Векторизация на стари кадастрални планове

При създаването на цифровия модел старите кадастрални и регулационни планове могат да бъдат импортирани в CadIS и да служат за основа. За ускоряване на работата, картите се сканират и векторизират. При процеса на векторизация CadIS ги трансформира и геореферира в собствения си формат BGR. Това позволява еднакво геореферирани карти да се векторизират от няколко оператора. При конвертирането картите автоматично се изрязват и могат да се подредят като пъзел, за да се получи единно изображение.

Импортиране на растерни изображения

Системата дава възможност да се импортират готови геореферирани карти на сателитни или ортофото снимки в стандартен TIFF формат. Това може да стане независимо от цветовата дълбочина на снимките. Тази функционалност позволява лесно да се провери актуалността на цифровите модели.

С помощта на CadIS актуалността на моделите може да бъде проверена и чрез визуализация на контурите в Google Earth.

Изобразяването на основата в CadIS става мигновено, независимо от броя заредени карти, дълбочината на цвета, покритата площ или плътността на изображението. Това позволява на оператора да работи без загуба на време и да се съсредоточи върху извършваната работа по векторизацията.