Въведените в CadIS данни за проведените мероприятия през стопанските години позволяват автоматично изготвяне на необходимите документи, които отговорните държавни институции изискват от земеделските производители. Стандартните дневници, изисквани от Национална служба „Растителна защита” са заложени в системата и се разпечатват директно.

За целите на мениджмънта, в CadIS е заложена функционалност за отпечатване на подробни дневници с богати възможности за конфигуриране. По този начин могат да се проследят с един поглед всички детайли от историята на всеки блок през стопанската година – дата на мероприятието, тип, изпълнител, доза, начин на прилагане, отговорен агроном, стойност на мероприятието и други.

При наличие на контури на имоти, данни за собственост и аренди, CadIS автоматично изчислява за всеки блок земеделска земя (БЗЗ) каква част от кой имот обработва, кой е собственика му и кой – арендатора му. По този начин земеделският стопанин може прецизно да определи дължимите ренти.

Този вид отчети са изключително полезни за сертифициране на земята, за доказателствен материал и като цяло за по-доброто управление на дейността.

Това видео показва автоматичното генериране на дневниците за растителна защита

За да гледате видеото на собствения си компютър с по-високо качество, можете да свалите филма и субтитрите към него в следните формати: srt smi

Вижте и другите видео филми.