Версия 4.x на CadIS вече не се развива и не се поддържа. Вместо нея препоръчваме преминаването към актуалната в момента версия 9. Клиентите, които все още ползват версия 4.x, могат да актуализират своята версия до 4.28, която е последната от фамилията CadIS 4, от тук.

Последната версия на CadIS 4 Server е 4.6, която можете да изтеглите от тук.

Последната демо версия на CadIS 4 можете да изтеглите от тук.

За проследяване на развитието на възможностите на продукта, предлагаме кратък исторически преглед на нововъведеният във версия 4.x.

Новости във версия 4.28

 • Коригиран е изборът във и през контур.
 • Коригирано е създаването на реперен карнет.
 • Добавено е поле за резолюция на графичната част на скиците в конфигурацията на скица.
 • Добавена е възможност за печат на скиците по нар. 3 с новото лого на АК. За целта е достатъчно да се избере директорията \WINCDS4\PDC\PDC2 от ‘Настройка->Директории->PDC.

Новости във версия 4.27

 • При трансформация обект ‘Широчина от регулация’ остава с непроменен текст.
 • Добавена е функция ‘Файлове->Корекции->Премахване на дублираните улици’.
 • Добавена е функция ‘Файлове->Корекции->Премахване на дублираните адреси’.

Новости във версия 4.26

 • Коригирани са балансите и регистрите в случаите на починали собственици.
 • Подобрено е автоматичното създаване на хоризонтали.
 • Добавена е функция ‘Смяна на адрес’ в таблицата на адресите.

Новости във версия 4.25

 • Коригиран е изходът на атрибутите в CAD4.
 • Коригирани са балансите по директории.

Новости във версия 4.24

 • При трансформация се трансформира и слой ‘История’.
 • Атрибут ‘АДРЕС’ с номер на улица и блок се рисува само с блок.
 • При изход в CAD4 улиците са с кодовете си.

Новости във версия 4.23

 • Добавена е поддръжка на подробни ЛУП.
 • В обекта ‘Подотдел’ е добавена собствена конфигурация и тематични карти.
 • Добавени са функции за четене и запис на GPS данни в текстов файл.

Новости във версия 4.22

 • Добавени за функции за промяна на конфигурацията на текстовете и за изтриване на линиите за вход в схемите на самостоятелните обекти.
 • Добавена е възможност за избор на начина на автоматично съвместяване на подробни точки.
 • Добавен е знак ‘север’ при създаване / редакция на схеми.
 • Добавена е възможност за създаване на знаци за ориентация на сградата в печат на схеми чрез задаване на мащаба на знаците. При мащаб 0 знаците не се създават.
 • Добавено е автоматично конвертиране на арабски към римски цифри за полето парцел в стар план. номер при създаване на паспорт на имот и на десен бутон в таблица ‘Паспорт на имот’.
 • Добавена е възможност за задаване на точността на площите в регистъра на имотите по нар. 3.

Новости във версия 4.21

 • Добавен е обект ‘Кота бордюр 2’ в слой вертикална планировка.
 • Направена е корекция в печата на реперен карнет.

Новости във версия 4.20

 • Добавена е функция ‘Файлове->Команди->Автоматично съвместяване към подробни точки’.
 • Добавено е изчитане на ‘Вид собственост’ в паспорти на сгради във ‘Файлове->Входове->Изчитане на собствености на обеки’.
 • Коригирано е изчитането на собствености / права на сгради от ZEM.

Новости във версия 4.19

Коригирано е завъртането на графиката в скица на самостоятелен обект по нар. 3.

Добавена е функция за потребителски баланс в справката за таблица.

Добавена е функция за сумиране на стойностите на колона в справката за таблица.

Новости във версия 4.18

 • Добавена е възможност за задаване / промяна на разстоянието в обект ‘Широчина от регулация’.
 • Добавени са следните начини на избор в съответните таблици:
  • ‘Неизползвани улици’
  • ‘Неизползвани адреси’
  • ‘Неизползвани издатели’
  • ‘Неизползвани документи’

Новости във версия 4.17

 • Коригирана е функцията за автоматично създаване на паспорти на имоти от регулация.
 • Добавен е нов модул ‘Вертикална планировка’.

Новости във версия 4.16

 • Коригиран е изходът на схеми в CAD4.
 • Добавени са нови полета във ‘Файлове->Входове->Изчитане на собствености на обеки’.

Новости във версия 4.15

 • Коригирано е автоматичното създаване на кадастрална карта.
 • Добавена е функция за групова смяна на тип на надпис в схемите.
 • При редакция на ‘Улица’ кодът по ГРАО вече не се преизчислява.
 • Добавени са функции за автоматично създаване на атрибути на адреси от паспорти на имоти и сгради.
 • Добавен е начин на избор ‘По група’ за улици и адреси.

Новости във версия 4.14

 • Коригирана е скицата на проектен имот.
 • Коригирана е скицата на сграда по нар. 3. Добавена е и опция за печат на точки в скицата.
 • В скицата на нов градски имот по параграф 4 е добавен списък от прилежащите сгради.
 • Добавена е собствена конфигурация на имот от регулация.
 • Коригиран е входът на схеми от CAD4.

Новости във версия 4.13

 • Коригирана е опцията отсичане при печат.

Новости във версия 4.12

 • Коригиран е печатът на скица на самостоятелен обект.