Версия 6.x на CadIS вече не се развива и не се поддържа. Вместо нея препоръчваме преминаването към актуалната в момента версия 9. Клиентите, които все още ползват версия 6.x, могат да актуализират своята версия до 6.86.0, която е последната от фамилията CadIS 6, от тук.

Последната версия на CadIS 6 Server е 6.65, която можете да изтеглите от тук.

Последната демо версия на CadIS 6 можете да изтеглите от тук.

За проследяване на развитието на възможностите на продукта, предлагаме кратък исторически преглед на нововъведенията във версия 6.x.

Новости във версия 6.86.0

 1. Печатът на споразумение за пасища, мери и ливади е съобразен с публикуваните от МЗХ образци, одобрени със заповед на министъра на земеделието и храните № РД 46 – 22/14.02.2017 г.
 2. В таблица Стопанисване на БЗЗ финансите са преместени в нов раздел Баланси. В него са добавени и полетата Субсидии и Схеми за подпомагане. Схемите могат да се попълват при импорт на данни от ИСАК за земеделски парцели.

Новости във версия 6.85.2

 1. Във връзка с измененията в Закона за собствеността и ползването на земеделските земи (ЗСПЗЗ) са разширени възможностите за създаване на споразумения за ползване и те вече обхващат следните начини на трайно ползване – Обработваеми земи; Пасища, мери и ливади; Лозови насаждения; Овощни насаждения и Други трайни насаждения.
 2. Във връзка с актуализираната Наредба за съдържанието, създаването и поддържането на кадастралната карта и кадастралните регистри на Министерството на регионалното развитие и благоустройството № РД-02-20-5 от 15 декември 2016 г., във функцията за изчитане на собствеността на обектите от кадастъра са добавени колони за данни от Агенция по вписванията.
 3. Във връзка със същата наредба в регистъра на имотите по Наредба 3 и Наредба 14 в колоната за документ за собственост са добавени данни от Агенция по вписванията.

Новости във версия 6.85.1

 1. Във функцията Тест на споразумение от менюто Настаняване на панела Споразумения (ЗП) е добавен тест на близки точки на БЗЗ.
 2. В операцията Изчистване на граници на БЗЗ от менюто Операции на панела Земеползване е добавена възможност да се обработват и БЗЗ с паспорти. Функцията трябва да се ползва внимателно, тъй като в резултат от нея могат да се получат презастъпвания на БЗЗ.

Новости във версия 6.85.0

 1. Добавена на поддръжка на CAD v.4.03 формат. Във връзка с това са направени следните промени:
  • Изцяло са подменени условните знаци за подземните проводи.
  • Изцяло е подменена структурата на паспортните данни за подземните проводи. Старата структура не се прехвърля към новата.
  • Добавени са полетата по съответните таблици, синхронизиращи CAD със ZEM формата.
  • Добавен е нов слой „Защитени територии и зони“ и обект към него „Защитена зона“ от тип мултиполигон.
 2. В панела Споразумения (ЗП) в менюто Настаняване са добавени следните две функции:
  • Справка за ползватели по БЗЗ – разбивка по ползватели на площ на БЗЗ за разпределяне, площ на белите петна в БЗЗ и графична площ на БЗЗ.
  • Печат на заявления – печат на заявления за имоти бели петна (общински, държавни, полски пътища и канали) от името на ползвателя до съответната институция с желание за ползване на посочените имоти.
 3. Добавен е нов шаблон „ProBG_2005K“ за КС 2005 кадастрална.

Новости във версия 6.81.9

 • В менюто Декларации->Настройка на панела Споразумения (ЗП) са добавени отметки за общински и държавни имоти – дали да се смятат за бели петна. За да се определи дали един имот е общински/държавен е необходимо НТП на имота да отговаря на НТП на споразумението, вид собственост да е общинска/държавна частна и собственикът да е общината/държавата. Ако в тази настройка са премахнати някои от отметките, то съответните имоти не се вземат предвид при изчисленията в останалите функции, намиращи се в панела. При промяна в състоянието на отметките, задължително трябва да се стартира функцията ‘Изчисляване на ползвани части от имоти’ от панела.
 • Премахната е функцията ‘Списък на полските пътища и каналите в БЗЗ’ от менюто Настаняване на панела Споразумения (ЗП). Функционалността е преместена в двата регистъра на белите петна от същото меню, в които е добавен прозорец с настройки за пътища/канали, общински, държавни и частни имоти.
 • В двете функции за изваждане на неучастващите имоти от менюто Масиви на панела Споразумения (ЗП) също е добавен прозорец с настройки за пътища/канали, общински, държавни и частни имоти.
 • Добавена е функция за ‘Тест на споразумение’ в менюто Настаняване на панела Споразумения (ЗП).
 • Тези функционалности са описани подробно в процедурата.

Новости във версия 6.81.8

 • Ръчното настаняване в БЗЗ се съобразява с настройките, зададени в менюто Декларации->Настройка на панела Споразумения (ЗП).
 • В двата регистъра за белите петна на панела Споразумения (ЗП) е добавена колона ЕГН/БУЛСТАТ на собственика на имота.
 • Старият вид на обобщения баланс по ползватели в панела Споразумения (ЗП) е премахнат, заменен от съществуващия „Баланс по ползватели“.

Новости във версия 6.81.7

 • В менюто Масиви на панела Споразумения(ЗП) е добавено подменю Имоти ДПФ/ОПФ с функции за Създаване на БЗЗ от ненаети имоти ДПФ/ОПФ и ФБ/ЛП и изчисляване на Сечения на имоти ДПФ/ОПФ с ФБ. Подменюто замества Общински пасища заради разширяването на функционалността с НТП орни земи и държавна собственост.
 • Добавен е нов начин на избор на Селища с грешен ЕКАТТЕ.

Новости във версия 6.81.6

 • Направени са два варианта на скиците по §4 от ЗСПЗЗ – стандартен и алтернативен.

Новости във версия 6.81.5

 • Осъвременен е видът на скиците по §4 от ЗСПЗЗ.

Новости във версия 6.81.4

 • При Експорт за регистрация по Наредба 3 от менюто Настаняване на панела Споразумения(ЗП) е добавена настройка за кода на формата на стопанисване, променен в последната версия на специализирания софтуер на МЗХ за анкетната карта за регистрация на земеделски производители.

Новости във версия 6.81.3

 • При импортиране на ZIP-файлове от ИСАК в модула Земеползване(ЗП), ако съществува субект с въведеното ЕГН/Булстат, CadIS предлага да се привържат блоковете към него с цел да се избегне дублиране на ползватели.
 • При използването на функцията Изрязване на БЗЗ по имоти от менюто Масиви на панела Споразумения(ЗП) е добавена възможност за изтриване на всички БЗЗ извън землищните граници.
 • Добавена е функция за Преномериране на всички БЗЗ в менюто Масиви на панела Споразумения(ЗП).

Новости във версия 6.81.2

 • Добавена е възможност за четене на данни за имотите от SHP файл по Наредба 49. Функцията е налична с Импорт в менюто Операции на панела Земеползване и в менюто Масиви на панела Споразумения. Данните трябва да са експортирани от Ферма-Ползване версия 2.59 или по-нова.

Новости във версия 6.81.1

 • В Настройката на споразуменията е добавена възможност нефункциониращите полски пътища и канали да се включат в „белите петна“ при изчисляването на проекти за доброволни споразумения и служебни разпределения за ползване по чл.37в от ЗСПЗЗ според последните изменения на Закона за собствеността и ползването на земеделските земи (ЗСПЗЗ).
 • Точността на площта по документ на подотделите е фиксирана на една десета според zem формата.

Новости във версия 6.81.0

 • Добавен е нов панел Черноморско крайбрежие за поддържане на данни за Охранителни зони ‘А’ и ‘Б“ съгласно версия 4.01 на CAD-формата.
 • Добавена е възможност за избор на версията 4.00 и 4.02 при експорт на CAD-файл.
 • В панела Конфигурация/Конфигурация са добавени характеристиките за Трайно означаване и Метод на определяне на чупките на линиите, където няма геодезически точки.
 • В паспорта на условните знаци са добавени характеристиките за Трайно означаване и Метод на определяне на чупките на линиите, получени от геодезическите точки.

Новости във версия 6.80.2

 • При четене на CAD-файл е добавено автоматично разпознаване на координатна система 2005 съгласно Заповед № РД-13-207/16.06.2015 на Директора на Агенцията по геодезия, картография и кадастър за промяна на формата за обмен на кадастрални данни.

Новости във версия 6.80.1

 • CadIS дава уникален номер на БЗЗ ако не е въведен ръчно такъв при изчертаването на блока.
 • При Експорт за GPS за прецизно земеделие от панела Земеползване се дава подробна информация за коректно експортираните БЗЗ и причините за пропускане на грешните такива.

Новости във версия 6.80.0

 • Актуализирана е номенклатурата с културите в модула Земеползване съгласно публикуваната от МЗХ.
 • Добавена е функция за Експорт на споразумение за пътища в SHP в менюто Настаняване на панела Земеползване (ЗП). Експортират се само недекларираните пътища и канали, декларираните фигурират в стандартния експорт, а непредоставените трябва да се извадят извън БЗЗ.

Новости във версия 6.79.0

 • В конфигурацията на визуализацията на БЗЗ от бутона Маски е добавена тема Производител, даваща възможност за различно оцветяване на до 34 ползвателя.
 • В менюто Операции на панела Земеползване (ЗП) е добавена функция за БЗЗ извън легитимния слой.
 • В менюто Декларации на панела Споразумения (ЗП) е добавена функция за прехвърляне на Имоти от КВС в имоти за разпределяне, за да може да се изчислява площ на имотите извън легитимния слой.
 • В менюто Операции на панела Моите имоти (ЗП) е добавена справка за Имоти извън легитимния слой.
 • В бутона Оцветяване на моите имоти от панела Моите имоти (ЗП) е добавена нова тема – Имоти по ползвател.
 • В номенклатурите за административното деление на страната е добавена община Сърница и са прехвърлени прилежащите й землища.

Новости във версия 6.78.2

 • В менюто Масиви/Общински пасища на панела Споразумения (ЗП) е добавена функция за Създаване на БЗЗ от ненаети общински пасища.
 • В менюто Масиви/Общински пасища на панела Споразумения (ЗП) е добавена функция за Сечение на общинските пасища с Физическите блокове.

Новости във версия 6.78.1

 • За да се отрази промяната на ЗСПЗЗ е добавена нова функция за изготвяне на Списък на полските пътища и каналите в БЗЗ в менюто Настаняване на панела Споразумения (ЗП).
 • В менюто Операции на панела Земеползване (ЗП) е добавен Експорт за GPS за прецизно земеделие, който работи с дисплеите на Muller и Trimble.

Новости във версия 6.78.0

 • В модула Земеползване е добавена обработка на слой Легитимни площи (Площи в добро земеделско състояние), в който могат да се заредят данните, публикувани от МЗХ.
 • CadIS автоматично разпознава дали има зададена координатна система и решава дали да прави четене или смесване при импорта на географски данни.
 • Модулът Земеползване автоматично разпознава структурата на SHP и DBF файловете при импорт.
 • В паспортите на имотите е добавен начин на избор по кадастрални идентификатори от системния клипборд.
 • Актуализиран е прозорецът на потребителските координатни системи (Настройка/ПКС).
 • Във функцията за четене на паспорти и собствености Файлове/Входове/Изчитане на собствености на обекти е разширен форматът на входния файл.

Новости във версия 6.77.0

 • Оптимизиран е импорта от всички версии на CAD и ZEM файлове, с което значително е повишена скоростта на четене.
 • Оптимизирано е търсенето по кадастрален идентификатор.
 • Добавени са параметри при стартирането на CadIS от командна линия или друго приложение, които дават възможност за свързване с CadIS6 Server.

Новости във версия 6.76.1

 • CadIS може да се стартира и с параметри от командната линия. Това дава възможност CadIS да се интегрира с други софтуерни продукти и да бъде стартиран от тях при специални условия. Например CadIS може да се стартира с указание да покаже конкретен имот от конкретна база данни.
 • При стартиране на CadIS чрез двоен клик върху ZEM или CAD файл се зарежда шаблона, който е зададен по подразбиране от меню „Настройка / Стартиране“ и ако е необходимо входните данни се трансформират автоматично в координатната система на шаблона.

Новости във версия 6.76.0

 • Актуализирана е номенклатурата за културите за кампания 2014 в модула Земеползване.
 • Актуализирана е разграфката на цифровата ортофотокарта с наличните в МЗХ снимки за заснеманията през 2012 и 2013 година.

Новости във версия 6.75.7

 • В главното меню Файлове/ККарта са добавени шаблони за кадастрална карта в мащаби 1:1000 и 1:5000, съгласно новите изисквания на Агенцията по геодезия, картография и кадастър за разграфката в координатната система БГС 2005. За изчертаване на кадастрални карти с тези функции е необходим модулът CoGo.
 • В списъка на поддържаните координатни системи е добавена БГС 2005 (B,L) – географски координати в БГС 2005.

Новости във версия 6.75.6

 • В панела Зелена система и ЗТ е добавено ново меню Баланси с три функции за изготвяне на справки за въведените данни в границите на посочен контур.
 • Във функцията Импорт в менюто Операции на панела Земеползване е добавен нов тип SHP файл (БЗЗ), който трябва да има структурата на файловете, ескпортирани от CadIS за регистрация в ИСАК.

Новости във версия 6.75.5

 • В менюто Масиви на панела Споразумения е добавена функция за Изрязване на БЗЗ по имоти. Тази функция трябва да се използва преди експорта на правно основание към държавните институции.

Новости във версия 6.75.4

 • В менюто Настаняване на панела Споразумения е добавена функция за Експорт на споразумения в SHP. Тези данни могат да се импортират в системата FPZ2 на Общинските служби по земеделие.
 • Печатът на картите за разпределение на масивите за ползване е значително улеснен с използването на бутона Карта в панела Земеползване след добавяне на възможността за формати на хартията А2, А1 и А0.

Новости във версия 6.75.3

 • За да може да се направи служебно разпределение за остатъка от обработваемата земя в землището при сключено доброволно споразумение за над 2/3 от площите, във функционалността на панела Споразумения основанието за настаняване (по доброволно споразумение или служебно разпределение) се съхранява във всеки БЗЗ.
 • Основанието се записва в БЗЗ при използването на всички функции за настаняване – ръчни и автоматични. За основание на настаняване се използва текущата Настройка за вида споразумение от менюто Декларации на панела Споразумения.
 • Основанието за настаняването може да се промени за избрани БЗЗ с функция на десен бутон от табличния изглед на обекта Стопанисване от панела Земеползване.
 • Част от Настройката от менюто Декларации на панела Споразумения се задава при печата на споразумението от менюто Настаняване.
 • При Печат на споразумение от менюто Настаняване на панела Споразумения е добавена настройка за параметрите на печата и избор между проект на доброволно споразумение и служебно разпределение.
 • При Премахване на настаняване от менюто Настаняване/Корекции на панела Споразумения е добавена настройка за филтриране на БЗЗ по основание и одобрение на настаняването.

Новости във версия 6.75.2

 • Във функцията Експорт от менюто Операции на панела Земеползване е добавен тип на файл SHP (Физически блокове).
 • В таблицата Имот за разпределяне в панела Споразумения е добавен начин на избор Декларирани за участие имоти с площи извън БЗЗ.

Новости във версия 6.75.1

 • В двата регистъра и двата баланса за белите петна от менюто Настаняване в панела Споразумения е добавена колона за дължимата рента в левове.
 • В печата на споразуменията от менюто Настаняване в панела Споразумения са добавени и участниците, които не получават масиви за ползване.
 • В обобщения баланс от менюто Настаняване в панела Споразумения са сменени имената на следните колони:
  • Декларирана необработвана площ се променя на Декларирана площ извън БЗЗ.
  • Декларирана обработвана площ се променя на Декларирана площ в БЗЗ.
  • Допълнителна обработвана площ се променя на Бели петна.
  • Квота за допълнителна обработвана площ се променя на Квота бели петна.
  • Превишение на квотата за допълнителна обработвана площ се променя на Превишение на квотата бели петна.

Новости във версия 6.75.0

 • В панела Споразумения за начините на избор Обработвани/Необработвани части от декларираните имоти в таблица Имот-БЗЗ е добавена възможност за филтриране на избора по декларатор.
 • В панела за Споразумения за таблицата Имот за разпределяне на десен бутон на мишката е добавена функция за корекция на площта на избрани имоти за разпределяне, след като е направена корекция в площта по документ в паспортите на имотите.
 • В класификацията на декларациите от панела Споразумения е добавен нов вид автоматично одобрена от CadIS грешка: разминаване м/у деклариран НТП и този на имота. Поради това версията автоматично прекласифицира декларациите като запазва одобряването им. Ако има сечения на имоти с БЗЗ, те се преизчисляват също автоматично.

Новости във версия 6.74.0

 • В табличния изглед на декларациите по чл.69/70 е добавена колона със списък на грешките в декларацията.
 • В табличния изглед на декларациите по чл.69/70 е добавена функция за одобряване на грешките в договорите за избраните декларации.
 • В табличния изглед на имотите за разпределяне функцията одобряване (на всички възможни грешки) е сменена с одобряване на възможните грешки в НТП и вид собственост за избраните имоти, което се отразява в декларациите за тези имоти.
 • Премахнато е полето Одобрен в имота за разпределяне. Поради това версията автоматично прекласифицира декларациите. Ако има сечения на имоти с БЗЗ, те се преизчисляват също автоматично.
 • Одобрените възможни грешки в декларациите се маркират с „(CadIS)“, ако са одобрени в CadIS и с „(ОСЗ)“, ако са били одобрени в ОСЗ преди експорта на декларациите към CadIS. Фаталните грешки се маркират с „(!)“.
 • Добавен е начин на избор на одобрени декларации.
 • В справката за декларирани площи по ползватели са добавени 2 нови колони: брой декларации с некоректни договори и брой декларации с некоректен НТП/ВС за имота.
 • Добавени са следните начини на избор на имоти за разпределяне: неучастващи в разпределянето (с грешки), за разпределяне (с грешки), бели петна за разпределяне (с грешки), за разпределяне + БП (с грешки). Аналогичните начини за избор без „(с грешки)“ в името вече дават само имотите с изчистени възможни грешки.
 • Функцията за смяна на стопанската година за БЗЗ в панела Споразумения е преместена от менюто Настаняване/Корекции в менюто Масиви.

Новости във версия 6.73.1

 • В менюто Настаняване/Корекции на панела Споразумения е добавена функция за смяна на стопанската година за БЗЗ с цел да се ползват миналогодишните масиви за ползване.

Новости във версия 6.73.0

 • Добавени са нови видове грешки в декларациите, променен е смисълът на някои от старите. Поради това версията автоматично прекласифицира декларациите, като премахва одобряването на възможните грешки в имотите за разпределяне. Ако има сечения на имоти с БЗЗ, те се преизчисляват също автоматично.
 • Добавена е функция за премахване на одобряването за избрани имоти за разпределяне.

Новости във версия 6.72.0

 • Изцяло е обновен панелът Споразумения, съобразно промените в нормативната уредба за стопанската 2013/2014 година и CadIS работи само с новите формати за обмен на данни от FPZ2.
 • В панела Споразумения е добавена е възможност за импортиране на договори от обновената система на общинските служби по земеделие FPZ2.
 • Декларациите и заявленията от FPZ2, импортирани в панела Споразумения, се класифицират само автоматично.
 • Добавен е нов регистър на Имоти за споразумение, който съдържа само имотите, имащи отношение със заявителите, договорите и/или попадащи в масивите за ползване.
 • В панела Споразумения са разширени възможностите за анализ на грешките в декларациите и заявленията.
 • В панела Споразумения е добавено въвеждане на решение на комисията по чл.37в за имоти, които не са декларирани.
 • За участие в споразумения не да се допускат Имоти за споразумения с фатални грешки или такива имоти със съмнителни характеристики, които не са одобрени ръчно от оператор.

Новости във версия 6.71.0

 • Актуализирани са функциите в панела Моите имоти съобразно промените в декларациите по чл.69 и заявленията по чл.70 от ППЗСПЗЗ.
 • Добавена е възможност за групово Създаване на субекти от собственици в КВС в панел Моите имоти/Операции.
 • Добавена е възможност за групово Добавяне от КВС на имоти за деклариране в панел Моите имоти/Операции.
 • До обновяване на програмните продукти в ОСЗ за декларациите и заявленията се скрива панела Споразумения.

Новости във версия 6.70.2

 • При визуализацията на обектите в Google Earth може да се ползва и индивидуалното им оцветяване с Конфигурация+.

Новости във версия 6.70.1

 • Увеличена е скоростта на графичната визуализация при работа под Windows 7.
 • В менюто Настройка->Устройства е добавена конфигурация за това, дали командата да се изпълнява при натискане или при отпускане на бутона на мишката.

Новости във версия 6.70.0

 • Идентификаторът на обектите от модула Зелена система и защитени територии се изчислява автоматично.
 • В модула Зелена система и защитени територии е добавена Лупа по идентификатор.
 • Състоянието на дърветата в модула Зелена система и защитени територии се указва чрез номенклатура.

Новости във версия 6.69.3

 • Директните справки за графичните обекти вече се извършва със задържане на левия бутон на мишката докато курсорът се промени на квадратче.
 • При директната справка за графичните обекти е добавена възможност за избор на множество от обекти чрез очертаване на контур със задържан ляв бутон на мишката.
 • Изцяло е променен интерфейсът за работа с мишка и таблет като е добавена възможност за прецизната му конфигурация чрез функцията в менюто Настройка->Устройства.
 • За прецизна визуализация на обектите е добавена възможност за въвеждане на точните размери на монитора в таба Екран на функцията от менюто Настройка->Устройства.

Новости във версия 6.69.2

 • Добавена е настройка за вида споразумение в менюто Декларации на панела Споразумения.
 • Добавена е функция за Експорт на правно основание в менюто Настаняване на панела Споразумения, която създава SHP файл, съдържаш всички БЗЗ и техните ползватели.

Новости във версия 6.69.1

 • Значително е улеснена справката за графичните обекти чрез директно кликване с левия бутон на мишката върху тях, когато не е стартирана друга операция.

Новости във версия 6.69.0

 • За нуждите на общините е добавен нов модул „Зелена система и защитени територии“.
 • За използването на CadIS върху Windows базирани таблети е добавена обработка на жестове.
 • В CadIS е добавена поддръжка на мащабирането на текстовете и иконите, налично в Windows за мониторите с висока резолюция.
 • Във функцията Лупа е добавена опция за търсене по координати.
 • В менюто CoGo е добавена функция Лупа по координати с възможност за въвеждането им в различни координатни системи от текущата.

Новости във версия 6.68.1

 • В модула CoGo са добавени трансформации за двата варианта на координатна система БГС 2005 – UTM и Кадастрална.

Новости във версия 6.68.0

 • В менюто Основа е добавена функция за Визуализация на ЦОФК разграфка – границите и номерата на картните листа от цифровата ортофото карта.
 • В менюто Основа е добавена функция за Справка за ЦОФК разграфка – списък на картните листа от цифровата ортофото карта.

Новости във версия 6.67.13

 • В настройката на табличния редактор е добавен формат XLS в два варианта: оптимизирани за скорост при експорт или размер на създадения файл.
 • Във функциите за създаване и препокриване в табличния браузър е добавена възможност за четене на данни от XLS файл.
 • В модула Потребителски таблици е добавен формат XLS за импортиране на файлове.

Новости във версия 6.67.12

 • В менюто Настаняване в панела Споразумения е добавена функцията Експорт по наредба 3, която създава файлове с данни за импортиране на таблица 1 в анкетната карта за регистрация на земеделски производители по Наредба 3 (zp_v25_2.mde).
  За всеки производител се създава отделен файл, съдържащ само данни за получените от него имоти по споразумението за ползване.
  Името на файла има следния вид:
  T1_<година>_<ЕГН/Булстат>_<ЕКАТТЕ>.XLS.

Новости във версия 6.67.10

 • В регистрите на имотите и белите петна от менюто Настаняване в панела Споразумения е добавена колона с категорията на имота.

Новости във версия 6.67.9

 • В регистъра на имотите по ползватели от менюто Настаняване в панела Споразумения името на собственика на имота е подменено с името на декларатора и са добавени колони с площта на масива, декларираната площ и ползваната декларирана площ.
 • В регистрите на белите петна от менюто Настаняване в панела Споразумения е добавена колона с площта на масива.

Новости във версия 6.67.8

 • В панела Споразумения менюто Настаняване заменя менюто Баланси заради добавена нова функционалност.
 • Автоматичното настаняване на ползватели е разширено и е преместено в менюто Настаняване на панела Споразумения.
 • Добавен е нов регистър на имотите по ползватели в менюто Настаняване на панела Споразумения.
 • В менюто Настаняване/Корекции на панела Споразумения е добавена функция за корекция на данните на всички БЗЗ, която поправя формални грешки в настаняването.
 • В менюто Настаняване/Корекции на панела Споразумения е добавена функция за премахване на настаняването за да може да се повтори ръчно или с други параметри.
 • В менюто Настаняване/Настаняване на ползватели в панела Споразумения са добавени функции за автоматично донастаняване на ползватели по различни начини.
 • В менюто Настаняване на панела Споразумения е добавена функция за одобряване на автоматично настанените ползватели.

Новости във версия 6.67.7

 • В справката за декларации в БЗЗ в панела Споразумения е добавена колона с процента на декларираната площ от ползвателя спрямо общата декларирана площ в БЗЗ.
 • В панела Земеползване е добавена справка за декларатори в БЗЗ.
 • В панела Земеползване са добавени регистри на белите петна по собственици и ползватели.
 • Във формите ИМОТ-БЗЗ и ИМОТ-ФБ от панела Споразумения е добавена страница за декларациите.
 • В таблиците ИМОТ-БЗЗ и ИМОТ-ФБ от панела Споразумения са добавени полета за декларирани и недекларирани площи в имота и частта.

Новости във версия 6.67.5

 • Прецизирани са изчисленията във всички баланси от панела Споразумения.
 • В обобщения баланс от панела Споразумения са премахнати колоните за общо обработвана площ и номер на масив за ползване.
 • В балансите от панела Споразумения за недекларирани части от имоти по ползватели и собственици са премахнати колоните за брой и площ на имотите.
 • При импорт на декларациите в панела Споразумения се допуска номера на имота във входния файл да е според ЗКИР (<кадастрален район или масив>.<имот>).
 • Добавена е възможност обобщения баланс от панела Споразумения да се изчислява или само за ползвателите с БЗЗ или за всички, които са декларирали площи за участие в споразумение. Това се отразява върху стойностите на квотите.

Новости във версия 6.67.4

 • В справката за Декларирани площи по ползватели са добавени колони за класификацията на подадените декларации и за недекларираните собствени и наети имоти.
 • При изчисленията на всички баланси обработваните, необработваните площи и белите петна се изчисляват пропорционално на декларираната ползвана площ.
 • В обобщения баланс е добавена колона за недекларираните собствени ползвани площи от ползвателя.

Новости във версия 6.67.3

 • Добавен нов филтър при избор на декларациите – за недодекларираните площи.
 • Във функцията за изчистване на границите на БЗЗ в панела Земеползване е добавена възможност за свиване на БЗЗ.
 • В регистрите за БЗЗ на десен бутон е добавена функция за автоматична корекция на топологията.

Новости във версия 6.67.2

 • Добавена са нови филтри при избор на декларациите – за разпределение и в реални граници.
 • Добавена е нов клас декларации – несъответстващ вид собственост за публичните имоти.
 • Ръчното настаняване на ползвател в БЗЗ е преместено на бутон в панела Споразумения.
 • В менюто Баланси на панела Споразумения е добавена справка за декларираните площи по ползватели и БЗЗ.
 • В регистрите за Имоти-БЗЗ на десен бутон е добавена функция за изключване на имота от БЗЗ.

Новости във версия 6.67.1

 • Добавена е възможност за импортиране на физически блокове и легитимни площи.
 • Добавена е възможност за автоматично създаване на БЗЗ от физически блокове или легитимни площи.
 • Добавена е възможност за автоматично разпределение БЗЗ.
 • Добавена е възможност за класификация на декларациите.
 • Добавена е възможност за автоматично изваждане на декларираните имоти за обработка в реални граници от избрани БЗЗ.
 • Добавен е набор от инструменти за създаване/редакция на БЗЗ без препокриване (разделяне, обединяване и промяна на граница).

Новости във версия 6.64.2

 • В общия баланс по ползватели в Споразумения (ЗП) са добавени и квотите за допълнителната ползвана площ (белите петна).
 • Добавена е възможност за копиране на данни в регистъра „Моите имоти“ от външен източник и последваща актуализация данните за самите имоти при наличие на КВС.

Новости във версия 6.64.1

 • Добавено е оцветяване на имотите в Декларации (ЗП) по декларатори.

Новости във версия 6.64.0

 • Помощният прозорец Декларации (ЗП) е преименуван на Моите имоти (ЗП).
 • Добавено е оцветяване на Моите имоти (ЗП) по различните статуси (одобрени – собствени, одобрени – наети, отхвърлени и за проверка).
 • Добавен е начин на избор на Имоти-БЗЗ в прозореца Споразумения (ЗП) за декларирани договори за аренда, но невписани в ОСЗ.
 • Добавен е вход/изход на Моите имоти от и във формат UGF.

Новости във версия 6.63.1

 • Прогрес прозорецът по подразбиране е минимизиран в статус линията. Съществува възможност да се върне до предишния му вид.
 • Добавени са два нови помощни прозореца: Споразумения (ЗП) и Декларации (ЗП), които могат да се включат от Настройка->Помощни прозорци.
 • Прозорецът Декларации (ЗП) е предвиден да улесни създаването и поддържането на собствените декларации по чл.69, ал.1 и чл.70, ал.1 от ППЗСПЗЗ във времето. Предлага се функция за автоматично създаване на декларации по ползвател, използвайки налични данни от КВС. Вече създадените декларации могат да бъдат тествани за коректност и непротиворечивост по разнообразни критерии. Одобрените декларации за избрана стопанска година са готови за експортиране в CSV формат по ползватели и землища.
 • В прозореца Споразумения (ЗП) могат да се импортират CSV и DBF файлове с декларации по чл.69 и чл.70. Разполагайки и с данни за кадастъра и блокове земеделска земя, функция в CadIS изчислява и визуализира различните части от ползваните и декларирани имоти. Резултатите от изчислението се използват за изготвяне на списъци от обработваните имоти, необработваните части от декларираните имоти и недекларираните части от обработваните имоти, както и за изготвяне на баланси на недекларираните имоти по ползватели и собственици, обобщен баланс по ползватели, баланс на декларатори, неползващи земя.

Новости във версия 6.61.0

 • В справката за съседи на имоти се ползва стария код за начин на трайно ползване ако в данните не е посочен новия код.
 • В прозореца на модула Земеползване е добавен бутон Лупа БЗЗ.
 • Добавен е начин на избор на БЗЗ по име и идентификатор без значение на малки и главни букви.
 • При създаване на запис за стопанисване полето за предшественик се попълва автоматично.
 • При въвеждане на данни за торене и третиране в мероприятието данните за торовете и препаратите могат да се избират от вече въведените в други мероприятия.
 • Добавени са начини на избор на субект по име, длъжност, ЕГН и УРН.
 • Добавен е начин на избор за култура по име.
 • Добавена е възможост за триене на последно използваните файлове с десен бутон на мишката.
 • Добавена е настройка за броя предишни години, които да се визуализират в графиката.
 • Оптимизирана е работата на табличния браузер.
 • Оптимизирано е четенето на данни от CAD и ZEM формат.
 • При записа на изолиниите в DXF формат е добавена и надморската им височина.
 • Функцията за обединяване на линии е разширена с избор на типа на резултата (полилиния, линеен обект и изолиния).

Новости във версия 6.60.1

 • Добавен е прозорец за помощ при стартиране, който значително улеснява поребителите с какви данни да започнат.
 • В прозореца от менюто Настройка->Стартиране са добавени нови опции.
 • Добавена е система за предпазване на потребителя от случайно отваряне на един и същи файл.
 • В инсталационния файл на CadIS6Demo са добавени и примерни данни.

Новости във версия 6.60.0

 • Подменени са цветовете по подразбиране на тематичните карти за БЗЗ.
 • Добавени са опции за групово приключване и активиране на стопанските години.
 • Добавени са опции за групово архивиране и деархивиране на паспортите на БЗЗ.

Новости във версия 6.59.2

 • Добавена е възможност за избор на обектите при печат на картата на БЗЗ.
 • Разширена е възможността за съставяне на идентфикатор на БЗЗ. Ако е съставен само от цифри – идентификатора преставлява <ЕКАТТЕ>-<име на БЗЗ>, иначе идентификатора представлява само името до 29 символа.

Новости във версия 6.59.1

 • Добавен е вход/изход от/в ZEM формат версия 3.03.
 • Добавен е нов формат ODS (Open Document Spreadsheet) за форматиран изход на данни в табличен редактор.
 • Конфигурацията на блока земеделска земя е реорганизирана, добавена е възможност за визуализация на земеделски производител.
 • При изход в UGF на данните от земеползване е добавена възможност за графичен избор на обектите за експорт.
 • В панела Земеползване е добавена команда за автоматично експортиране на данните в отделни файлове, разделени по производители в UGF и ZIP/SHP за ИСАК.

Новости във версия 6.58.1

 • Добавени са бутони за бързо включване/изключване на обектите от Кадастъра, Земеползването и Потребителските таблици.
 • При визуализацията на блоковете земеделска земя са добавени тематични карти по основни култури (пшеница, царевица, слънчоглед и конкретно избрани от оператора).
 • При визуализацията на блоковете земеделска земя са добавени тематични карти по ползватели.
 • В справката за сечения на блокове земеделска земя и имоти са добавени имената на ползвателите и културите.

Новости във версия 6.57.2

 • Визуализацията в Google Earth е аналогична с оцветяването в CadIS и данните са разпределени по слоеве и идентификатори.
 • Различните режими от нормалния (карти, скици, схеми и преглед на печата) вече са разпознаваеми по прозореца, намиращ се в долния ляв ъгъл на екрана.

Новости във версия 6.57.0

 • В модула „Земеползване“ е добавен импорт на цифрови данни за декларираните в ИСАК парцели, получени от Системата за електронни услуги на ДФЗ.
 • Актуализирана е номенкатурата за ЕКАТТЕ.

Новости във версия 6.56.2

 • В модула „Потребителски таблици“ е добавен импорт на група файлове в една таблица.

Новости във версия 6.56.1

 • Разработена е автоматична изработка на карта на блоковете земеделска земя във формати А3 и А4.
 • При експортиране на данни в DBF формат размера на полетата се взема от максималната дължина на стойноста им във всички записи.

Новости във версия 6.55.1

 • При изчитането на полилиниите от DXF формат се запазват цветовете от файла.
 • При експорт на данни в DXF формат се запазва индивидуалното оцветяване.
 • Поправени са функциите от менюто Корекции за копиране на паспорти и собствености на имоти и сгради.

Новости във версия 6.55.0

Новости във версия 6.54.0

 • Във функциите за операции с колони е добавена транслитерация на кирилица в латиница.
 • В начина на копиране на полигони от потребителските таблици е добавено копиране на центроида.
 • В начина на копиране на полилинии от потребителските таблици е добавено копиране на средната точка.
 • В начина на копиране на полигони и полилинии от потребителските таблици е добавено копиране на възлите.
 • Добавено е копиране на схемите на самостоятелните обекти от паспортите им в потребителски таблици.
 • Добавено е копиране на атрибутите в потребителски таблици.
 • Добавена е възможност в потебителските таблици за копиране на текстове в точки и обратно.
 • В потребителските таблици е добавена възможност за импорт/експорт в текстов формат.
 • В операциите с потребителски таблици са добавени функции за съвместяване на точки и копиране на различните точки.

Новости във версия 6.53.3

 • Повишена е точността за корекност на полигони от 0.1 от милиметъра до 0.001 от милиметъра.
 • Функцията за съвместяване на точки работи и за мултиполигони със запазване на коректността им.
 • В модула „Потребителски таблици“ е добавена възможност за случайно разместване на точките със запазване на топологията.

Новости във версия 6.53.2

 • В модул Земеползване е добавена функционалност за създаване на контури на БЗЗ, мероприятия и обследвания на базата на полигони, получени от специализираните GPS устройства на селскостопанската техника.
 • Добавена е възможност за четене и запис на маршрути от/в GPX формат.
 • В табличния изглед се подсветват и заглавията на редовете/колоните.

Новости във версия 6.53.0

 • В мероприятията / обследванията в модул Земеползване са добавени контури и площи, с възможност за използване на трасе от инвентар.
 • Добавени са нови функции в модул Земеползване: прехвърляне на GPS следи в БЗЗ, изчистване на граници на БЗЗ, тест на БЗЗ, корекция на БЗЗ, сравнение на контури на БЗЗ с контури на мероприятия / обследвания, препокрита площ от следа от инвентар.
 • При вход / изход в SHP формат е добавено използване на PRJ файл с описание на координатната система.
 • Добавена е нова функционалност при създаване / редакция на мултиполигони за създаване на пълно земно покритие чрез изрязване по съществуващ контур.

Новости във версия 6.52.0

 • Събитията в модул Земеползване са заменени с обследвания с допълнителни характеристики – лабораторни, консултации и проверки.
 • Разширен е дневникът за стопанска година в модул Земеползване, като е добавена възможност за потребителски настройки на съдържанието.
 • Добавен е печат на дневник за НС „Растителна защита” в модул Земеползване.
 • Добавена е функция за изчисляване на сечения между БЗЗ и имоти в модул Земеползване.
 • Добавена е възможност за създаване на GPS точки за възлите на GPS следите при вход на GPS данни.

Новости във версия 6.51.0

 • Добавени са нови типове събития в модул Земеползване – бедствия и нападения.
 • Разширен е дневникът за стопанска година в модул Земеползване.
 • В паспорт на имот е добавено създаване на документ „Партида”.

Новости в CadIS 6.x спрямо CadIS 5.x

 • Повишена е производителността на системата в частта за изчертаването на графични обекти и достъпа до базата от данни.
 • Добавена е нова функционалност в операциите с потребителски таблици – генерализация на полилинии и полигони, изграждане на връзки, изчисляване на вътрешни точки.
 • Добавена е възможност за задаване на видимост на потребителски таблици в помощния прозорец за тяхното управление и пренареждане на таблиците в прозореца.
 • Създаден е нов помощен прозорец с инструменти за изработване на пълно земно покритие – интуитивно създаване на нови полигони и граници, редакция / премахване на граници.
 • Разработена е функционалност за изграждане на топология. Използва се при изход в CAD / ZEM, което увеличава значително бързодействието на системата.
 • Добавени са нови формати и функционалност за работа с GPS данни – GPX, KML и XML.
 • Създаден е нов помощен прозорец за работа с картна основа, с възможност за задаване на слоеве на картите и бързо превключване между тях.
 • Добавена е възможност за работа с растерни изображения, използващи true color – 24- и 32-битов картен материал и при експорт на геореферирани карти се създава TFW файл.
 • Създаден е нов модул Земеползване за нуждите на земеделските производители.