Окончателни слоеве Физически блокове и ПЗП-косене за Кампания 2023

Очертаване за ИСАК спрямо легитимния слой

29.03.2024 | Публикувано в Новини

Публикувана е Заповед №РД 09-220 от 08.03.2024 г. на министъра на земеделието и храните за одобряване на окончателен специализиран слой „Физически блокове“, включително обхват на площи по чл. 8, ал. 1, т. 2, буква „з“ от Наредба №105 от 2006 г., за кампания 2023 г.

Публикувана е и Заповед №РД 09-200 от 01.03.2024 г. на министъра на земеделието и храните за одобряване на окончателен специализиран слой за 2024 г. „Постоянно затревени площи“.

Земеделските стопани, подали възражения в периода 05-16 февруари 2024 г., могат да се информират за резултатите от тяхното разглеждане в Система за електронни услуги (СЕУ) на Държавен фонд „Земеделие“ – Разплащателна агенция .

Данните за слоевете са публикувани в цифров вид на сайта на МЗХ. От връзката Географски обхват на специализираните слоеве от СИЗП за Физически блокове (ФБл), Площи, допустими за подпомагане (ПДП) и Постоянно затревени площи (ПЗП)“, потребителите могат да си свалят файловете за всяка област по отделно.

Проекти на слоеве Физически блокове и ПЗП-косене за Кампания 2023 са качени в МЗХ и СЕУ

Очертаване за ИСАК спрямо легитимния слой

06.02.2024 | Публикувано в Новини

Публикувана е Заповед № РД 09-82 от 30.01.2024 на министъра на земеделието и храните за одобряване проекти на специализирани слоеве слой „Физически блокове“, включително обхват на площи по чл. 8, ал. 1, т. 2, буква „з“ от Наредба №105 от 2006 г., за кампания 2023 г.

От 5 февруари 2024 г., земеделските стопани могат да се запознаят с обхвата на слоеве Физически блокове и ПЗП-косене за кампания 2023 г. Справките се извършват в Система за електронни услуги (СЕУ) на Държавен фонд „Земеделие“ – Разплащателна агенция .
При несъгласие с посочените данни кандидатите могат да въведат възражения през индивидуалния си профил в СЕУ. Образци на възраженията се генерират автоматично до 16 февруари 2024 г. и се подават в Областните дирекции „Земеделие”. Препоръчително е всички стопани да извършат справка, като при затруднение в проверката или при подаване на възражение, могат да се обърнат за съдействие към Областните дирекции и Общинските служби по земеделие към МЗХ.
След разглеждането на всички постъпили възражения ще бъдат подготвени и окончателните специализирани слоеве „Физически блокове” и Постоянно затревени площи, които се поддържат чрез косене.

Данните за слоевете са публикувани в цифров вид на сайта на МЗХ. От връзката Географски обхват на специализираните слоеве от СИЗП за Физически блокове (ФБл), Площи, допустими за подпомагане (ПДП) и Постоянно затревени площи (ПЗП)“, потребителите могат да си свалят файловете за всяка област по отделно.

Потребителите на CadIS могат да изготвят автоматична справка за местоположението на площите си, за които ще им бъде отказано плащане. Това е възможно след като се заредят и сравнят в CadIS площите допустими за подпомагане за съответната област и заявените площи на земеделеца от системата за електронни услуги на ДФЗ (СЕУ). ВАЖНО! За кампания 2023 площите допустими за подпомагане са само с Начин на Трайно Ползване (НТП) „Пасища, мери и ливади“, наричан и ПЗП-косене.

 

С помощта на CadIS можете да направите възражения срещу легитимния слой

Очертаване за ИСАК спрямо легитимния слой

19.12.2018 | Публикувано в Новини

Публикуван е проект на легитимния слой за 2018 г.

Министерството на земеделието, храните и горите публикува на 19.12.2018 г. проект на площите допустими за подпомаганелегитимния слой за 2018 година. Земеделските стопани могат да проверят дали заявените от тях площи попадат изцяло или частично в обхвата на слоя.

Проектът е одобрен със заповед на министъра на земеделието, храните и горите г-н Румен Порожанов и е предаден на Държавен фонд „Земеделие“ – Разплащателна агенция (ДФЗ–РА) за извършване на кръстосани проверки, калкулации и изплащане на субсидии по схеми и мерки за директни плащания на площ.

Автоматична справка за площите в CadIS

Потребителите на CadIS могат да изготвят автоматична справка за местоположението на площите си, за които ще им бъде отказано плащане по СЕПП. Това е възможно след като се заредят и сравнят в CadIS площите допустими за подпомагане за съответната област и заявените площи на земеделеца от системата за индивидуалната справка на ДФЗ.

Подаване на възражения

При несъгласие с посочените данни кандидатите могат да подават възражения до министъра на земеделието, храните и горите. Образци на възраженията се генерират автоматично от Системата за индивидуални справки на Държавен фонд „Земеделие” и/или от Система за електронни услуги – ДФЗ. Възражения ще се приемат в областните дирекции „Земеделие” до 7 януари 2019 г. включително.

При затруднение в проверките на данните или при подаване на възраженията, земеделските стопани могат да се обърнат за помощ към областните и общинските служби по земеделие към Министерството на земеделието, храните и горите.

След разглеждането на всички постъпили възражения ще бъде подготвен и финалният специализиран слой „Площи, допустими за подпомагане” за кампания 2018. На базата тази актуализирана информация ДФ „Земеделие” – РА ще извърши окончателните оторизации по схемите и мерките на площ.

С помощта на CadIS можете да направите възражения срещу легитимния слой

Очертаване за ИСАК спрямо легитимния слой

20.12.2017 | Публикувано в Новини

Публикуван е проект на легитимния слой за 2017 г.

Министерството на земеделието, храните и горите публикува на 19.12.2017 г. площите допустими за подпомаганелегитимния слой за 2017 година. Земеделските стопани могат да проверят дали заявените от тях площи попадат изцяло или частично в обхвата на слоя.

Проектът е одобрен със заповед на министъра на земеделието, храните и горите г-н Румен Порожанов и е предаден на Държавен фонд „Земеделие“ – Разплащателна агенция (ДФЗ–РА) за извършване на кръстосани проверки, калкулации и изплащане на субсидии по схеми и мерки за директни плащания на площ.

Автоматична справка за площите в CadIS

Потребителите на CadIS могат да изготвят автоматична справка за местоположението на площите си, за които ще им бъде отказано плащане по СЕПП. Това е възможно след като се заредят и сравнят в CadIS площите допустими за подпомагане за съответната област и заявените площи на земеделеца от системата за индивидуалната справка на ДФЗ.

Подаване на възражения

При несъгласие с посочените данни, кандидатите могат да подават възражения до министъра на земеделието, храните и горите. Образци на възраженията се генерират автоматично от Системата за индивидуални справки на Държавен фонд „Земеделие”. Попълнените документи ще се приемат в областните дирекции „Земеделие” до 5 януари 2018 г. включително.

При затруднение в проверките на данните или при подаване на възраженията, земеделските стопани могат да се обърнат за помощ към областните и общинските служби по земеделие към Министерството на земеделието, храните и горите.

След разглеждането на всички постъпили възражения ще бъде подготвен и финалният специализиран слой „Площи, допустими за подпомагане” за кампания 2017. На базата тази актуализирана информация ДФ „Земеделие” – РА ще извърши окончателните оторизации по схемите и мерките на площ.

Легитимният слой за 2017 година е достъпен на сайта на МЗХГ

пасище

15.03.2017 | Публикувано в Новини

Публикуван е легитимният слой за 2017 г.

Министерството на земеделието, храните и горите публикува легитимния слой на площите в добро земеделско състояние за 2017 година. Данните са достъпни безплатно от страницата Идентификация на земеделски парцели от сайта на министерството. От връзката „Географски обхват на специализирания слой ПДП по области“, потребителите могат да си свалят файловете от текущия слой на площите, допустими за подпомагане, за всяка област по отделно.

Проверка на годните за подпомагане площи в CadIS

CadIS зарежда тези данни и по този начин предоставя възможност на своите клиенти да видят каква част от земите им не са годни за подпомагане. Ползвателите на земеделските земи е добре да проверят годността на площите си преди очертаването им в ИСАК.

Общинските администрации, които са ползватели на CadIS могат да подготвят общинските пасища за отдаване под наем на животновъдите, ползвайки окончателния легитимен слой за 2017 година.

С помощта на CadIS можете да направите възражения срещу легитимния слой

Очертаване за ИСАК спрямо легитимния слой

27.01.2017 | Публикувано в Новини

Публикуван е проект на легитимния слой за 2016 г.

Министерството на земеделието и храните публикува на 26.01.2017 г. площите в добро земеделско състояниелегитимния слой за 2016 година. От 27.01.2017 г. земеделските стопани ще могат да проверят дали заявените от тях площи попадат изцяло или частично в обхвата на слоя.

Проектът е одобрен със заповед на министъра на земеделието и храните Десислава Танева и е предаден на Държавен фонд „Земеделие“ – Разплащателна агенция (ДФЗ – РА). Те ще извършат кръстосани проверки, калкулации и изплащане на субсидиите по схемите и мерките за директни плащания на площ.

Автоматична справка за площите в CadIS

Потребителите на CadIS могат да изготвят автоматична справка за местоположението на площите си, за които ще им бъде отказано плащане по СЕПП. Това е възможно след като се заредят и сравнят в CadIS площите в добро земеделско състояние за съответната област и заявените площи на земеделеца от системата за индивидуалната справка на ДФЗ.

Подаване на възражения

При несъгласие с посочените данни кандидатите могат да подават възражения до министъра на земеделието и храните. Образци на възраженията се генерират автоматично от Системата за индивидуални справки на Фонд „Земеделие”. Попълнените документи ще се приемат в областните дирекции „Земеделие” до 10.02.2017 г. включително.

След разглеждането на всички постъпили възражения ще бъде подготвен и финалният легитимен слой за кампания 2016.

МЗХ публикува окончателния легитимен слой

11.03.2015 | Публикувано в Новини

Министерството на земеделието и храните публикува окончателния лeгитимен слой за площите в добро земеделско състояние по области.

CadIS зарежда тези данни и по този начин предоставя възможност на своите клиенти да видят каква част от земите им не са годни за плащане.

CadIS работи с публикувания от МЗХ легитимен слой

14.01.2015 | Публикувано в Новини

Министерството на земеделието и храните публикува географски данни за площите в площите в добро земеделско състояние (Легитимния слой) по области.

CadIS зарежда тези данни и по този начин предоставя възможност на своите клиенти да видят каква част от земите им не са годни за плащане.

Указания за изготвяне на споразумения с CadIS

16.08.2013 | Публикувано в Новини

Готови са указанията за изготвяне на проекти за доброволни споразумения и служебни разпределения с помощта на CadIS. Процедурата e събразена с последните изисквания на Министерството на земеделието и храните.

Трябва да се обърне специално внимание на имотите с грешки в декларациите, които няма как да бъдат включени в масивите за разпределение. CadIS предоставя функционалност за изготвяне на справки и регистри на грешните декларации, които да бъдат предоставени на участниците в споразуменито за да им се даде възможност да коригират неточностите в документите си.

Общинските служби по земеделие използват CadIS при изготвянето на споразуменията за ползване

23.08.2012 | Публикувано в Новини

Досега механизмът на разпределение на земята за комасация по ползване създаваше конфликт между отделните ползватели и затрудняваше процеса на окрупняване по време на предишните кампании, тъй като се разчиташе на сравнително отдавна определените характеристики на имотите.

С помощта на CadIS вече могат да се обединят графиката на имотите, регистъра на собствениците, регистъра на вписаните в ОСЗ договори за наем и аренда на земеделски имоти, декларациите за ползване по чл.69, ал.2 и чл.70, ал.2.

Заедно с блоковете земеделска земя, очертани в CadIS или физическите блокове (ФБ) от Системата за идентификация на земеделските парцели се определя много по точно и коректно обработваемата земя за конкретното ползване.

По този начин се гарантира, че влезлите в споразумение земеделски стопани предоставят равностойна земя за комасиране.

С използването на CadIS за очертаване на блоковете земеделска земя земеделците едновременно постигат:

  • Коректно очертаване в ИСАК на БЗЗ
  • Придобиване на правно основание за ползване на БЗЗ
  • Избягване на застъпванията между отделните ползватели
  • Подробно документиране на земеделските дейности
  • Автоматично изготвяне на документи за представяне пред институциите

Министерството на земеделието и храните оцени възможностите на CadIS и прие използването на продукта в общинските служби по земеделие при изготвянето на споразуменията за ползване за 2012/2013 година.