Нужда от анализи

Днес в България се създават и разпространяват географски данни по различни проекти. Това става по поръчка на различни държавни институции, обществени организации и частни фирми. Сравняването и анализирането на тези данни е сложен, но важен за изпълнителите на такива проекти процес. Възможностите на CadIS за интегриране на данни във всякакви формати и с различна структура и съпоставянето им са буквално безценни за архитекти, проектанти и инженери.

Анализи на геометрични данни

Един пример – CadIS лесно изчислява засегнатите имоти при проект на трасе – шосейно или кабелно, подземно или надземно. Програмата автоматично отчита буферни зони и дава подробна информация за застъпената част от имотите: контури, площи и собственост. Аналогично могат да се визуализират и:

  • засегнатите части на имотите, попадащи в зоните на „Натура 2000”
  • хабитатите на защитените животни
  • стъпките на електропроводните стълбове и други.

Анализи на таблични данни

CadIS дава възможност за събиране на данни в табличен вид, които могат да идват от всякакви източници. Това могат да бъдат както текстови файлове, така и системи за управление на бази от данни (СУБД). Функциите на системата помагат за интегрирането им в единна база чрез дефиниране на логически връзки между тях. Данните могат да бъдат филтрирани, сортирани, анализирани и обработвани по различни начини, след което отново да бъдат експортирани в разнообразни файлови формати.

Уникалното предимство на CadIS е възможността да се поддържа постоянен интегритет между графичната и семантичната информация, независимо от извършваните операции.

Това видео показва възможностите за сечения като за демонстрация се ползва изчисляването на засегнатите имоти от блоковете земеделска земя.

За да гледате видеото на собствения си компютър с по-високо качество, можете да свалите филма и субтитрите към него в следните формати: srt smi

Вижте и другите видео филми.