Модул Релеф

Освен двумерни карти, CadIS поддържа и тримерни, което става чрез модула Релеф. В него са включени следните функции за автоматично изчисляване на релеф при наличие на точки със зададени коти:

 • CadIS може автоматично да създаде хоризонталите като се посочва през каква височина да бъдат и какъв е техния тип според изискванията за кадастъра.
 • Програмата може да изчислява профил по зададено трасе – за случаите на предпроектни проучвания на трасета.
 • Релефът може да бъде визуализиран като тримерна виртуална разходка, където се виждат сгради, огради и електропроводи.

Разработена е и функционалност за създаване (конвертиране от TIF файлове) и зареждане на нов растерен тип файл DEM (Digital Elevation Model / Цифров Модел на Релефа).

В научната литература няма универсално използване на термините цифров модел на релефа (DEM), цифров модел на терена (DTM) и цифров модел на повърхността (DSM). В повечето случаи терминът цифров модел на повърхността (DSM) представлява земната повърхност и включва всички обекти върху нея. За разлика от DSM, цифровият модел на терена (DTM) представлява голата земна повърхност без обекти като растения и сгради. DEM често се използва като общ термин за DSM и DTM, представляващ информация за височината, без допълнително определение за повърхността.

Докато цифровия модел на повърхността (DSM) може да бъде полезен за ландшафтно моделиране, градско моделиране и приложения за визуализация, цифровия модел на терена (DTM) често се изисква за моделиране на наводнения или отводняване, проучвания за земеползването, геоложки и други приложения.

Copernicus DEM е цифров модел на повърхността (DSM), който представлява повърхността на Земята, включително сгради, инфраструктура и растителност.

Налични са демонстрационни DEM файлове – Copernicus_DSM_UTM35.DEM (2.12 GB) в координатна система WGS84 UTM зона 35N и Copernicus_DSM_2005K.DEM (2.07 GB) в координатна система 2005 Кадастрална. Големината на пиксела на демо файловете е около 25м (1″ от градуса). DEM файлът се зарежда от меню Основа > Зареждане карта, долу вдясно се избира тип DEM файл (*.DEM) и може да се зареди и в демо версията на програмата.

Източник за изработването на демо DEM файловете са публикуваните данни GLO-30 от проекта Copernicus на Европейската Космическа Агенция с хоризонтална резолюция 1.0″. „Produced using products © DLR e.V. 2014-2018 and © Airbus Defence and Space GmbH 2020 provided under COPERNICUS by the European Union and ESA, all rights reserved”.

Това видео показва как се ползва DEM (височинен цифров модел) в CadIS за изчисляване на височинни данни за имот (надморска височина и наклони), среден наклон на блок земеделска земя (БЗЗ) и отделяне на стръмна част от него.

За да гледате видеото на собствения си компютър с по-високо качество, можете да свалите филма и субтитрите към него в следните формати: srt smi

Вижте и другите видео филми.

Вижте как да се възползвате от тази функционалност и тук.

Модул Вертикална планировка

Модулът Вертикална планировка служи за изготвяне на специфицираните в Закона за устройство на територията проекти за вертикална планировка.

На разположение на потребителя са специализираните условни знаци за изобразяване на:

 • Кота бордюр в два варианта
 • Проектна и теренна кота
 • Кота проект
 • Кота 0
 • Проектен наклон
 • Смяна на наклона
 • Воден отток
 • Водосточна решетка
 • Хоризонтал
 • Площен обект (поле)