Актуална версия на CadIS

Версия 8 на CadIS се предлага от 01.07.2019 г., с което се прекратява поддръжката на CadIS7.

За настоящи клиенти на CadIS8 се предлага безплатна актуализация към последната версия на продукта. Към момента това е 8.14.0. Ако сте закупили CadIS8, и имате право на поддръжка, можете да си изтеглите и инсталирате последния инсталационен файл от тук.

Актуалната версия на CadIS8 Server е 8.4, която можете да изтеглите от тук.

Новости във версия 8.14.0

Разработен е нов Модул Теренни проверки за служителите на МЗХГ в ОСЗ и ОДЗ.

Реализирани са функции за Импорт и Експорт в XLS формат на декларации по член 69 и заявления по член 70 от ППЗСПЗЗ за новата стопанска година 2020/2021.

Новости във версия 8.13.3

В Настройка > Конфигурация е добавен подпрозорец за включване/изключване видимостта на базите.

Лупа ФБ на модула СИЗП е направена да визуализира директно ФБ, ако съществува точно един ФБ с този идентификатор и да показва таблица с ФБ, чиито идентификатори започват с въведения номер.

В модула СИЗП за ДПП е добавено поле ФБ за директна визуализация на данните.

Новости във версия 8.13.2

В справката за едноканален растер са добавени начини на избор на заредените растери, попадащи в Административните граници на Област, Община или Землище, за да могат да бъдат копирани само избраните карти. На десен бутон в табличния браузер е добавена функция Копиране.

Обогатени са възможностите за конфигурация във функцията Настройка на ЦОФК разграфка от меню Основа.

В модул Земеползване, меню Операции са добавени функциите Преномериране на всички БЗЗ и Преномериране на всички БЗЗ по КВС.

Новости във версия 8.13.1

В конфигурацията за белите петна в панела Правно основание е променен начина за включване в масивите за ползване на остатъчните ОПФ и ДПФ, както и неизползваните полски пътища и канали. При изчисляването на ползвани части на имотите остатъчните ОПФ и ДПФ и неизползваните пътища и канали се изключват от масивите само ако са отметнати, че няма да участват.

При печат на споразумение остатъчните ОПФ и ДПФ както и неизползваните пътища и канали се включват ако са конфигурирани, че се ползват по чл.37в, ал.3, т.2 от ЗСПЗЗ.

Заявления за остатъчните ОПФ и ДПФ се печатат ако са конфигурирани, че се ползват по чл.37в, ал.10 от ЗСПЗЗ.

Заявления за неизползваните пътища и канали се печатат ако са конфигурирани, че се ползват по чл.37в, ал.16 от ЗСПЗЗ.

Новости във версия 8.13.0

Добавена е функция за трансформиране на координатната система на целия изглед на картната основа, включително прозрачност на всички заредени карти.

Новости във версия 8.12.1

В модул СИЗП е добавена функционалност за работа с обекти от слой Екологично Насочени Площи (ЕНП).

Новости във версия 8.12.0

Обновени са номенклатурите за НТП (нова), Функция на сграда (нова) и Предназначение на самостоятелен обект в сграда съгласно „НАРЕДБА № РД-02-20-5 ОТ 15 ДЕКЕМВРИ 2016 Г. ЗА СЪДЪРЖАНИЕТО, СЪЗДАВАНЕТО И ПОДДЪРЖАНЕТО НА КАДАСТРАЛНАТА КАРТА И КАДАСТРАЛНИТЕ РЕГИСТРИ“. Актуализирани са функциите за сравнение и преизчисляване на старите и новите номенклатури.

В операцията Файлове->Импорт от помощния прозорец Потребителски таблици е добавен бутон Всички.

Новости във версия 8.11.0

В модул СИЗП в номенклатурата за НТП на ФБ е добавено поле за активност. То отразява кои са активните кодове, които могат да бъдат ползвани при създаване и редакция на ФБ. Неактивните кодове могат да се описват във файла IZP_NTP_DEACT.INI, който се намира в подпапка WORK на папката, където е инсталиран CadIS.

В модул СИЗП във ФБ с НТП СЗП и Дворни места е налична възможност да се обособят ДПП с НТП ОЗ, ПМЛ и ТН. За всички останали ФБ, НТП на ДПП съответства на НТП на ФБ. Във връзка с това е направена промяна във вида на идентификатора на ДПП, така че включва код по НТП. Добавена е тема по НТП на ДПП.

Обновена е Административната карта на България.

Новости във версия 8.10.0

Обновена е Административната карта на България.

В модул СИЗП при създаване на ФБ в падащо меню са добавени опции за изрязване на новия блок по стария ФБ и/или ДПП.

Новости във версия 8.9.0

В менюто Файлове на помощния прозорец СИЗП е добавена настройка на причината за редакция/създаване на ФБ/ДПП. Веднъж настроена, причината се запазва във всеки ФБ, който е редактиран или е коригирана негова ДПП. Списъкът със стандартните причини се намира в папка WORK във файл с име LPIS_FB_REASONS.INI и при необходимост в него могат да бъдат правени промени от потребителя.

Добавени са редакция и експорт на обектите от слой ПЗП (СИЗП).

Новости във версия 8.8.0

В модул Потребителски таблици са налични 3 нови типове полета – Цяло число (много малко), Идентификатор (Кадастър) и Идентификатор (Земеделие).

В модул СИЗП е добавен Импорт и Експорт на обектите от модула от/в UGF файл.

Новости във версия 8.7.1

За усъвършенстване работата на системните администратори са създадени нови функции от висок клас, които трябва да се ползват много внимателно!

При създаване на сървър командата Файлове  > Сървър > Сървъри > Създава позволява избор на бази, които да бъдат на сървъра.

Командата Файлове  > Сървър > Напускане на сървър позволява записване само на локалните бази, без да се копират сървърните бази.

Избор с десен бутон на мишката на командите Файлове > Зареждане и Файлове > Запис като… позволява избор на базите, които да бъдат съответно заредени и записани.

Новости във версия 8.7.0

В панела Защитени зони е добавена възможност за четене на публикуваните от МОСВ в SHP формат цифрови данни за Натура 2000 и регистър на защитените територии.

Добавена е тема Проверен за обекта ДПП (СИЗП).

Aлгоритъмът за смяна на граница работи по-интуитивно.

Добавена е възможност за заключване на ФБ (СИЗП).

За функциите от покритие е добавен нов интерфейс динамична подсказка.

Новости във версия 8.6.3

При създаване на физически блок (ФБ) в модул СИЗП е добавена възможност за попълване на начина му на трайно ползване (НТП) и поливност.

При опит за създаване на допустима за подпомагане площ (ДПП) в необработваем ФБ, системата дава съобщение за грешка.

Новости във версия 8.6.2

Разработен е нов панел Слоеве +/-. Той е наличен в меню Настройка > Помощни прозорци и аналогично на панела +/- позволява показване и скриване на всички обекти достъпни чрез функцията Маски в иконното меню Екран.

Налична е възможност за използване на JPG и други графични файлове с GPS координати.

Новости във версия 8.6.0

Ускорена е работата на булевите операции в системата (сечение, обединение, изваждане и други).

В иконното меню Екран, командата Маски показва само наличните обекти за закупения лиценз модули.

Новости във версия 8.5.0

Усъвършенствана е функцията Тест на споразумение в помощен прозорец Правно основание, меню Настаняване.

В меню Настройка, командата Помощни прозорци показва само наличните за закупения лиценз панели.

Новости във версия 8.4.0

В CadIS е разработен нов модул Ренти за улеснение на земеделските производители, които наемат и арендуват имоти.

Новости във версия 8.2.7

Спазвайки изискването на Агенцията по геодезия, картография и кадастър за заявяване в цифров вид на проекти за изменение на КККР, на основание чл. 51, ал. 6 от Закона за кадастъра и имотния регистър (Държавен Вестник бр. 41 от 2019 г.), в сила от 22.08.2019 г., при експорт на CAD файл от CadIS е добавена възможност за подписването му чрез създаване на p7s файл със същото име. Опцията е налична в панела Конфигурация на изхода при настройките на съдържанието на CAD файла.

Новости във версия 8.2.4

При конвертиране на многоканален растер е добавена възможност за смяна на координатната система на картата.

В табличния изглед на многоканалния растер са добавени функции за задаване и смяна на координатната система на картата.

Новости във версия 8.2.3

При конвертиране на многоканален растер са добавени възможности за автоматично разпознаване на структурата и формата на данните на спътниците Sentinel-2.

В табличния изглед на многоканалния растер е добавено поле за дата на измерването.

Новости във версия 8.2.2

Добавена е оптимизация във формата за многоканален растер (MCF), водеща до намаляване на размера на файловете с 50%.

Оптимизирана е визуализацията на многоканалния растер с използване на възможностите на графичната карта, което позволява ускорение от 5 до 10 пъти.

При групова справка по графика е добавен номер на знак за точкови и линейни условни знаци.

Новости във версия 8.2.1

Добавена е възможност за използване на елипсоидната височина при работа с облак точки.

В Конфигурация на облака точки е добавена настройка Превишение над елипсоида.

При избор на точка чрез ключ възел (F2), ако се избере точка от облак точки се взема и елипсоидната и височина, която се коригира с превишението, за да се получи надморската височина (H).

При справка за координати, ако има налична надморска височина, тя се показва като H.

При въвеждане на точкови условни знаци и изолинии, ако е зададена надморска височина, то тя се използва.

Новости във версия 8.2.0

  1. Добавени са данните за площите, за които ще се обнови ЦОФК през 2019 година със самолетно заснемане започващо от 8 юли 2019, което ще обхване изцяло или частично области Видин, Монтана, Враца, Плевен, Велико Търново, Русе, Търговище, Шумен, Разград, Силистра, Добрич и Варна, както и погранични с Република Сърбия райони в области София област и Перник.

Новости във версия 8.1.0

  1. Нов гъвкав начин за придобиване на право за ползване на CadIS (вижте видовете лицензи)
  2. Четене на бази от всички предишни версии на CadIS от 4 до 7 включително
  3. Нов модул Многоканален растер, интегриран с помощния прозорец Основа
  4. Обновен интерфейс на прозорците за отваряне/запис на файл
  5. Добавен атрибут AB линия в обект БЗЗ, който се експортира към GPS за прецизно земеделие
  6. В баланса по ползватели от помощния прозорец Правно основание е добавена колона ЕГН/БУЛСТАТ на ползвателя
  7. В справките за декларации, декларатори и ползватели в МПО от помощния прозорец Правно основание е добавена колона култура на МПО
  8. В помощния прозорец Правно основание, меню Масиви е добавена функция за преномериране на всички МПО по КВС
  9. Името на Легитимния слой е променено на Допустима за подпомагане площ (ДПП)