08.12.2011 | Публикувано в Статии

Нуждата от качествени земеделски продукти в световен мащаб се повишава постоянно и прогнозите са тази тенденция да се запази и дори да нарасне в следващите години. Тъй като земята представлява стратегически ресурс на всяка държава, финансирането на фермерите в страните от Европейския съюз има за цел да подпомогне поддържането на земеделската земя в добро агроекологично състояние. За да участват в разпределянето на субсидиите, земеделците у нас трябва всяка година да очертават обработваните от тях площи и да ги заявяват в интегрираната система за администриране и контрол на Държавен фонд „Земеделие” – Разплащателна агенция.

Ключовият фактор за получаване на пълните субсидии е прецизното и коректното деклариране на границите на обработваните блокове. Това може да стане с използването на GPS устройства, които дават най-точното измерване на тези граници, и със софтуер като CadIS, който разполага с най-добрите алгоритми за обработка на тези данни.

CadIS зарежда измерванията директно от GPS устройството или чрез файлове, като поддържа форматите на всички марки и модели устройства. При това за потребителя остава прозрачна много важната подсистема за трансформация на географските координати (градуси WGS84) към равнинните координати (метри), годни за изчисляване на разстояния и площи.

Функциите за автоматично генериране на контурите на обработваните земи от измерените точки и следи значително улесняват земеделските производители за изготвяне на топологично чисти географски данни, изисквани от ИСАК при регистрацията.

close_tracksНапример: при измерването следата изглежда като осмица, но такъв контур е недопустим според закона и автоматично се превръща:
а) на два долепени контура, ако има само една обща точка или
б) на един обединен контур, ако има общи отсечки.
Топологията на затворените области е сложно математическо понятие и макар че е ключово в географските информационни системи, остава скрито за потребителя в предоставения интерфейс.

CadIS предоставя възможност за автоматично опростяване на контури чрез премахване на излишните чупки (генерализация). Целта е да се запази фoрмата на контура като в същото време се намали значително броят на точките, генерирани от GPS устройството. По този начин границата на контура изглежда естествено и работата с нея става значително по-лесна и интуитивна. Решаването на тази задача е изключително сложно от математическа гледна точка, но в CadIS то е сведено до елементарно действие за всички или избрани блокове с натискането на един бутон. Потребителят контролира допуска с въвеждането на разбираеми за него параметри.

clear_boundsВ посочения пример ясно се виждат кои са изчистените точки и как се запазват формата и площта на контура в рамките на допуска. В конкретния случай броят на чупките в оригиналните полигони, получени от GPS е 1009, а след обработката са останали съществени само 94 и разликата в площите е под 1 %. При налагането на оригиналните и обработените полигони ясно се вижда, че линейните разлики са в границите на точността на измерванията.

Операторът има възможност да провери как изглеждат обработваните площи върху сателитните снимки в Google Earth и да вземе решение за корекция на грешките. Самата корекция се извършва изключително просто с посочването на сгрешения и вярно очертания блок.

Предоставено е още едно ниво на контрол на границите на земеделския парцел. При наличие на GPS измервания от различните обработки на един и същи блок CadIS използва специални алгоритми за геометрично сравнение на контури като допустимата разлика се посочва от оператора в естествените за човек мерки.

Експортирането на земеделските парцели в необходимия формат за регистрация в Разплащателна агенция става само с посочването на файла за предаване. Това спестява чакането на дългите опашки за подаването на заявления за подпомагане.

Използването на тези функции в CadIS гарантират, че така подготвените данни за регистрация определят границите на обработваната земя от фермера изключително точно, което от своя страна премахва възможностите за неволни грешки, водещи до санкции при изплащането на субсидиите.