За нуждите на държавните и общинските администрации, както и за неправителствени организации и специализирани частни фирми, в CadIS е разработен специализиран модул Зелена система и защитени територии.

Чрез наличните в този модул функции могат да се създават и поддържат графични и текстови данни за различни обекти в градска среда като характерни или природни забележителности, отделни вековни или забележителни дървета в населените места, данни за градска парковата инфраструктура, други площни обекти, както и за много други видове линейни и точкови обекти, представляващи интерес за правилното поддържане и управление на растителността в населените места.

Модул Зелена система и защитени територии надгражда над основното ядро на системата CadIS, използвайки нейните разнообразни функционални възможности и обекти от кадастралната карта.

В този модул са включени следните номенклатури, графични обекти, паспорти и баланси:

Номенклатури за:
o Растителни видове
o Предназначение на териториите
o Вид покритие
o Линейни обекти
o Санитарно състояние
o Гъстота
o Склопеност
o Присъствие

Графични обекти:
o Площи
o Линии
o Точки

Паспорти на:
o Имоти
o Площи
o Линии
o Точки
o Имот – допълнителен
o Площ – допълнителен

Функции за изчисляване на:
o Баланс по предназначение на имотите
o Общ баланс на територията
o Дендрологичен баланс