Автоматично изготвяне на стандартни дневници

Добра практика при работата с CadIS е земеделските производители да въвеждат редовно данните за проведените мероприятия през стопанските години. Това позволява необходимите документи, които отговорните държавни институции изискват от тях, да се изготвят автоматично. Дневникът за проведени растителнозащитни мероприятия и торене, изискван от Българска агенция по безопасност на храните (БАБХ) е заложен в системата и се разпечатва директно.

Мениджърски дневници

За целите на мениджмънта, в CadIS е заложена функционалност за отпечатване на подробни дневници с богати възможности за конфигуриране. По този начин могат да се проследят с един поглед всички детайли от историята на всеки блок през стопанската година. Дневниците показват датата на мероприятието, типа, изпълнителя, дозата, начина на прилагане, отговорния агроном, стойността на мероприятието и други.

При наличие на контури на имоти, данни за собственост и аренди, CadIS автоматично изчислява за всеки блок земеделска земя (БЗЗ) каква част от кой имот обработва, кой е собственика му и кой – арендатора му. По този начин земеделският стопанин може прецизно да определи дължимите ренти.

Този вид отчети са изключително полезни за сертифициране на земята, за доказателствен материал и като цяло за по-доброто управление на дейността.

Видеото по-долу показва автоматичното генериране на дневниците за растителна защита.

За да гледате видеото на собствения си компютър с по-високо качество, можете да свалите филма и субтитрите към него в следните формати: srt smi

Вижте и другите видео филми.