АГКК въвежда КС 2005, CadIS е готов за това

16.06.2015 | Публикувано в Новини

Агенцията по геодезия, картография и кадастър (АГКК) със Заповед № РД-13-207/16.06.2015 за промяна на формата за обмен на кадастрални данни въвежда на практика координатна система (КС) 2005.

CadIS версия 6 с модула си CoGo притежава необходимата функционалност за трансформация между координатните системи. Модулът CoGo е задължителен и при печат на кадастрални карти заради разграфката на КС 2005, която е в географски координати.

Ползвателите на по-старите версии на CadIS трябва да закупят актуализация на системата до версия 6, ако работят с данни от АГКК.

Министерството на земеделието и храните води преговори с АГКК за прехвърляне подръжката на картата на възстановената собственост (ZEM файлове) от АГКК, което на практика означава преминаването ѝ в КС 2005.

Изменение на площите на имотите в различни координатни системи

Разлика в площта на имота

12.11.2013 | Публикувано в Статии

Геодезическите координатни на една точка представляват проекция на точката от земната повърхност върху някаква равнина.

Теоретично реалната площ на имота би могла да бъде измерена като се разпъне върху земята огромно платнище и се изреже по границите на парцела. След това се измерва площта на платнището. На практика този метод е неприложим и затова за изчисляване на площа на контур се използват математически формули, базирани на координатите на точките му.

Тук трябва да отбележим, че повечето математически методи не вземат предвид релефа на повърхността, поради което изчислената площ на имота винаги е по-малка или равна от реалната.

В България за различни цели се ползват различни координатни системи. Например за кадастър се ползва координата система 1970 г., а за очертаване на земеделски земи се ползва световно утвърдената WGS84 (UTM) зона 35N. Съществуват географски данни за части от България, които са в други координатни системи, така че при закупуване на картографски данни, трябва задължително да се знае в каква точно координатната система са те.

КС 1970 г. се използва при издаването на скици, проекти и други документи от общинските администрации, службите по кадастър и общинските служби по земеделие. Тя е равнинна координатна система, при която страната ни е разделена на четири зони: К3 – северозападна, К5 – югоизточна, К7 – североизточна и К9 – югозападна.

В практиката все повече се налага използването на равнинната координатната система WGS84 (UTM), при която България се събира почти изцяло в зона 35N.

Съгласно Постановление на Министерския съвет № 153 от 29 юли 2010 г., у нас се въвежда използването на Българска геодезическа система (БГС) 2005, която трябва да замени всички използвани досега координатни системи.

CadIS има вградени функции за преизчисляване на координатите на обектите при импорт, така че всички обекти в базата от данни да бъдат в една координатна система. Важно е да се знае, че поради различните методи на дефиниране на координатите в различните координатни системи, след трансформацията на координатите на имота от една координатна система в друга, изчислената площ може да се различава до 0.3 % в зависимост от формата и местоположението на имота.

Например имот с площ 100 дка в КС 1970 г. след трансформацията в WGS84 (UTM) може да се окаже с площ между 99.7 дка и 100.3 дка. Най-големите разлики в площите биха се получили при имоти в Западна България, защото попадат извън зона 35N.

Агенцията по геодезия, кадастър и картография е издала указания относно скици и схеми,издадени преди преобразуването на кадастралната карта в БГС 2005, според които при установена разлика в площта на имота, дължаща се на преобразуването между две координатни системи, при издаване на скица на имот, към скицата задължително се издава и удостоверение по образец, за което не се дължи заплащане на държавна такса.

CadIS е един от най-прецизните софтуерни продукти за трансформации между геодезическите координатни системи, защото той използва специални алгоритми, даващи много по-висока точност от популярните аналози. Но трябва да се знае, че когато се дефинира площ на имот, трябва задължително да се укаже и координатната система, в която е измерен.

Основни понятия за географски координатни системи

Координатни системи

23.01.2012 | Публикувано в Статии

GPS устройствата и географските данни все повече навлизат в различни дейности от ежедневието ни. До скоро се използваха само хартиени карти за ориентация по пътищата и хартиени скици за очертаване на имотите. Сега вече има достъп до координати на местоположението и чупките на имотите, но остава въпросът какво означават тези координати и защо са различни за едни и същи точки. Целта на тази статия е да запознае непрофесионалистите с основните познания за координати и координатни системи, за да могат да четат координати и лесно да разпознават координатните системи, особено тези, които се използват в България.

От математиката се знае, че координати на точка в тримерното пространство е наредена тройка от числа, всяко от които посочва отстоянието й от началото на координатната система Пространствени координатив три различни посоки и мерни единици.

В най-общ вид координатните системи се делят на три типа:

 • Пространствени координати (X, Y, Z) – началото е някъде в центъра на Земята, XY е екваториалната равнина, а Z е перпендикулярният на тази равнина лъч от началото по посока северния полюс. Това е математическа абстракция, тъй като Земята има сферична форма. Дефинирана е от международната система SI и мерните единици са метри. Тъй като при тази координатна система изчисляването на площи и разстояния върху земната повърхност са твърде сложни, тя има слаби приложение в практиката.

 • Сферични координати – ширина (B), дължина (L) и превишение (H). Те са ни познати от географските карти и атласи и сега могат да се видят изобразени върху екрана на GPS устройствата. Този вид координати се използват и от популярни софтуерни системи img2bкато Google Maps и Google Earth. Географската дължина и ширина се измерват в градуси, минути и секунди, изписани в няколко варианта:

  • градуси и десетични части от градуса, например 42.382146°;

  • градуси, минути и десетични части от минутата, например 42° 15.3423’;

  • градуси, минути, секунди и десетични части от секундата, например 42° 15’ 12.6”.

  Положителната посока на ширината e на север и се изменя от -90° до +90° спрямо екватора. Положителната посока на дължината е на изток и се изменя от -180° до +180° спрямо даден меридиан (обикновено Гринуичкия). Превишението се измерва в метри и представлява разстоянието от точката до математически модел на планетата, наричан сфероид. Сфероидите се дефинират с големия радиус на земята и коефициент на сплеснатост. Тези координати не са подходящи за изчисляване на разстояния и площи по повърхността на Земята, тъй като дължината на една мерна единица (градус, минути или секунда) е различна в различните географски ширини, което прави изчисленията твърде сложни.

 • Равнинни координатиРавнинните координати x, y, h най-общо казано представляват разгънат лист допрян в дадена точка (или точки) до Земята. Мерните единици на всички елементи са метри. Обикновено x сочи север, а y сочи изток. Началото на тези координатни системи е условно. Условната надморска височина се задава в h. Тъй като всички мерни единици са в метри и отразяват част от земната повърхност, могат да се измерват двумерни разстояния и площ по познатите ни математически формули. За да може да се направят равнинни координати за всяка част от земята тя е разделена на зони, така че да има минимални грешки по разстояние и площ.

В България за граждански цели нормативно-определено се ползва КС 1970 г., която представлява равнинна координатна система и страната е разделена на четири зони: К3 – северозападна, К5 – югоизточна, К7 – североизточна и К9 – югозападна. Координатите са в милиони метри. Y-координатите в западните зони (К3 и К9) са около 8 милиона метра, а в източните зони (К5 и К7) е около 9 милиона, но в посока север-юг има препокриване от около 40км и не винаги могат да бъдат различени.

КС 1970 г. се използва в списъка от координати при издаването на скици, проекти и други документи от общинските администрации, службите по кадастър и общинските служби по земеделие.

В практиката все повече се налага използването на равнинната координатната система WGS84 (UTM), в чиято зона 35 цялата страна може да се събере с минимални грешки (западната част от България под 24-тия меридиан попада в зона 34). Посоката север в UTM за България е от порядъка на 4 милиона метра, а посоката изток се изменя от около 115 000 до 630 000 метра.

Съществуват географски данни за части от България, които са в други координатни системи (1930, 1950, Софийска и други), затова при закупуване на картографски данни, трябва много да се внимава и да се знае в каква точно координатната система са тези данни.

След влизането на нашата страна в Европейския съюз е въведена Българска геодезическа система 2005 (БГС2005), която представлява приетата в ЕС ETRS-89. За разлика от WGS84, базовият елипсоид е GRS-80. Стандартно за нея се прилага проекция UTM. За целите на кадастъра е създадена равнинната БГС2005 (кадастрална), представляваща Ламбертова проекция с два паралела. Цяла България е в една зона, като координатите в посока север са аналогични на WGS84 (UTM) и са от порядъка на 4 милиона метра, а посоката изток се изменя от около 240 000 до 750 000 метра..

Поради многообразието на координатни системи, за практически цели често се налага трансформиране на координати от една система в друга. Това е сложен математически проблем и за решаването му се използват специализирани софтуерни продукти, които е възможно да работят с различна точност. Такъв продукт е и CadIS, където тази функционалност се изпълнява от модула CoGo.

В тази статия сме отбелязали само най-важните координатни системи, които имат масово практическо приложение. Повече информация относно различните видове координатни системи, можете да намерите в Свободната енциклопедия.

Нова услуга – смяна на координатна система и за растерни карти

27.09.2011 | Публикувано в Новини

Фирмата разширява набора си от услуги с добавянето на трансформация на растерни карти от една координатна система в друга. Възможноста за трансформация между координатните системи за векторни данни е налична както за директно ползване от потебителите в CadIS, така и като предлагана за други клиенти.

В модула CoGo са добавени нови координатни системи

26.09.2011 | Публикувано в Новини

Екипът положи значителни усилия през последните няколко месеца за прилагане на най-новите разработки в областта на географските координатни системи в световен мащаб. Модулът CoGo е преработен изцяло и е готов за влизането в сила на съвременната координатна система БГС2005, за което се чака публикуването на инструкция към наредба на МРРБ.