Създаване и поддържане на кадастър

CadIS подпомага активно и двете основни дейности по кадастъра: създаване и поддържане. При създаване на кадастър, геодезическите фирми използват данни от стари кадастрални и регулационни планове. Те ги обединяват с картата на възстановената собственост (КВС) и с данни от данъчните служби с цел изясняване на собствеността. При установяване на несъответствия и за контрол се използват и преки геодезически измервания.

С помощта на CadIS се спестяват много труд и време за извършването на всички тези дейности. Това прави фирмите-потребители ефективни и конкурентноспособни. При поддръжката на кадастъра, използвайки CadIS, инженерът-геодезист лесно може:

На базата на CadIS общините могат да изградят своя географска система за поддържане на кадастралните и регулационни планове и карти. Те може да включваща и историята на всички промени в плановете, както и да се използва и за градоустройствени решения.