Нормативни актове

Закон за кадастъра и имотния регистър (ЗКИР) – определя правилата за създаване и за работа с данни от кадастралната карта и кадастралните регистри (КККР).

Закон за собствеността и ползването на земеделските земи (ЗСПЗЗ) – определя правилата за създаване и поддържане на картата на възстановената собственост (КВС). В чл.37в се регламентират споразуменията за комасирано ползване.

Правилник за прилагане на Закона за собствеността и ползването на земеделски земи (ППЗСПЗЗ) – определя начина за подаване на декларации и заявления за участие в споразумения за комасирано ползване.

Наредба № 49 за поддържане на картата на възстановената собственост от МЗХ – в чл. 45а са описани правилата за безплатно предоставяне на данни за имотите на регистрираните по ЗПЗП земеделски стопани.

Цифрови данни и начини за тяхното придобиване

Тарифа за предоставяне на данни в цифров вид от МЗХ – чл.5 ал.1 т. 9 определя цените за  предоставяне на данни в ZEM формат (DOC файл за директно сваляне).

Тарифа за предоставяне на данни в цифров вид от АГКК – чл.49и, ал.1 т. 25 определя цените за  предоставяне на данни в CAD формат.

Цифрови данни за Натура 2000 – ZIP файл с графични данни в SHP формат за зоните по Натура 2000.

Регистър на защитените територии – ZIP файл с графични данни в SHP формат за всички защитени територии в България.

Лесоустройствени проекти – единични ZEM файлове, подредени по Регионална дирекция по горите (РДГ) и Държавно горско стопансво (ДГС) от сайта на Изпълнтелна Агенция по горите (ИАГ).

Цифрови данни за площите в добро земеделско състояние – безплатни SHP файлове по области, съдържащи актуалния слой и историческите допустими за плащане площи и физически блокове.

Процедура за закупуване на цифрова ортофото карта от МЗХ – правила и цени за предоставяне файлове от ортофото картата, по която се очертават физическите блокове, допустимите за плащане площи и ползваните при очертаване в ИСАК парцели.

Сателитни снимки от Сентинел-2 са достъпни за безплатно сваляне от сайта Copernicus Data Space Ecosystem. За достъп до него трябва да се направи безплатна регистрация. Тези снимки могат да се свалят и директно с CadIS, както е описано подробно тук.

Други полезни връзки

Указания относно скици и схеми, издадени преди преобразуване на кадастралната карта в БГС 2005 – АГКК – в т.5 е записано задължението за издаване на удостоверение по образец, обясняващо разминаването на площите на имотите в различните координатни системи.