Коректно очертаване на обработваните площи за заявяване в ИСАК

06.12.2011 | Публикувано в Статии

От приемането на България за пълноправен член на ЕС, родните земеделски стопани имат възможност да се възползват от финансиране на дейността си от специализираните фондове на съюза. Целта на това финансирането е да подпомогне фермерите в поддържането на земеделската земя в добро агроекологично състояние. За да участват в разпределянето на субсидиите, земеделците у нас трябва всяка година да очертават обработваните от тях площи и да ги заявяват в интегрираната система за администриране и контрол (ИСАК) на Държавен фонд „Земеделие” – Разплащателна агенция.

Основен фактор за получаване на пълните субсидии и избягване на санкции е прецизното и коректното деклариране на границите на обработваните блокове земя. Тук софтуерният продукт CadIS може да окаже значителна помощ на земеделските стопани в няколко направления:

Първо: точност и сигурност на подаваната информация

Земеделецът има възможност да обходи ползваните земеделски земи с GPS устройство и така да измери най-точно реалните граници на обработваната земя. След това CadIS му дава възможност директно да прехвърли данните в програмата, да ги обработи и види резултата върху сателитна снимка от Google Earth. Автоматичното изчисляване на площите както и проверките за коректност на измерванията допълнително дават яснота на фермера за подаваните данни по време на регистрацията.

Второ: топологична коректност на данните

Това е важен момент при подготовката на данните, а CadIS предлага съществени облекчения за потребителя. Вместо да гледа блок по блок дали се пресичат, или са останали дребни площи, програмата дава възможност с натискането на един бутон да провери за грешки всички контури и да визуализира проблемните области.

Операторът има възможност да провери как изглеждат обработваните площи върху сателитните снимки в Google Earth и да вземе решение за корекция на грешките. Самата корекция се извършва изключително просто с посочването на сгрешения и вярно очертания блок.

Трето: предпазване от санкции

При провеждане на теренна проверка и установяване на разлика между декларираната и реално обработваната площ (наддеклариране), е възможно на земеделеца да се наложи санкция или напълно да се спре субсидирането. Наддекларираната площ се смята като процент на декларирана установена необработена и декларирана установена обработвана. Това означава, че ако земеделецът има обработвана, но недеклариран площ, тя не влиза в сметките.

При това положение санкциите са следните:

  • разминаване до 3% и до 2 ха се плаща само за обработваната земя;
  • при наддеклариране от 3% до 20% или над 2 ха се удържа санкция с удвоения процент наддеклариране;
  • при наддеклариране от 20% до 50% не се изплаща субсидия;
  • при наддеклариране над 50% не се изплащат субсидии и се налагат санкции за бъдещи периоди.

Повече информация за санкциите можете да видите в Наредба № 3 от 10 март 2023 г. за условията и реда за прилагане на интервенциите под формата на директни плащания, включени в Стратегическия план, за проверките, намаления на плащанията и реда за налагане на административни санкции.

Тъй като обработваните площи са измерени с GPS, а CadIS разполага с най-добрите алгоритми за обработка на географски данни, фермерът може да бъде категорично сигурен, че точно това са границите на неговите блокове и че те са коректни за приемане в ИСАК. Това го предпазва от неволни грешки от грешно разпознати площи върху картите и неволни застъпвания и му гарантира пълно изплащане на субсидиите.

Четвърто: спестяване на време

Земеделският стопанин може да подготви заявлението за субсидия в собствения си офис и след това само да изпрати цифровите данни в ИСАК. Експортирането на земеделските парцели в необходимия формат за регистрация в Разплащателна агенция става само с посочването на файла за предаване.

Това значително минимизира времето за подаването му в общинските служби по земеделие, което спестява време и нерви на всички участници в тази процедура, която понякога е доста бавна и се създава много изнервена обстановка, а това се повтаря всяка година.