорение от 5 до 10 пъти.

При групова справка по графика е добавен номер на знак за точкови и линейни условни знаци.

Новости във версия 8.2.1

Добавена е възможност за използване на елипсоидната височина при работа с облак точки.

В Конфигурация на облака точки е добавена настройка Превишение над елипсоида.

При избор на точка чрез ключ възел (F2), ако се избере точка от облак точки се взема и елипсоидната и височина, която се коригира с превишението, за да се получи надморската височина (H).

При справка за координати, ако има налична надморска височина, тя се показва като H.

При въвеждане на точкови условни знаци и изолинии, ако е зададена надморска височина, то тя се използва.

Новости във версия 8.2.0

  1. Добавени са данните за площите, за които ще се обнови ЦОФК през 2019 година със самолетно заснемане започващо от 8 юли 2019, което ще обхване изцяло или частично области Видин, Монтана, Враца, Плевен, Велико Търново, Русе, Търговище, Шумен, Разград, Силистра, Добрич и Варна, както и погранични с Република Сърбия райони в области София област и Перник.

Новости във версия 8.1.0

  1. Нов гъвкав начин за придобиване на право за ползване на CadIS (вижте видовете лицензи)
  2. Четене на бази от всички предишни версии на CadIS от 4 до 7 включително
  3. Нов модул Многоканален растер, интегриран с помощния прозорец Основа
  4. Обновен интерфейс на прозорците за отваряне/запис на файл
  5. Добавен атрибут AB линия в обект БЗЗ, който се експортира към GPS за прецизно земеделие
  6. В баланса по ползватели от помощния прозорец Правно основание е добавена колона ЕГН/БУЛСТАТ на ползвателя
  7. В справките за декларации, декларатори и ползватели в МПО от помощния прозорец Правно основание е добавена колона култура на МПО
  8. В помощния прозорец Правно основание, меню Масиви е добавена функция за преномериране на всички МПО по КВС
  9. Името на Легитимния слой е променено на Допустима за подпомагане площ (ДПП)