Входящи данни от различни файлови формати

CadIS чете като входящи данни всички нормативно задължителни за България графични файлови формати. Това са: CAD, ZEM, KOR и KPT. Програмата ги поддържа във всичките им версии и в цялата пълнота на съдържанието им.

Автоматично разрешаване на конфликти при импорт

CadIS решава един от основните проблеми при събирането на данни от различни източници – възникването на конфликти. Това става или като автоматично се разрешава открития конфликт, или се маркират онези, които трябва да бъдат решени от оператора. Например: от стари кадастрални регистри собственикът на имота идва с име и ЕГН, а в данните от данъчните служби името срещу това ЕГН може да е изписано по различен начин. Системата сравнява двете имена и взема решение дали да обедини данните или да ги предостави за решение на оператора.

По аналогичен начин CadIS сравнява и графични контури като маркира несъответствията, за които трябва да бъдат извършени преки измервания. За съвпадащите обекти може да бъде извършено само контролно измерване, което е значително по-евтино за изпълнителя.

Ръчно въвеждане на данни

Освен автоматичното изчитане на данните от външни източници, системата дава възможност за ръчно въвеждане на информация за имотите и собственостите чрез екранни форми с включени проверки за коректност.