Със заповед на министъра на земеделието е одобрен слоят Постоянно затревени площи (ПЗП) за 2023 г.

Слоят е изготвен след разглеждане и обработка на всички постъпили искания от физически или юридически лица и общини за изключване/включване на конкретни имоти от/в слоя и издаване на индивидуални заповеди за одобрение или отказ на исканията, в срок от 01.09.2022 г. до 31.01.2023 г.

Данните са предоставени на Държавен фонд Земеделие – Разплащателна агенция за зареждане в ИСАК за обезпечаване на приема на заявления за подпомагане през 2023 г.

Слоят „Постоянно затревени площи” за 2023 са публикувани в цифров вид на сайта на Министерството на земеделието.