Същност на модул CoGo

Модулът CoGo дава възможност за трансформиране на координатите между различните координатни системи, използвани в България през различни исторически периоди. Това са:

  • проекционните координатни системи 1930, 1950 (3-градусова и 6-градусова), Софийска, 1970 – използвани за целите на кадастъра
  • 1942, 1942/83 – използвани за целите на военната топография
  • съвременните КС 2005 UTM , 2005 Кадастрална
  • WGS84 UTM (всички зони) – използвана в съвременните GPS навигационни системи

CadIS работи с различните варианти на координати – географски, геоцентрични и проекционни.

Преобразуването на координатите на обектите е сложен и трудоемък процес. Той в повечето случаи остава невидим за потребителя, тъй като голяма част от операциите се извършват автоматично.

В CadIS се работи в проекционна координатна система, напр. 1970, която е задължителната за кадастрални данни в България, но при импорт и експорт на данни от и към външни файлове се поддържат и географски координати.

Приложение на модул CoGo

Модулът CoGo се ползва в следните ситуации:

  • При смяна на кооординатите на всички графични обекти, т.е. преминаване от една в друга проекция, всички координати се преобразуват автоматично.
  • При импортиране на данни от външни файлове, в които координатната система (КС) е дефинирана, координатите на всички обекти се трансформират автоматично в текущата за CadIS КС. Ако КС на входните данни не е определена, потребителят я посочва ръчно.
  • При експортиране на данни се задава в каква КС да се запишат, включително и в географски координати.
  • Работният екран може да се визуализира върху сателитните снимки в Google Maps.