Защо е нужно да се подават декларации?

Правилникът за прилагане на Закона за собствеността и ползването на земеделски земи (ППЗСПЗЗ) изисква от земеделските производители да подават декларации за собствените имоти по чл.69, ал.1 и заявленията за наетите и арендувани имоти по чл.70, ал.1 в общинските служби по земеделие (ОСЗ).

Автоматично прехвърляне в „Моите имоти“

При наличие на данни за кадастъра в CAD/ZEM формати, CadIS притежава функции, с помощта на които информацията за собствеността и договорите за аренда може автоматично да се прехвърли в регистъра „Моите имоти”, от където да се изготвят декларациите. На основата на тези декларации ОСЗ изготвят споразуменията за ползване.

Данните за притежаваните имоти от регистъра „Моите имоти” се предлагат на потребителя за одобрение. Арендаторът може да ги прегледа и да одобри тези, които са коректни, а тези, които не са актуални да отхвърли. Освен това CadIS дава и възможността за ръчно въвеждане на данни за имоти. Това могат да бъдат придобити, наети или актувани имоти, които не са отразени във входящите кадастрални данни.

Гаранция за коректност и възможност за експорт

CadIS дава допълнителна гаранция за коректност на ръчно въведените данни за декларираните имоти, като предоставя автоматични функции за валидация. Те директно визуализират некоректните данни, като грешно въведено ЕКАТТЕ, грешно въведен номер на имот, липсващи данни за декларатора (номер на лична карта например) и пр.

Одобрените имоти за деклариране могат да се експортират групово. Програмата автоматично изготвя индивидуалните файлове на декларациите по землища и по години в CSV формат за предаването им в ОСЗ.

Ако потребителят си изгради полезния навик да поддържа регистъра „Моите имоти” в актуалност, изготвянето на декларациите по чл.69 и чл.70 от ППЗСПЗЗ става въпрос на минути.