CadIS е специализиран софтуер за работа с географски данни в областта на земеделието - за очертаване на граници и площи на земеделските парцели, контрол и управление на обработката им и за кадастъра - изготвяне на проекти, създаване на планове, предпроектни проучвания и географски анализи.

Статии

Изисквания за коректност на полигон

Изисквания за коректност на полигон

Разлика в площта на имота

Изменение на площите на имотите в различни координатни системи

Геодезическите координатни на една точка представляват проекция на точката от земната повърхност върху някаква равнина. Теоретично реалната площ на имота би могла да бъде измерена като се разпъне върху земята огромно платнище и се изреже по границите на парцела. След

цифрова фотокарта

Как да очертаем и да измерим обработваемата площ на земеделския имот?

От математиката в училище знаем как се изчислява площ на геометрична фигура – триъгълник, успоредник, квадрат, но при изчислението на площта на поземлен имот и ползването й в практиката при обработването на земеделска земя, има няколко особености. В документите за