споразумения за ползване

27.01.2017 | Публикувано в Новини

На 26.01.2017 г. в последното си заседание Парламентът прие на второ четене промени в Закона за собствеността и ползването на земеделските земи (ЗСПЗЗ), в които има два основни акцента.

Отпадане на забраната за споразумения с трайни насаждения

В гласуваните промени се предвижда да отпадне забраната за имоти, декларирани с начин на трайно ползване „трайни насаждения“, да бъдат включвани в споразуменията за ползване. Така имоти, засадени с овошки, лозя и други видове трайни насаждения ще могат също да бъдат включвани в споразуменията. Добрата новина за нашите потребители е, че тази възможност вече е реализирана в CadIS и е публикувана в поредната актуализация на продукта.

Нова процедура за пасища, мери и ливади

Вторият акцент в промените се отнася до въвеждането на нова процедура за създаване на масиви за ползване за пасища, мери и ливади. Окрупняването ще става по споразумение между собственици или ползватели на животновъдни обекти с регистрирани пасищни селскостопански животни, които ползват пасища, мери и ливади под нормата за площ на една животинска единица. С тези изменения се цели окрупняване на имотите, които животновъдите ползват за отглежданите пасищни селскостопански животни.

Имотите, за които няма сключени договори и не са подадени декларации от техните собственици, т.е. „белите петна“, ще се разпределят между ползвателите.

Срокове за подаване на заявления

Споразуменията ще се сключват и актуализират до 20 декември за следващата календарна година. Заявленията за участие ще се подават до 31 октомври в общинската служба по земеделие по местонахождението на имотите. За стопанската 2016-2017 г. предвидените срокове в тази разпоредба ще бъдат удължени с четири месеца.