12.11.2013 | Публикувано в Статии

Геодезическите координатни на една точка представляват проекция на точката от земната повърхност върху някаква равнина.

Теоретично реалната площ на имота би могла да бъде измерена като се разпъне върху земята огромно платнище и се изреже по границите на парцела. След това се измерва площта на платнището. На практика този метод е неприложим и затова за изчисляване на площа на контур се използват математически формули, базирани на координатите на точките му.

Тук трябва да отбележим, че повечето математически методи не вземат предвид релефа на повърхността, поради което изчислената площ на имота винаги е по-малка или равна от реалната.

В България за различни цели се ползват различни координатни системи. Например за кадастър се ползва координата система 1970 г., а за очертаване на земеделски земи се ползва световно утвърдената WGS84 (UTM) зона 35N. Съществуват географски данни за части от България, които са в други координатни системи, така че при закупуване на картографски данни, трябва задължително да се знае в каква точно координатната система са те.

КС 1970 г. се използва при издаването на скици, проекти и други документи от общинските администрации, службите по кадастър и общинските служби по земеделие. Тя е равнинна координатна система, при която страната ни е разделена на четири зони: К3 – северозападна, К5 – югоизточна, К7 – североизточна и К9 – югозападна.

В практиката все повече се налага използването на равнинната координатната система WGS84 (UTM), при която България се събира почти изцяло в зона 35N.

Съгласно Постановление на Министерския съвет № 153 от 29 юли 2010 г., у нас се въвежда използването на Българска геодезическа система (БГС) 2005, която трябва да замени всички използвани досега координатни системи.

CadIS има вградени функции за преизчисляване на координатите на обектите при импорт, така че всички обекти в базата от данни да бъдат в една координатна система. Важно е да се знае, че поради различните методи на дефиниране на координатите в различните координатни системи, след трансформацията на координатите на имота от една координатна система в друга, изчислената площ може да се различава до 0.3 % в зависимост от формата и местоположението на имота.

Например имот с площ 100 дка в КС 1970 г. след трансформацията в WGS84 (UTM) може да се окаже с площ между 99.7 дка и 100.3 дка. Най-големите разлики в площите биха се получили при имоти в Западна България, защото попадат извън зона 35N.

Агенцията по геодезия, кадастър и картография е издала указания относно скици и схеми,издадени преди преобразуването на кадастралната карта в БГС 2005, според които при установена разлика в площта на имота, дължаща се на преобразуването между две координатни системи, при издаване на скица на имот, към скицата задължително се издава и удостоверение по образец, за което не се дължи заплащане на държавна такса.

CadIS е един от най-прецизните софтуерни продукти за трансформации между геодезическите координатни системи, защото той използва специални алгоритми, даващи много по-висока точност от популярните аналози. Но трябва да се знае, че когато се дефинира площ на имот, трябва задължително да се укаже и координатната система, в която е измерен.