Семинар за изготвяне на споразумения за ползване с CadIS9 на 8 август 2024

споразумения за ползване

17.07.2024 | Публикувано в Новини, Обучения

Тъй като наближава ежегодната кампанията по изготвяне на споразумения за ползване и поради големия интерес към нашите семинари, организираме еднодневен семинар-обучение по изготвяне на споразумения с помощта на софтуерния продукт CadIS.

Семинарът ще се проведе на 8 август 2024 (четвъртък) от 10:00 до 16:00 часа в офиса на БСТ ЕООД – гр.София, жк Люлин, бл.384, вх.А, ат.11.

Условия за участие:

Семинарът е подходящ за потребители на CadIS, добре владеещи работата с продукта и познаващи нормативната база за изготвяне на споразумения за ползване.

Необходимо условие за участие в семинара е курсистите да са запознати с указанията за изготвяне на споразуменията според изискванията на МЗХ.

Цената за участие в обучението е 200 лв без ДДС на курсист.

Регистрация за участие:

Участието в семинара става само с предварителна регистрация, тъй като местата са ограничени. Заявките за участие се приемат на тел. 0888 570 117 или на e-mail bbalchev@cadis.bg.

Проведени обучения за изготвяне на споразумения досега:

 • 07 юли 2024 г.
 • 15 август 2023 г.
 • 10 август 2023 г.
 • 28 юни 2023 г.
 • 27 юни 2023 г.
 • 05 август 2022 г.
 • 10 август 2021 г.
 • 05 август 2021 г.
 • 19 август 2020 г.
 • 17 август 2020 г.
 • 22 август 2019 г.
 • 08 август 2019 г.
 • 06 август 2019 г.
 • 10 август 2018 г.
 • 07 август 2018 г.
 • 03 август 2017 г.
 • 30 август 2016 г.
 • 11 август 2015 г.
 • 12 август 2014 г.

Промени в Закона за собствеността и ползването на земеделските земи

споразумения за ползване

27.01.2017 | Публикувано в Новини

На 26.01.2017 г. в последното си заседание Парламентът прие на второ четене промени в Закона за собствеността и ползването на земеделските земи (ЗСПЗЗ), в които има два основни акцента.

Отпадане на забраната за споразумения с трайни насаждения

В гласуваните промени се предвижда да отпадне забраната за имоти, декларирани с начин на трайно ползване „трайни насаждения“, да бъдат включвани в споразуменията за ползване. Така имоти, засадени с овошки, лозя и други видове трайни насаждения ще могат също да бъдат включвани в споразуменията. Добрата новина за нашите потребители е, че тази възможност вече е реализирана в CadIS и е публикувана в поредната актуализация на продукта.

Нова процедура за пасища, мери и ливади

Вторият акцент в промените се отнася до въвеждането на нова процедура за създаване на масиви за ползване за пасища, мери и ливади. Окрупняването ще става по споразумение между собственици или ползватели на животновъдни обекти с регистрирани пасищни селскостопански животни, които ползват пасища, мери и ливади под нормата за площ на една животинска единица. С тези изменения се цели окрупняване на имотите, които животновъдите ползват за отглежданите пасищни селскостопански животни.

Имотите, за които няма сключени договори и не са подадени декларации от техните собственици, т.е. „белите петна“, ще се разпределят между ползвателите.

Срокове за подаване на заявления

Споразуменията ще се сключват и актуализират до 20 декември за следващата календарна година. Заявленията за участие ще се подават до 31 октомври в общинската служба по земеделие по местонахождението на имотите. За стопанската 2016-2017 г. предвидените срокове в тази разпоредба ще бъдат удължени с четири месеца.

Представяне на CadIS в Стара Загора на 15 април 2015 г.

Земеделие

03.04.2015 | Публикувано в Новини

На 15 април 2015 г. в конферентната зала на хотел Мериан Палас в град Стара Загора ще се състои представяне на програмния продукт CadIS. Презентацията ще започне в 13:00 (след края на срещата на фермерите с експертите от Министерството на земеделието и храните).

Поканени са всички земеделци, за които представляват интерес възможностите на професионалния софтуер за очертаване в ИСАК и подготовка на споразумения за ползване по чл.37в от ЗСПЗЗ.

Указания за изготвяне на споразумения с CadIS

16.08.2013 | Публикувано в Новини

Готови са указанията за изготвяне на проекти за доброволни споразумения и служебни разпределения с помощта на CadIS. Процедурата e събразена с последните изисквания на Министерството на земеделието и храните.

Трябва да се обърне специално внимание на имотите с грешки в декларациите, които няма как да бъдат включени в масивите за разпределение. CadIS предоставя функционалност за изготвяне на справки и регистри на грешните декларации, които да бъдат предоставени на участниците в споразуменито за да им се даде възможност да коригират неточностите в документите си.

Нова версия на CadIS за споразуменията 2013/2014

09.08.2013 | Публикувано в Новини

Новата версия на CadIS за споразуменията за ползване, съобразена с нововъведенията през 2013г. вече е налична за изтегляне.

Основните подобрения се състоят в следното:

 • Добавен е импорт на договорите от обновената система на общинските служби по земеделие FPZ2;
 • Добавен е регистър на имотите, имащ отношение към споразумението за ползване;
 • Добавена е автоматичен печат на доброволно споразумение за ползване или служебно разпределение, съобразно образците, одобрени от Министъра на земеделието и храните.

CadIS за регистрация на земеделски производители

21.10.2012 | Публикувано в Новини

CadIS предлага ново улеснение за ползвателите на земеделски земи. В новата версия 6.67.12 е предоставена възможността за автоматично изготвяне на таблица 1 – най-трудоемката част от попълването на анкетната карта за регистрация на земеделските производители по Наредба 3 от Закона за подпомагане на земеделските производители.

За всеки участник в споразумението за ползване се създава отделен XLS файл, съдържащ списък на номерата и площите на предоставените му имоти.

Така подготвените данни се предоставят на земеделските производители и са готови за импортиране в програмата за регистрация.

Общинските служби по земеделие използват CadIS при изготвянето на споразуменията за ползване

23.08.2012 | Публикувано в Новини

Досега механизмът на разпределение на земята за комасация по ползване създаваше конфликт между отделните ползватели и затрудняваше процеса на окрупняване по време на предишните кампании, тъй като се разчиташе на сравнително отдавна определените характеристики на имотите.

С помощта на CadIS вече могат да се обединят графиката на имотите, регистъра на собствениците, регистъра на вписаните в ОСЗ договори за наем и аренда на земеделски имоти, декларациите за ползване по чл.69, ал.2 и чл.70, ал.2.

Заедно с блоковете земеделска земя, очертани в CadIS или физическите блокове (ФБ) от Системата за идентификация на земеделските парцели се определя много по точно и коректно обработваемата земя за конкретното ползване.

По този начин се гарантира, че влезлите в споразумение земеделски стопани предоставят равностойна земя за комасиране.

С използването на CadIS за очертаване на блоковете земеделска земя земеделците едновременно постигат:

 • Коректно очертаване в ИСАК на БЗЗ
 • Придобиване на правно основание за ползване на БЗЗ
 • Избягване на застъпванията между отделните ползватели
 • Подробно документиране на земеделските дейности
 • Автоматично изготвяне на документи за представяне пред институциите

Министерството на земеделието и храните оцени възможностите на CadIS и прие използването на продукта в общинските служби по земеделие при изготвянето на споразуменията за ползване за 2012/2013 година.

Изготвяне на декларации и споразумения за ползване в новата версия на CadIS 6.64.2

20.06.2012 | Публикувано в Новини

В новата версия на CadIS 6.64.2 са добавени нови функционални възможности, подпомагащи земеделските производители лесно и бързо да изготвят и подадат декларации по чл.69, ал.2 и чл.70, ал.2 от правилника за приложение на Закона за собствеността и ползването на земеделски земи в общинските служби по земеделие. Срокът на подаването им за 2012 година е 31 юли.

Декларациите по чл.69 и чл.70 се получават като експортни данни от регистъра „Моите имоти“, който служи за поддържане на информация за имотите, върху които има директни права за ползване.

След крайния срок за подаване на декларациите, ползвателите на земеделските площи заедно с общинските служби по земеделие трябва да изготвят и подпишат споразуменията за ползване по реда на чл.37в от Закона за собствеността и ползването на земеделски земи за стопанската 2012/2013 година. С помощта на CadIS този процес е напълно автоматизиран и значително подпомага процедурата при подготовката на документите за обсъжданията.