Автоматична валидация на цифрови модели

С CadIS лесно се подготвят цифрови модели за предаване на възложителя. Програмата използва специална функционалност за тестване на данните и тяхната взаимосвързаност. Маркират се пресичания между графичните контури на землищата, кадастралните райони и сградите. Изготвят се справки за грешки и несъответствия в текстовата информация спрямо нормативната уредба. Това позволява на оператора да не губи време с намирането на грешките, а да се съсредоточи в техния анализ и отстраняване. Коригираните модели директно се експортират в необходимия формат.

Изготвяне на карти

За изготвянето на карти CadIS разполага с множество образци на извънрамково оформление. При изготвянето на карта, програмата предлага автоматично попълване на съседните картни листове по стандартната за предаване координатна система. Потребителите могат да създават и редактират собствени образци, което позволява операторите бързо да разпечатат картни материали по един и същи начин.

Изготвяне на баланси и регистри

За изготвянето на баланси и регистри в CadIS са разработени всички нормативно определени образци. В допълнение е дадена и възможност за генериране на специфични справки и разпечатки, според конкретните изисквания на възложителя.