01.11.2013 | Публикувано в Статии

От математиката в училище знаем как се изчислява площ на геометрична фигура – триъгълник, успоредник, квадрат, но при изчислението на площта на поземлен имот и ползването й в практиката при обработването на земеделска земя, има няколко особености.

В документите за собственост на всеки имот е вписана и площта му, която е изчислена на базата на изчислени координати на точките от контура му от специалисти геодезисти по нормативно определен начин и това представлява официалната площ на имота.

В България официалните данни за контурите на имотите са картата на възстановената собственост (КВС) и кадастралната карта и регистри (ККР), които се поддържат от специализирани държавни институции. Те обаче не показват границите на обработваемата земя, а само границите на собствността.

Границите на обработваемите площи могат да се очертаят и с пряко измерване на терена с помощта на геодезически инструменти или GPS устройство. В този случай, освен от точността на уреда, грешката в координатите на точките на контурите се увеличава и от липсата на видима рязка граница на обработваемата земя. Поради тази причина е напълно възможно очертанията на един и същи контур от един и същи човек с един и същи инструмент в два различни момента да се различават с няколко метра.

При измерване с GPS устройство от нисък клас е възможно някои от точките на контура да „подскачат“ необяснимо. Това се получава, когато GPS устройството губи спътник или започне да приема данни от друг. В този случай се налага последваща допълнителна обработка, за да се „изгладят“ контурите.

Тук трябва да отбележим, че незвисимо от източника на координатите на точките на контура, изчислената площ на имота е по-малка или равна от реалната, защото в метода не се взема предвид релефа на земната повърхност.

Друг начин за създаване на контури на обработваеми площи е чрез очертаване върху цифровa ортофотокартa (ЦОФК), изработени от самолетни или сателитни снимки. Както при преките измервания, тук също може да се появи грешка заради неясните граници на годните за обработка земи, но за разлика от директните измервания, тя винаги може да се коригира, тъй като ЦОФК остава непроменена.

Точността на очертания контур зависи и от точността на фотокартата. А тя съответно зависи от целите, за които е създадена и колкото е по-точна, толкова е по-скъпа. Картите, публикувани от Google Maps и Bing Maps са предназначени за ориентиране от масовия потребител и затова компаниите, които ги предлагат, не се стремят към преследване на голяма точност. Точно поради тази причина те се разпространяват безплатно.

За разлика от свободните фотокарти в интернет, продаваната от Министерството на земеделието и храните ЦОФК е изработена по значително по-прецизна технология и отговаря на точностите за очертаване на земеделски площи. Тя се изготвя в изпълнение на общата селскостопанска политика на Европейския съюз и нейната точност е до 1м.

При използване на CadIS, потребителят има възможност да използва всички възможни методи за визуализиране и очертаване на обработваната от него земеделска земя и максимално точно да изчисли нейната площ. CadIS импортира както данните за собствеността (обикновено в ZEM или CAD формат), така и ортофото карти, и данни от замервания с различни GPS устройства.