Семинар-обучениe за изготвяне на споразумения за ползване на 19 август 2020 г.

споразумения за ползване

12.08.2020 | Публикувано в Новини, Обучения

Обучение за изготвяне на споразумения за ползване

Тъй като в момента тече активно кампанията по изготвяне на споразумения за ползване и поради големия интерес към нашите семинари, организираме редовния ни еднодневен семинар-обучение по изготвяне на споразумения с помощта на софтуерния продукт CadIS. Семинарът ще се проведе на 19.08.2020 г. (сряда) от 11:00 до 16:00 часа.

Условия за участие:

Семинарът е подходящ за потребители на CadIS, добре владеещи работата с продукта и познаващи нормативната база за изготвяне на споразумения за ползване.

Необходимо условие за участие в семинара е курсистите да са запознати с указанията за изготвяне на споразуменията според изискванията на МЗХГ, въведени през 2020 г.

Семинарът ще се проведе в офиса на БСТ ЕООД – гр.София, жк Люлин, бл.384, вх.А, ат.11.

Цената за участие в обучението е 180 лв с включен ДДС на курсист.

Регистрация за участие:

Участието в семинара става само с предварителна регистрация, тъй като местата са ограничени. Заявките за участие се приемат най-късно до вторник, 18.08.2020 г. на тел. 0888 570 117 или на e-mail bbalchev@cadis.bg.

Проведени обучения за изготвяне на споразумения досега:

 • 17 август 2020 г.
 • 22 август 2019 г.
 • 08 август 2019 г.
 • 06 август 2019 г.
 • 10 август 2018 г.
 • 7 август 2018 г.
 • 3 август 2017 г.
 • 30 август 2016 г.
 • 11 август 2015 г.
 • 12 август 2014 г.

Публикувани са окончателният специализиран слой „Площи, допустими за подпомагане” за Кампания 2019 и окончателен слой „Постоянно затревени площи“

затъпени площи

13.03.2020 | Публикувано в Новини

Публикувани са окончателният специализиран слой „Площи, допустими за подпомагане” (ПДП) за Кампания 2019 и окончателен слой „Постоянно затревени площи“ (ПЗП).

В тази връзка, земеделските стопани, подали възражения по образец в периода 02 декември 2019 г. – 13 декември 2019 г., срещу проекта на слой „Площи, допустими за подпомагане”, могат да се информират за резултатите от тяхното разглеждане чрез Система за електронни услуги – Държавен фонд „Земеделие“- Разплащателната агенция (ДФЗ –РА).

На база данните от окончателния слой ПДП, след извършване на задължителните кръстосани проверки на подадените през 2019 заявления за подпомагане, предстои да се извърши окончателна оторизация и плащания на площ за миналогодишната кампания.

При необходимост, ДФЗ-РА ще извърши корекции в направените до момента плащания по схемите и мерките за подпомагане на площ. Допълнителни субсидии ще бъдат изплатени на земеделските стопани, които първоначално са получили по-малка сума, а на тези, при които се установи, че е предоставена по-голяма ще се предприемат стъпки за нейното възстановяване.

Одобреният слой ПЗП е изготвен, след разглеждане и обработка на всички постъпили в срока 01.09.2019 г. – 31.01.2020 г. 67 искания от физически или юридически лица, и общини за изключване/включване на конкретни имоти от/в слоя и издаване на индивидуални заповеди за одобрение или отказ на исканията.

Данните за двата слоя са предоставени на ДФЗ-РА за зареждане в ИСАК за обезпечаване на приема на заявления за подпомагане през 2020 година и са публикувани в цифров вид на сайта на МЗХГ. От връзката „Географски обхват на специализирания слой ПДП по области“, потребителите могат да си свалят файловете от текущия слой на площите, допустими за подпомагане, за всяка област по отделно.

Заповедите подлежат на оспорване по реда на Административно-процесуалния кодекс пред съответния административен съд. Срокът за това е 14 – дневен до 27.03.2020 г. включително.

Проверка на годните за подпомагане площи в CadIS

CadIS може да зарежда тези данни и по този начин предоставя възможност на своите клиенти да видят каква част от земите им не са годни за подпомагане. Ползвателите на земеделските земи е добре да проверят годността на площите си преди очертаването им в ИСАК.

Общинските администрации, които са ползватели на CadIS могат да подготвят общинските пасища за отдаване под наем, ползвайки слой „Площи, допустими за подпомагане“.

Изисквания за коректност на полигон

24.02.2020 | Публикувано в Статии

Всеки, който се е сблъсквал с понятия като имот, сграда, Блок на земеделското стопанство (БЗС), парцел и т.н. интуитивно усеща кога те са коректно описани.

Тук ще дадем формалните изисквания за правилна геометрия на площните обекти.

Контур се нарича последователност от точки. Когато първата и последната точка съвпадат, той се нарича затворен контур. Затвореният контур има 4 или повече точки. Заградената площ от един контур се нарича единичен полигон.

Чрез добавяне на вътрешни затворени контури в единичния полигон се дефинират области, които не са част от площта на полигона и се нарича единичен полигон с дупки.

Множество от единични полигони с дупки се нарича мултиполигон.

Кадастралните райони, имотите и сградите се описват чрез единични полигони. Допуска се отделяне на имот във вътрешността на друг имот, което на практика означава единичен полигон с дупки, но той не е явно описан.

Блок на земеделското стопанство (БЗС), Парцел, Блок Земеделска Земя (БЗЗ), Масив за Правно Основание (МПО) и други обекти от областта на земеделието се описват чрез единични полигони с дупки, което означава, че ползването на мултиполигони за тях се счита за грешка.

Защитени територии, местности и други обекти на околната среда се описват с мултиполигони.

В резултат на сечения, обединения, разлики и други операции могат да се получат мултиполигони.

Топологично коректният мултиполигон накратко отговаря на следните условия:

 1. Всеки контур е затворен (първата и последната точка задължително съвпадат) и не се самопресича. Не може да има съвпадащи точки, освен първата и последната.
 2. Два контура могат да имат общи точки, които трябва да са възли и в двата контура. Общите точки не трябва да са съседни в собствените си контури.
 3. Трябва да съществува път между всеки две вътрешни точки на всеки контур. Този път не трябва да има обща точка с границата на мултиполигона.

Условието „Трябва да съществува път между всеки две вътрешни точки на всеки контур“ лесно се илюстрира с пример за пасяща крава, която се намира в оградено с висока ограда пасище. За да бъде коректен полигона, кравата трябва да може да достигне от всяка точка до всяка друга точка на пасището, без да се налага да прескача оградата, което и не може да направи.

За да може да се работи в ГИС с площните обекти се налагат топологични изисквания за описанието им, които формално и най-подробно са описани в стандарта OpenGIS Implementation Standard for Geographic information – Simple feature access – Part 1: Common architecture, Version: 1.2.1.

Представяме ви по-достъпно описание на изискванията за различните видове полигони чрез коректни и некоректни примери.

Пример за коректен полигон, съставен от 4 точки, като първата и последната съвпадат (1=4).

Пример за коректни полигони, имот 1222324252 във вътрешността на имот 1121314151.

Пример за коректен полигон Блок Земеделска Земя (БЗЗ), представляващ единичен полигон 1121314151 с дупка 1222324252, например необработваема могила с площ над 100 м2, която не трябва да се регистрира в ИСАК.

Пример за некоректен полигон, в който има две 2-ки точки с еднакви координати – 1=10 и 9=5, което е недопустимо.

Пример за некоректен полигон, в който има 6 точки, като има три 2-ки с еднакви координати. Освен това поредността на точките е неправилна – от точка 2 се отива в точка и 3 и после се връща в точка 4, която е със същите координати като т. 2 и после се отива в т. 5, която е със същите координати като т. 3, тоест има тройно препокриване на отсечките 2-3, 3-4 и 4-5 в полигона.

Пример за некоректен полигон, в който има 7 точки, като точка 1 е със същите координати като т. 4 и т. 7, точка 2 е със същите координати като т. 5, а точка 3 е със същите координати като т. 6, тоест има пълно препокриване на полигона.

Пример за некоректен полигон, в който има препокриване на 2 ринга – 1121314 1 и 12223242.

Пример за некоректен полигон, в който има самопресичане, макар да не е налична конкретна точка с координати, където се пресичат отсечките 23 и 45.

Пример за некоректен полигон, в който при изчертаване на полигона последователността на точките 234 и 567 не изглежда като самопресичане, координатите на точка 3 са същите като координатите на точка 6 и това е недопустимо.

Функциите за автоматично генериране на контурите на обработваните земи улесняват ползвателите за изготвяне на топологично чисти географски данни.


Например полигона изглежда като осмица, но такъв контур е недопустим и автоматично се превръща:
а) на два долепени контура, ако има само една обща точка или
б) на един обединен контур, ако има общи отсечки.

С помощта на CadIS можете да направите възражения срещу легитимния слой

Очертаване за ИСАК спрямо легитимния слой

03.12.2019 | Публикувано в Новини

Публикуван е проект на легитимния слой за 2019 г.

Министерството на земеделието, храните и горите публикува на 02.12.2019 г. проект на площите допустими за подпомаганелегитимния слой за 2019 година. Земеделските стопани могат да проверят дали заявените от тях площи попадат изцяло или частично в обхвата на слоя.

Проектът е одобрен със заповед на министъра на земеделието, храните и горите и е предаден на Държавен фонд „Земеделие“ – Разплащателна агенция (ДФЗ–РА) за извършване на кръстосани проверки, калкулации и изплащане на субсидии по схеми и мерки за директни плащания на площ.

Автоматична справка за площите в CadIS

Потребителите на CadIS могат да изготвят автоматична справка за местоположението на площите си, за които ще им бъде отказано плащане по СЕПП. Това е възможно след като се заредят и сравнят в CadIS площите допустими за подпомагане за съответната област и заявените площи на земеделеца от системата за електронни услуги на ДФЗ.

Подаване на възражения

В срок до 13.12.2019 г. включително, земеделските стопани могат да подават възражения относно непопадането на конкретни заявени за подпомагане земеделски парцели или части от тях в проекта на специализиран слой „Площи, допустими за подпомагане” за кампания 2019. Възраженията се подават чрез съответната Областна дирекция „Земеделие” (ОДЗ) до министъра на земеделието, храните и горите, като се генерират автоматично от Система за електронни услуги – ДФЗ.

При затруднение в проверките на данните или при подаване на възраженията, земеделските стопани могат да се обърнат за помощ към областните и общинските служби по земеделие към Министерството на земеделието, храните и горите.

След разглеждането на всички постъпили възражения ще бъде подготвен и финалният специализиран слой „Площи, допустими за подпомагане” за кампания 2019. На базата тази актуализирана информация ДФ „Земеделие” – РА ще извърши окончателните оторизации по схемите и мерките на площ.

Начално обучение за работа с CadIS на 13 и 14 ноември 2019 г.

обучение за работа с CadIS

16.10.2019 | Публикувано в Новини, Обучения

На 13 и 14 ноември 2019 г. в офиса на БСТ ЕООД ще се проведе начален курс на обучение за работа с CadIS – софтуер за кадастър и земеделие. Обучението ще премине по следната програма:

 • Първи ден – 13.11.2019 (сряда) от 13:00 до 18:00;
 • Втори ден – 14.11.2019 (четвъртък) от 10:00 до 15:00.

Основните теми в обучението ще бъдат:

 1. Запознаване с графичните функции на CadIS. Работа с графични обекти – линейни и площни.
 2. Работа с таблична информация за имотите. Паспорти на имоти. Работа с табличния браузър – филтриране и анализ на данните.

Моля предварително да се запознаете със съдържанието на курса, който се провежда с тези примерни данни.

Курсът ще се проведе в офиса на БСТ ЕООД при събиране на минимална група на адрес: гр.София, жк Люлин, бл.384, вх.А, ат.11.

Цената за участие в обучението е 360 лв с включен ДДС на курсист.

За регистрация и допълнителна информация, моля да се свържете с нас на тел. 0888 570 117, на e-mail bbalchev@cadis.bg или чрез страницата ни за контакти.

Началните обучения за работа с CadIS се провеждат по предварителна заявка от клиентите. Ако сте закупили лиценз за CadIS силно ви препоръчваме да изпратите вашите служители на начално обучение, за да придобият основните знания и умения за работа с програмата.

Проведени обучения досега:

 • 15 и 16 май 2019 г.
 • 21 и 22 март 2019 г.
 • 9 и 10 януари 2019 г.
 • 22 и 23 март 2018 г.
 • 23 и 24 януари 2018 г.
 • 22 и 23 ноември 2017 г.
 • 4 и 5 юли 2017 г.
 • 4 и 5 април 2017 г.
 • 18 и 19 януари 2017 г.
 • 1 и 2 ноември 2016 г.
 • 4 и 5 август 2016 г.
 • 9 и 10 юни 2016 г.
 • 18 и 19 февруари 2016 г.
 • 14 и 15 януари 2016 г.
 • 13 и 14 октомври 2015 г.
 • 1 и 2 юли 2015 г.
 • 20 и 21 януари 2015 г.
 • 2 и 3 април 2014 г.
 • 9 и 10 април 2013 г.
 • 27 и 28 март 2012 г.

Промоция на CadIS8

28.06.2019 | Публикувано в Новини

Най-популярният софтуер за кадастър и земеделие CadIS8 е на пазара от 01.07.2019 г., с което се прекратява поддръжката на CadIS7. Налични са нови модули, функции и цялостно подобряване и улесняване на работата на потребителите с програмата. Вижте какво е новото във версия 8.

Нови видове лицензи

CadIS версия 8 предлага нови гъвкави начин за придобиване на право за ползване на CadIS (вижте подробно описани видовете лицензи), като освен закупуване, е възможно и наемане на лиценз за различен период от време. Наличен е и Калкулатор на Цена, където бързо и лесно се настройва желаната конфигурация и се генерира заявка за закупуване или наемане на лиценз за желан брой компютри.

Промоционални условия за надграждане на предишните версии на CadIS до версия 8!

Всички потребители, които притежават лиценз за CadIS7 получават безплатно CadIS8 със срок за актуализация до 01.07.2020 г.
Всички потребители, които са придобили лиценз за CadIS7 след 01.07.2018 г. получават двугодишен срок за актуализация на CadIS8 от датата на закупуване на CadIS7.
Всички потребители, които притежават лиценз за CadIS6 получават CadIS8 със срок за актуализация до 01.07.2020 г. срещу 1000 лв без ДДС.
Всички потребители, които притежават лиценз за CadIS5 получават CadIS8 със срок за актуализация до 01.07.2020 г. срещу 1500 лв без ДДС.

Срокът на промоцията е до 01.07.2020 г.

След този срок надграждането до CadIS8 със срок за актуализация до 01.07.2021 г.
от CadIS7 е на цена 1000 лв без ДДС, а от CadIS6 е на цена 1500 лв без ДДС.
Надграждане от по-стари версии не се допуска.

След 01.07.2021 г. е възможно надграждане само на CadIS7 до CadIS8 на цена 1500 лв без ДДС със срок за актуализация до 01.07.2022 г.

След 01.07.2022 г. надграждане до CadIS8 от по-стари версии не се допуска.

Публикувана е нова версия на тестващата програма Cad4Test

Кадастрална карта и кадастрални регистри

14.05.2019 | Публикувано в Новини

След възложително писмо от Агенцията по геодезия, картография и кадастър, екипът на Ленд дейта център ООД разработи нова версия на тестващата програма Cad4Test, която успешно се ползва за проверка на цифровите модели на кадастрални карти и регистри в CAD формат в продължение на 10 години.

Новата версия е базирана на ядрото на CadIS v.6 и отразява въвеждането на формата CAD v.4.02. Освен реализацията на промените в CAD-формата, е повишено значително бързодействието на зареждането на CAD файловете и е премахнато ограничението за размера им.

Ленд дейта център ООД е партньорска фирма, която създава кадастрални карти и регистри на редица землища в България, включително и на най-големите градове – Пловдив и няколко района на София.

Можете да изтеглите изпълнимия файл на тестващата програма Cad4Test от тук или от тук.

Новости във версия 6.1.4

 • Коригирана е грешка при визуализацията на точките от геодезическата основа.

Новости във версия 6.1.2

 • Коригирана е грешка при идентификация на контролните точки.

Новости във версия 6.1.1

 • Разрешен е печатът на списъка с грешките.

Новости във версия 6.1.0

 • Добавен е тест на CAD версии 4.01 и 4.02, включващи координатна система 2005 и слой „Черноморско крайбрежие“.
 • Премахнато е ограничението за размера на файловете.
 • Значително е подобрена скоростта на четене на CAD файлове и на тестването на данните.

Одобрени са окончателния специализиран слой „Площи, допустими за подпомагане” за Кампания 2018 и окончателен слой „Постоянно затревени площи“

пасище

08.03.2019 | Публикувано в Новини

Публикуван е легитимният слой за Кампания 2018 г.

Със заповед на министъра на земеделието, храните и горите №РД 09-229 от 01.03.2019 г. е одобрен окончателния специализиран слой „Площи, допустими за подпомагане” (ПДП) за Кампания 2018. Заповедта е издадена и е публикувана в Държавен вестник, брой 20 от 08 март 2019 г., в изпълнение чл. 33a, ал. 2 от Закона за подпомагане на земеделските производители.

В тази връзка земеделските стопани, подали възражения в периода 17 декември 2018 г-7 януари 2019 г. срещу проекта на слой „Площи, допустими за подпомагане”, могат да се информират за резултатите от тяхното разглеждане на интернет страницата на Държавен фонд „Земеделие“, секцията за генериране на възражения и чрез Система за електронни услуги – ДФЗ.

На бази данните от окончателния слой ПДП, след извършване на задължителните кръстосани проверки на подадените през 2018 заявления за подпомагане, предстои да се извърши окончателна оторизация и плащания на площ за миналогодишната кампания.

Разплащателната агенция, при необходимост, ще извърши корекции в направените до момента плащания по схемите и мерките за подпомагане на площ. Допълнителни субсидии ще бъдат изплатени на земеделските стопани, на които първоначално е изплатена по-малка сума, а на стопаните, при които се установи, че е изплатена по-голяма сума ще се предприемат стъпки за нейното възстановяване.

Със заповед №РД 09-230 от 01.03.2019 г. на министъра на земеделието, храните и горите е одобрен и слоя „Постоянно затревени площи” (ПЗП), за 2019 г.

Одобреният слой ПЗП е изготвен след разглеждане и обработка на всички постъпили в срока 01.09.2018 г – 31.01.2019 г. над 60 искания от физически или юридически лица и общини за изключване/включване на конкретни имоти от/в слоя и издаване на индивидуални заповеди за одобрение или отказ на исканията.

Данните за двата слоя са предоставени на Разплащателната агенция за зареждане в ИСАК за обезпечаване на приема на заявления за подпомагане през 2019 година и са публикувани в цифров вид на сайта на МЗХГ. От връзката „Географски обхват на специализирания слой ПДП по области“, потребителите могат да си свалят файловете от текущия слой на площите, допустими за подпомагане, за всяка област по отделно.

Заповедите подлежат на оспорване по реда на Административнопроцесуалния кодекс пред съответния административен съд в 14-дневен срок, до 22.03.2019 г. включително.

Проверка на годните за подпомагане площи в CadIS

CadIS може да зарежда тези данни и по този начин предоставя възможност на своите клиенти да видят каква част от земите им не са годни за подпомагане. Ползвателите на земеделските земи е добре да проверят годността на площите си преди очертаването им в ИСАК.

Общинските администрации, които са ползватели на CadIS могат да подготвят общинските пасища за отдаване под наем на животновъдите, ползвайки слой „Площи, допустими за подпомагане“ за Кампания 2018 година.

Нов електронен вариант на Анкетна карта и Анкетен формуляр за регистрация на земеделски стопани

20.02.2019 | Публикувано в Новини

Публикуван е нов електронен вариант на Анкетна карта и Анкетен формуляр за регистрация на земеделски стопани

На 15.02.2019 Министерството на земеделието, храните и горите публикува на сайта си нов електронен вариант на Анкетна карта и Анкетен формуляр за регистрация на земеделски стопани по Наредба №3 от 1999г.

На същата страница са налични и Образец на Декларация за извършване на дейности с първични фуражи за попълване от земеделския стопанинИнструкция за попълване на таблица 2 от Анкетния формуляр, Образец на Анкетен формуляр за попълване от земеделския стопанин и Образец на Анкетна карта за попълване от земеделския стопанин.

Как CadIS може да помогне на земеделските производители да попълнят най-трудоемката част от нужната информация вижте тук.

С помощта на CadIS можете да направите възражения срещу легитимния слой

Очертаване за ИСАК спрямо легитимния слой

19.12.2018 | Публикувано в Новини

Публикуван е проект на легитимния слой за 2018 г.

Министерството на земеделието, храните и горите публикува на 19.12.2018 г. проект на площите допустими за подпомаганелегитимния слой за 2018 година. Земеделските стопани могат да проверят дали заявените от тях площи попадат изцяло или частично в обхвата на слоя.

Проектът е одобрен със заповед на министъра на земеделието, храните и горите г-н Румен Порожанов и е предаден на Държавен фонд „Земеделие“ – Разплащателна агенция (ДФЗ–РА) за извършване на кръстосани проверки, калкулации и изплащане на субсидии по схеми и мерки за директни плащания на площ.

Автоматична справка за площите в CadIS

Потребителите на CadIS могат да изготвят автоматична справка за местоположението на площите си, за които ще им бъде отказано плащане по СЕПП. Това е възможно след като се заредят и сравнят в CadIS площите допустими за подпомагане за съответната област и заявените площи на земеделеца от системата за индивидуалната справка на ДФЗ.

Подаване на възражения

При несъгласие с посочените данни кандидатите могат да подават възражения до министъра на земеделието, храните и горите. Образци на възраженията се генерират автоматично от Системата за индивидуални справки на Държавен фонд „Земеделие” и/или от Система за електронни услуги – ДФЗ. Възражения ще се приемат в областните дирекции „Земеделие” до 7 януари 2019 г. включително.

При затруднение в проверките на данните или при подаване на възраженията, земеделските стопани могат да се обърнат за помощ към областните и общинските служби по земеделие към Министерството на земеделието, храните и горите.

След разглеждането на всички постъпили възражения ще бъде подготвен и финалният специализиран слой „Площи, допустими за подпомагане” за кампания 2018. На базата тази актуализирана информация ДФ „Земеделие” – РА ще извърши окончателните оторизации по схемите и мерките на площ.