24.02.2020 | Публикувано в Статии

Всеки, който се е сблъсквал с понятия като имот, сграда, Блок на земеделското стопанство (БЗС), парцел и т.н. интуитивно усеща кога те са коректно описани.

Тук ще дадем формалните изисквания за правилна геометрия на площните обекти.

Контур се нарича последователност от точки. Когато първата и последната точка съвпадат, той се нарича затворен контур. Затвореният контур има 4 или повече точки. Заградената площ от един контур се нарича единичен полигон.

Чрез добавяне на вътрешни затворени контури в единичния полигон се дефинират области, които не са част от площта на полигона и се нарича единичен полигон с дупки.

Множество от единични полигони с дупки се нарича мултиполигон.

Кадастралните райони, имотите и сградите се описват чрез единични полигони. Допуска се отделяне на имот във вътрешността на друг имот, което на практика означава единичен полигон с дупки, но той не е явно описан.

Блок на земеделското стопанство (БЗС), Парцел, Блок Земеделска Земя (БЗЗ), Масив за Правно Основание (МПО) и други обекти от областта на земеделието се описват чрез единични полигони с дупки, което означава, че ползването на мултиполигони за тях се счита за грешка.

Защитени територии, местности и други обекти на околната среда се описват с мултиполигони.

В резултат на сечения, обединения, разлики и други операции могат да се получат мултиполигони.

Топологично коректният мултиполигон накратко отговаря на следните условия:

  1. Всеки контур е затворен (първата и последната точка задължително съвпадат) и не се самопресича. Не може да има съвпадащи точки, освен първата и последната.
  2. Два контура могат да имат общи точки, които трябва да са възли и в двата контура. Общите точки не трябва да са съседни в собствените си контури.
  3. Трябва да съществува път между всеки две вътрешни точки на всеки контур. Този път не трябва да има обща точка с границата на мултиполигона.

Условието „Трябва да съществува път между всеки две вътрешни точки на всеки контур“ лесно се илюстрира с пример за пасяща крава, която се намира в оградено с висока ограда пасище. За да бъде коректен полигона, кравата трябва да може да достигне от всяка точка до всяка друга точка на пасището, без да се налага да прескача оградата, което и не може да направи.

За да може да се работи в ГИС с площните обекти се налагат топологични изисквания за описанието им, които формално и най-подробно са описани в стандарта OpenGIS Implementation Standard for Geographic information – Simple feature access – Part 1: Common architecture, Version: 1.2.1.

Представяме ви по-достъпно описание на изискванията за различните видове полигони чрез коректни и некоректни примери.

Пример за коректен полигон, съставен от 4 точки, като първата и последната съвпадат (1=4).

Пример за коректни полигони, имот 1222324252 във вътрешността на имот 1121314151.

Пример за коректен полигон Блок Земеделска Земя (БЗЗ), представляващ единичен полигон 1121314151 с дупка 1222324252, например необработваема могила с площ над 100 м2, която не трябва да се регистрира в ИСАК.

Пример за некоректен полигон, в който има две 2-ки точки с еднакви координати – 1=10 и 9=5, което е недопустимо.

Пример за некоректен полигон, в който има 6 точки, като има три 2-ки с еднакви координати. Освен това поредността на точките е неправилна – от точка 2 се отива в точка и 3 и после се връща в точка 4, която е със същите координати като т. 2 и после се отива в т. 5, която е със същите координати като т. 3, тоест има тройно препокриване на отсечките 2-3, 3-4 и 4-5 в полигона.

Пример за некоректен полигон, в който има 7 точки, като точка 1 е със същите координати като т. 4 и т. 7, точка 2 е със същите координати като т. 5, а точка 3 е със същите координати като т. 6, тоест има пълно препокриване на полигона.

Пример за некоректен полигон, в който има препокриване на 2 ринга – 1121314 1 и 12223242.

Пример за некоректен полигон, в който има самопресичане, макар да не е налична конкретна точка с координати, където се пресичат отсечките 23 и 45.

Пример за некоректен полигон, в който при изчертаване на полигона последователността на точките 234 и 567 не изглежда като самопресичане, координатите на точка 3 са същите като координатите на точка 6 и това е недопустимо.

Функциите за автоматично генериране на контурите на обработваните земи улесняват ползвателите за изготвяне на топологично чисти географски данни.


Например полигона изглежда като осмица, но такъв контур е недопустим и автоматично се превръща:
а) на два долепени контура, ако има само една обща точка или
б) на един обединен контур, ако има общи отсечки.