За нуждите на земеделските производители, които наемат и арендуват земя в CadIS е разработен нов модул Ренти. Тази нова функционалност ще улесни вземането на решение дали и при какви условия да се сключи договор за наемане на даден имот или група имоти.

Налична е възможност за дефиниране на различни правила за изчисляване на рентата в зависимост от собственика на имота, землището където се намира имота и категорията на земята, като се задава размер на рентата за дка и за дка, попадащ в допустимата за подпомагане площ.

Размерът на рентата може да се изчисли по следните начини:

  • Автоматичен избор на правило
  • Използване на правилото от договора
  • Конкретно правило за този имот
  • Въвеждане на сума на дка
  • Въвеждане на сума за имота

Размерът на дължимата рента може да се редуцира в зависимост от посочено в договора условие или според допустимата за подпомагане площ на имота, или да не се редуцира.

Налична е и функционалност за проверка на договорите.

Възможно е и оцветяване в тематични карти на договорените имоти по собственик и по арендатор (или наемател).

Първоначалното попълване на данните в таблиците Договор и Имот-Договор може да стане от модул Моите имоти (за наетите и арендувани имоти) или чрез DBF файл от ОСЗ от вида DO_XXXXX, където XXXXX е ЕКАТТЕ на землището. Наличен е и импорт на CadIS UGF файл от друга база данни и/или компютър.

Възможно е и копиране на наетите и арендувани имоти от модул Ренти в модул Моите имоти, откъдето могат да се експортират в цифров вид декларациите по чл.69, ал.1 и чл.70, ал.1 от ППЗСПЗЗ за подаване в ОСЗ и изготвяне на споразумения за ползване.