Нужда от обработка на данни

Често в практиката се оказва, че наличните географски данни са сложни, обемни или неточни. За клиенти, които са преценили, че нямат нужда от закупуване на софтуерни лицензи на CadIS, или изпитват затруднения с обработката на своите данни, фирмата-производител предлага такава услуга. Услугата по обработка на данни включва анализиране на събраните от клиента данни и извършване на следните специфични дейности:

Пример за такива услуги са:

  • GPS измервания да се подготвят за предаване в ИСАК
  • Конвертиране на данни от ZEM формат в DXF