Актуална версия на CadIS

CadIS версия 8 се предлага от 01.07.2019 г., с което се прекратява поддръжката на CadIS7.

За настоящи клиенти на CadIS8 се предлага безплатна актуализация към последната версия на продукта. Към момента това е 8.5.0. Ако сте закупили CadIS8, и имате право на поддръжка, можете да си изтеглите и инсталирате последния инсталационен файл от тук.

Актуалната версия на CadIS8 Server е 8.1, която можете да изтеглите от тук.

Новости във версия 8.5.0

Усъвършенствана е функцията Тест на споразумение в помощен прозорец Правно основание, меню Настаняване.

В меню Настройка, командата Помощни прозорци показва само наличните за закупения лиценз панели.

Новости във версия 8.4.0

В CadIS е разработен нов модул Ренти за улеснение на земеделските производители, които наемат и арендуват имоти.

Новости във версия 8.2.7

Спазвайки изискването на Агенцията по геодезия, картография и кадастър за заявяване в цифров вид на проекти за изменение на КККР, на основание чл. 51, ал. 6 от Закона за кадастъра и имотния регистър (Държавен Вестник бр. 41 от 2019 г.), в сила от 22.08.2019 г., при експорт на CAD файл от CadIS е добавена възможност за подписването му чрез създаване на p7s файл със същото име. Опцията е налична в панела Конфигурация на изхода при настройките на съдържанието на CAD файла.

Новости във версия 8.2.4

При конвертиране на многоканален растер е добавена възможност за смяна на координатната система на картата.

В табличния изглед на многоканалния растер са добавени функции за задаване и смяна на координатната система на картата.

Новости във версия 8.2.3

При конвертиране на многоканален растер са добавени възможности за автоматично разпознаване на структурата и формата на данните на спътниците Sentinel-2.

В табличния изглед на многоканалния растер е добавено поле за дата на измерването.

Новости във версия 8.2.2

Добавена е оптимизация във формата за многоканален растер (MCF), водеща до намаляване на размера на файловете с 50%.

Оптимизирана е визуализацията на многоканалния растер с използване на възможностите на графичната карта, което позволява ускорение от 5 до 10 пъти.

При групова справка по графика е добавен номер на знак за точкови и линейни условни знаци.

Новости във версия 8.2.1

Добавена е възможност за използване на елипсоидната височина при работа с облак точки.

В Конфигурация на облака точки е добавена настройка Превишение над елипсоида.

При избор на точка чрез ключ възел (F2), ако се избере точка от облак точки се взема и елипсоидната и височина, която се коригира с превишението, за да се получи надморската височина (H).

При справка за координати, ако има налична надморска височина, тя се показва като H.

При въвеждане на точкови условни знаци и изолинии, ако е зададена надморска височина, то тя се използва.

Новости във версия 8.2.0

  1. Добавени са данните за площите, за които ще се обнови ЦОФК през 2019 година със самолетно заснемане започващо от 8 юли 2019, което ще обхване изцяло или частично области Видин, Монтана, Враца, Плевен, Велико Търново, Русе, Търговище, Шумен, Разград, Силистра, Добрич и Варна, както и погранични с Република Сърбия райони в области София област и Перник.

Новости във версия 8.1.0

  1. Нов гъвкав начин за придобиване на право за ползване на CadIS (вижте видовете лицензи)
  2. Четене на бази от всички предишни версии на CadIS от 4 до 7 включително
  3. Нов модул Многоканален растер, интегриран с помощния прозорец Основа
  4. Обновен интерфейс на прозорците за отваряне/запис на файл
  5. Добавен атрибут AB линия в обект БЗЗ, който се експортира към GPS за прецизно земеделие
  6. В баланса по ползватели от помощния прозорец Правно основание е добавена колона ЕГН/БУЛСТАТ на ползвателя
  7. В справките за декларации, декларатори и ползватели в МПО от помощния прозорец Правно основание е добавена колона култура на МПО
  8. В помощния прозорец Правно основание, меню Масиви е добавена функция за преномериране на всички МПО по КВС
  9. Името на Легитимния слой е променено на Допустима за подпомагане площ (ДПП)