Окончателни слоеве Физически блокове и ПЗП-косене за Кампания 2023

Очертаване за ИСАК спрямо легитимния слой

29.03.2024 | Публикувано в Новини

Публикувана е Заповед №РД 09-220 от 08.03.2024 г. на министъра на земеделието и храните за одобряване на окончателен специализиран слой „Физически блокове“, включително обхват на площи по чл. 8, ал. 1, т. 2, буква „з“ от Наредба №105 от 2006 г., за кампания 2023 г.

Публикувана е и Заповед №РД 09-200 от 01.03.2024 г. на министъра на земеделието и храните за одобряване на окончателен специализиран слой за 2024 г. „Постоянно затревени площи“.

Земеделските стопани, подали възражения в периода 05-16 февруари 2024 г., могат да се информират за резултатите от тяхното разглеждане в Система за електронни услуги (СЕУ) на Държавен фонд „Земеделие“ – Разплащателна агенция .

Данните за слоевете са публикувани в цифров вид на сайта на МЗХ. От връзката Географски обхват на специализираните слоеве от СИЗП за Физически блокове (ФБл), Площи, допустими за подпомагане (ПДП) и Постоянно затревени площи (ПЗП)“, потребителите могат да си свалят файловете за всяка област по отделно.

Проекти на слоеве Физически блокове и ПЗП-косене за Кампания 2023 са качени в МЗХ и СЕУ

Очертаване за ИСАК спрямо легитимния слой

06.02.2024 | Публикувано в Новини

Публикувана е Заповед № РД 09-82 от 30.01.2024 на министъра на земеделието и храните за одобряване проекти на специализирани слоеве слой „Физически блокове“, включително обхват на площи по чл. 8, ал. 1, т. 2, буква „з“ от Наредба №105 от 2006 г., за кампания 2023 г.

От 5 февруари 2024 г., земеделските стопани могат да се запознаят с обхвата на слоеве Физически блокове и ПЗП-косене за кампания 2023 г. Справките се извършват в Система за електронни услуги (СЕУ) на Държавен фонд „Земеделие“ – Разплащателна агенция .
При несъгласие с посочените данни кандидатите могат да въведат възражения през индивидуалния си профил в СЕУ. Образци на възраженията се генерират автоматично до 16 февруари 2024 г. и се подават в Областните дирекции „Земеделие”. Препоръчително е всички стопани да извършат справка, като при затруднение в проверката или при подаване на възражение, могат да се обърнат за съдействие към Областните дирекции и Общинските служби по земеделие към МЗХ.
След разглеждането на всички постъпили възражения ще бъдат подготвени и окончателните специализирани слоеве „Физически блокове” и Постоянно затревени площи, които се поддържат чрез косене.

Данните за слоевете са публикувани в цифров вид на сайта на МЗХ. От връзката Географски обхват на специализираните слоеве от СИЗП за Физически блокове (ФБл), Площи, допустими за подпомагане (ПДП) и Постоянно затревени площи (ПЗП)“, потребителите могат да си свалят файловете за всяка област по отделно.

Потребителите на CadIS могат да изготвят автоматична справка за местоположението на площите си, за които ще им бъде отказано плащане. Това е възможно след като се заредят и сравнят в CadIS площите допустими за подпомагане за съответната област и заявените площи на земеделеца от системата за електронни услуги на ДФЗ (СЕУ). ВАЖНО! За кампания 2023 площите допустими за подпомагане са само с Начин на Трайно Ползване (НТП) „Пасища, мери и ливади“, наричан и ПЗП-косене.