Нужда от регистрация на земеделските производители

Необходимостта от регистрация на земеделските производители е продиктувана от възможността да им се осигури достъп до предлаганите в законодателството помощи. Нормативно нуждата от регистрация е описана в Закона за подпомагане на земеделските производители (ЗПЗП). Процедурата по изграждането и воденето на регистъра е описана в Наредба №3 от 1999г.

Процедурата по регистрация на земеделските производители изисква от тях всяка година да подават в Областните дирекции „Земеделие“ анкетна карта на хартиен и електронен носител като за целта се ползва специализиран софтуер, наличен на сайта на МЗм.

Съдържание на анкетната карта

Анкетната карта съдържа информация за земеделския производител, списък на землищата, в които работи и за всяко землище подробна информация, описана в четири таблици:

  • таблица 1 – списък на обработваните площи по имоти
  • таблица 2 – списък на площите по култури
  • таблица 3 – списък на отглежданите животни по видове
  • таблица 4 – списък на ушните марки на животните

За най-трудоемката за попълване таблица 1 в анкетната карта е предвиден импорт от XLS файл.

CadIS автоматично изготвя този файл, с което значително улеснява създаването на списъка на ползваните и обработвани части от имоти.

Това се отнася най-вече за подготвените в CadIS споразумения за ползване по чл.37в от ЗСПЗЗ и с един клик се записват XLS файлове за всички участници в споразумението.

Това видео показва възможността за създаване на БЗЗ от полски път за придобиване на правно основание за ползване.

За да гледате видеото на собствения си компютър с по-високо качество, можете да свалите филма и субтитрите към него в следните формати: srt smi

Вижте и другите видео филми.