Легитимният слой за 2017 година е достъпен на сайта на МЗХГ

пасище

15.03.2017 | Публикувано в Новини

Публикуван е легитимният слой за 2017 г.

Министерството на земеделието, храните и горите публикува легитимния слой на площите в добро земеделско състояние за 2017 година. Данните са достъпни безплатно от страницата Идентификация на земеделски парцели от сайта на министерството. От връзката „Географски обхват на специализирания слой ПДП по области“, потребителите могат да си свалят файловете от текущия слой на площите, допустими за подпомагане, за всяка област по отделно.

Проверка на годните за подпомагане площи в CadIS

CadIS зарежда тези данни и по този начин предоставя възможност на своите клиенти да видят каква част от земите им не са годни за подпомагане. Ползвателите на земеделските земи е добре да проверят годността на площите си преди очертаването им в ИСАК.

Общинските администрации, които са ползватели на CadIS могат да подготвят общинските пасища за отдаване под наем на животновъдите, ползвайки окончателния легитимен слой за 2017 година.

МЗХ публикува окончателния легитимен слой

11.03.2015 | Публикувано в Новини

Министерството на земеделието и храните публикува окончателния лeгитимен слой за площите в добро земеделско състояние по области.

CadIS зарежда тези данни и по този начин предоставя възможност на своите клиенти да видят каква част от земите им не са годни за плащане.

CadIS работи с публикувания от МЗХ легитимен слой

14.01.2015 | Публикувано в Новини

Министерството на земеделието и храните публикува географски данни за площите в площите в добро земеделско състояние (Легитимния слой) по области.

CadIS зарежда тези данни и по този начин предоставя възможност на своите клиенти да видят каква част от земите им не са годни за плащане.

Указания за изготвяне на споразумения с CadIS

16.08.2013 | Публикувано в Новини

Готови са указанията за изготвяне на проекти за доброволни споразумения и служебни разпределения с помощта на CadIS. Процедурата e събразена с последните изисквания на Министерството на земеделието и храните.

Трябва да се обърне специално внимание на имотите с грешки в декларациите, които няма как да бъдат включени в масивите за разпределение. CadIS предоставя функционалност за изготвяне на справки и регистри на грешните декларации, които да бъдат предоставени на участниците в споразуменито за да им се даде възможност да коригират неточностите в документите си.

Общинските служби по земеделие използват CadIS при изготвянето на споразуменията за ползване

23.08.2012 | Публикувано в Новини

Досега механизмът на разпределение на земята за комасация по ползване създаваше конфликт между отделните ползватели и затрудняваше процеса на окрупняване по време на предишните кампании, тъй като се разчиташе на сравнително отдавна определените характеристики на имотите.

С помощта на CadIS вече могат да се обединят графиката на имотите, регистъра на собствениците, регистъра на вписаните в ОСЗ договори за наем и аренда на земеделски имоти, декларациите за ползване по чл.69, ал.2 и чл.70, ал.2.

Заедно с блоковете земеделска земя, очертани в CadIS или физическите блокове (ФБ) от Системата за идентификация на земеделските парцели се определя много по точно и коректно обработваемата земя за конкретното ползване.

По този начин се гарантира, че влезлите в споразумение земеделски стопани предоставят равностойна земя за комасиране.

С използването на CadIS за очертаване на блоковете земеделска земя земеделците едновременно постигат:

  • Коректно очертаване в ИСАК на БЗЗ
  • Придобиване на правно основание за ползване на БЗЗ
  • Избягване на застъпванията между отделните ползватели
  • Подробно документиране на земеделските дейности
  • Автоматично изготвяне на документи за представяне пред институциите

Министерството на земеделието и храните оцени възможностите на CadIS и прие използването на продукта в общинските служби по земеделие при изготвянето на споразуменията за ползване за 2012/2013 година.