Нужда от регистрация на земеделските производители

Необходимостта от регистрация на земеделските производители е продиктувана от възможността да им се осигури достъп до предлаганите в законодателството помощи. Нормативно нуждата от регистрация е описана в Закона за подпомагане на земеделските производители (ЗПЗП). Процедурата по изграждането и воденето на регистъра е описана в Наредба №3 от 1999г.

Процедурата по регистрация на земеделските производители изисква от тях всяка година да подават в Областните дирекции „Земеделие“ анкетна карта на хартиен и електронен носител като за целта се ползва специализиран софтуер, наличен на сайта на МЗX.

Съдържание на анкетната карта

Анкетната карта съдържа информация за земеделския производител, списък на землищата, в които работи и за всяко землище подробна информация, описана в четири таблици:

  • таблица 1 – списък на обработваните площи по имоти
  • таблица 2 – списък на площите по култури
  • таблица 3 – списък на отглежданите животни по видове
  • таблица 4 – списък на ушните марки на животните

За най-трудоемката за попълване таблица 1 в анкетната карта е предвиден импорт от XLS файл.

CadIS автоматично изготвя този файл, с което значително улеснява създаването на списъка на ползваните и обработвани части от имоти.

Това се отнася най-вече за подготвените в CadIS споразумения за ползване по чл.37в от ЗСПЗЗ и с един клик се записват XLS файлове за всички участници в споразумението. Тази функция е налична в панел Правно основание, падащо меню Настаняване > Експорт за регистрация по Наредба 3.

Това видео показва възможността за създаване на БЗЗ от полски път за придобиване на правно основание за ползване.

За да гледате видеото на собствения си компютър с по-високо качество, можете да свалите филма и субтитрите към него в следните формати: srt smi

Вижте и другите видео филми.