Версия 7 на CadIS вече не се развива и не се поддържа. Вместо нея препоръчваме преминаването към актуалната в момента версия 9. Клиентите, които все още ползват версия 7, могат да актуализират своята версия до 7.15.0, която е последната от фамилията CadIS7, от тук.

Последната версия на CadIS7 Server е 7.3, която можете да изтеглите от тук.

Последната демо версия на CadIS 7 можете да изтеглите от тук.

За проследяване на развитието на възможностите на продукта, предлагаме кратък исторически преглед на нововъведенията във версия 7.x.

Новости във версия 7.15.0

 1. Добавени са данните за наличните ЦОФК от 2018 в системата.

Новости във версия 7.14.1

 1. В модул Облак точки е добавена функция за промяна на местоположението в триизмерния изглед.
 2. В панела за конфигурация на облака точки са добавени настройки за триизмерния изглед:
  • Посочване първоначално местоположение на камерата;
  • Показване местоположението на камерата в прозореца на CadIS;
  • Размер на точката.
 3. Броят точки, които могат да бъдат заредени в триизмерния изглед е ограничен само от размера на общата видео памет (вградената във видео картата и заделената от RAM).

Новости във версия 7.14.0

 1. Променено е изображението на условен знак 0 като е използван наложил се символ, намален е размерът му и е добавен надпис към него.
 2. При изобразяването на GPS точка се използва условен знак 0, но е запазена конфигурацията му.

Новости във версия 7.13.0

 1. Във връзка с оформлението на схемите при създаване на ГММП са обновени точкови условни знаци 2а – 2ж. Добавени са знаци 2з, 26а и 26б.
 2. Във формата на точков условен знак е добавена връзка към паспорт на точков условен знак.
 3. При импорт на .TST файл за точкови условни знаци 2а – 2з, 26а и 26б се създават паспорти. При наличие на модул Административна карта се изчислява ЕКАТТЕ на всяка точка.
 4. При Tест на споразумение е добавена възможност за преизчисляване на ползваните части от имоти.

Новости във версия 7.12.2

 1. Ускорен е изборът/справката на облаци от точки.
 2. Размерът на възлите се влияе от скалирането на екрана в Windows.
 3. Корекция при съседите по вертикала в скиците на самостоятелните обекти в случай с непоследователна номерация на етажите.

Новости във версия 7.12.1

 1. CadIS е готов за работа с променените данни от ОСЗ за изготвяне на споразумения, касаещи личните данни на физическите лица. Това се налага поради влизането в сила от 25.05.2018 г. на Общ регламент за защита на личните данни (Регламент (ЕС) 2016/679).

Новости във версия 7.12.0

 1. За по-добро запознаване с модулите Правно основание и Земеползване е подготвена нова демо база данни, която е налична за сваляне на страницата на Демо версията на CadIS.

Новости във версия 7.11.0

 1. Добавен е Баланс по холдинги в менюто Настаняване на панела Правно основание, който е подобен на Баланс по ползватели, но обединява декларираните и получените площи на субектите, представляващи на практика едно семейство или една фирма/холдинг. За целта е необходимо да се попълни с една и съща стойност полето Холдинг на всички субекти от едно семейство/фирма/холдинг.

Новости във версия 7.10.0

 1. В помощния прозорец Правно основание е добавена функция Автоматично създаване на МПО от имоти – реални граници, която формира МПО от съседни имоти със зададен НТП и с решение за неучастие в разпределянето. МПО се създават в специална група Реални граници.
 2. Във формата на Масив (ПО) е добавена възможност за въвеждане на данни за договор за наем/аренда. Това е изключително полезно за общините, желаещи да поддържат регистър на отдадените под наем имоти от ОПФ. Данните за масиви с въведени договори могат директно да се експортират по ползватели като заявления по чл. 70 за участие в споразумение. Коригирани са четенето и записа на правно основание, така че да включват данните за договорите.
 3. В табличния изглед на Паспорт на БЗЗ е добавена функция Редакция, която дава възможност за групова редакция на данните за Ползвател, Култура, Година, ЕКАТТЕ и Идентификатор. Тази функция заменя и надгражда същестуващите функциии за преизчисляване на идентификатора, промяна на ЕКАТТЕ и задаване на стопанската година в табличния изглед на БЗЗ.

Новости във версия 7.9.0

 1. Обновена е административната карта, във връзка с последните изменения на землищните граници. Към картата са добавени местоположенията на населените места.
 2. В помощния прозорец АДМ, таблица Селище, е добавена възможност за лупа по селище (населено място).
 3. В помощния прозорец Правно основание, меню Масиви->Имоти ДПФ/ОПФ->Създаване на МПО от ненаети имоти ДПФ/ОПФ е добавена възможност за създаване на масиви по слой ПЗП. В справката за сечения на имоти с МПО е добавена площ в МПО извън ЛС.

Новости във версия 7.8.1

 1. Изпълнимите файлове на системата, както и инсталациите и обновленията, са цифрово подписани. Това улеснява свалянето и инсталирането на обновленията като повишава доверието на Windows и антивирусните програми към CadIS.

Новости във версия 7.8.0

 1. Променен е интерфейсът при печат. При поискване на прозорец за печат, може да се избира от следните възможности:
  1. Включване/Изключване на прозорец за клипиране (вътрешна рамка);
  2. Включване/Изключване на възможността за избор на обекти за печат;
  3. Използване на текущо настроените прозорци;
  4. Текущ прозорец за печат да бъде този на екрана.
 2. Обновени са данните за ЦОФК по години в системата.
 3. Към модула ИЗП е добавен обект Постоянно затревена площ (ПЗП). SHP файловете за слоя, които МЗХГ предоставя, се разпознават и могат да се импортират в системата.
 4. В експорта на правно основание е добавено поле за името на групата, към която принадлежи Масива (ПО) с цел да се запази групирането при сключване на споразуменията през следващите години.
 5. В модула „Облак точки“ LAS файловете се поддържат в пълнота:
  1. Изчитат се всички атрибути при конвертиране в CCF формат като цвят, интензитет, клас и допълнително дефинирани. В режим редакция са добавени възможности за различни настройки при визуализацията по даден атрибут;
  2. Добавени са повече възможности за разпознаване на координатната система на LAS файла;
  3. В тримерния преглед може да бъде настроен цвета на фона, цветът на точките е според текущо избрания атрибут за визуализация;
  4. Структурата и версията на CCF формата са променени. Това налага ново конвертиране на LAS файловете за заредените в дадена база CCF файлове.

Новости във версия 7.7.1

Добавен е нов модул „Облак точки“ за работа с тримерни облаци от точки. Основната функционалност на модула е следната:

 1. Изчитане на облак от точки от .LAS файл и запис във вътрешен за системата .CCF файл с трансформация на координатната система.
 2. Зареждане на множество .CCF файлове в системата.
 3. Запис на .CCF файл в .TXT файл.
 4. Включване/изключване на визуализацията на заредените .CCF файлове.
 5. Тримерен преглед на избрана област от точки. При въвеждане на точка в системата може да се използва тримерния изглед за избор на точка.
 6. Възможност за височинна корекция на визуализацията – автоматична, ръчна, в прозорец.

Новости във версия 7.7.0

 1. В скиците по наредба 3 на имот, сграда и самостоятелен обект е обновено логото на АГКК.
 2. Графичният избор на обекти се съобразява с прозрачностите им, което дава възможност препокриванията да се виждат в режим избор.

Новости във версия 7.6.5

 1. В менюто Файлове->Кадастрална карта е добавена възможност за създаване на разграфка на картните листове за КС 1970 и 2005. На ляв бутон се създава разграфка, покриваща цифровия модел; на десен бутон може да се въведе прозорец с рамките на разграфката. Създадените обекти са временни зони от тип 14 със собствена конфигурация.
 2. Оптимизирани са изходите в CAD/ZEM формат в случаите на избор на обекти за експорт.

Новости във версия 7.6.4

 1. Кадастралната карта за КС 2005 е съобразена с Наредба № РД-02-20-5/15.12.2016г. Добавена е възможност за допълнителни настройки на изгледа на картата, отнасящи се и за кадастралната карта в КС 1970. В менюто Файлове различните мащаби и координатни системи са обединени в една функция, която се съобразява с текущо настроените мащаб и КС на цифровия модел.
 2. В менюто Настройка->Принтер вече се прави само избор на устройство.
 3. Бутонът Печат от помощния прозорец Файлове променя своята функция по следния начин:
  1. в режим Рамка, Кадастрална карта и други печата създадената карта с текущите настройки;
  2. в противен случай:
   1. при натиснат ляв бутон на мишката подготвя за печат текущия прозорец;
   2. при натиснат десен бутон на мишката се избират прозорец и обекти за печат, както е в менюто Файлове->Принтер

Новости във версия 7.6.3

 1. Добавена е поддръжка на споразумения с различен НТП в една база данни. Изисленията важат за текущо настроения НТП. Масивите с различен НТП от текущия, се считат за неактивни. В тази връзка са въведени промени в тематичните карти.
 2. Добавена е подтема „Други НТП“ в темата Активни групи на масивите от правното основание, към която се причисляват масивите с НТП, различен от текущия.
 3. Добавена е тема „Ползвател-Активни групи“ за масивите от правното основание, в която ползвателите се оцветяват само за текущия НТП, а за останалите случаи се ползват подтемите „Неактивен“ и „Други НТП“.

Новости във версия 7.6.2

 1. При възникване на фатална грешка системата генерира файл, с чиято помощ разработчиците могат да локализират и отстранят установения проблем.

Новости във версия 7.6.1

 1. Добавена е команда Проверка за покритие в меню Таблици > Операции > Таблици в модула Потребителски таблици.

Новости във версия 7.6.0

 1. Ускорено е зареждането на ADB бази в системата.

Новости във версия 7.5.2

 1. При Експорт за регистрация по Наредба 3 от менюто Настаняване на панела Правно основание е добавена настройка за кода на формата на стопанисване, променен в последната версия на специализирания софтуер на МЗХГ за анкетната карта за регистрация на земеделски производители. За всеки производител се създава отделен файл, съдържащ само данни за получените от него имоти по споразумението за ползване.
  Името на файла има следния вид:
  T1_<година>_<ЕГН/Булстат>_<ЕКАТТЕ>.XLS

Новости във версия 7.5.1

 1. При импорт на DXF файл формат е добавена поддръжка на обектни координатни системи.

Новости във версия 7.5.0

 1. В обекта Масив (ПО) е добавена характеристика Група
 2. Промяната на характеристиките Вид споразумение, Забележка и Група, както и настаняване на Ползвател е реализирана с функцията Редакция, налична при натискане на десен бутон на мишката в табличния браузър за обект Масив (ПО)
 3. Групите на масивите, които участват в изчисленията за споразумението се избират чрез функцията Настройка от меню Декларации на панел Правно основание
 4. В същата функция е добавена възможност да бъдат изключени декларатори, които нямат имоти във включените групи на масивите за ползване
 5. Новите настройки влияят на функциите за печат на справки, баланси и експорт от меню Настаняване на панел Правно основание
 6. При печат в текстови и табличен редактор CadIS генерира уникални имена на файловете, започващи с CDS и още 10 символа, за избягване на грешки при отварянето на файлове с еднакви имена от версии на Microsoft Office 2013 и 2016

Новости във версия 7.4.0

 1. В маските е добавена възможност за настройка на подравняването на чертата за обектите Масив (ПО), БЗЗ и архивен БЗЗ. По подразбиране е избрано централно подравняване, за по добро изобразяването на надписите спрямо графиката на обектите
 2. Изцяло е обновена частта от модула GPS за работа с устройства в реално време, позволяваща запис на следата и нейното възпроизвеждане на по-късен етап
  Добавена е възможност за работа с Windows Location/Sensor услугите за устройства с операционна система Windows 7, Windows 8.1 и Windows 10
  CadIS вече работи и с Bluetooth GPS устройства като Garmin GPS 10x, Garmin GLO, както и с мобилни устройства с операционна система Android

Новости във версия 7.3.2

 1. Във функцията Тест на споразумение от менюто Настаняване на панела Правно основание, която е налична и в Демо версията на CadIS7, е добавена настройка кога две съседни точки да се считат за близки

Новости във версия 7.3.1

 1. На десен бутон в таблицата Масив (ПО) от панела Правно основание е добавена функция за групово ръчно настаняване на ползвател
 2. В панела Правно основание е добавен бутон Имот-Масив (ПО) +/- за бързо включване/изключване на съответния графичен слой
 3. От реперния карнет е премахнат надписът с описание на точката

Новости във версия 7.3.0

 1. Оптимизирана е работата с административната карта

Новости във версия 7.2.0

 1. В помощния прозорец Правно основание е добавен бутон Импорт, чрез който се прави импортиране на всички видове входни за правното основание данни
 2. В помощния прозорец Правно основание е добавен бутон Карта, с функционалност подобна на тази от помощния прозорец Земеползване
 3. Добавен е начин на избор По обект „Субект“ за масивите от помощния прозорец Правно основание
 4. В прозорците на Имот и Сграда от помощния прозорец Графика е добавено поле Кад. идент. за връзка с паспорта на съответния обект
 5. При зареждане на карти от менюто Основа е добавена възможност за задаване на слой, в който да се импортират картите
 6. Коригирани са дефинициите на някои точкови условни знаци

Новости във версия 7.1.8

 1. Иконите в CadIS7 са с различни размери според резолюцията на монитора и изглеждат еднакво добре при всякаква разделителна способност, включително и на новите модели монитори с високи резолюции (4K)
 2. Осите на текущата координатна система са изобразени в статус линията долу вляво на екрана заедно с позицията на курсора
 3. Новости във функционалността на маските
  • Потребителят може да настройва мащаб на визуализация, т.е. при какъв минимален мащаб даден слой да бъде видим. Под този мащаб, избраният слой няма да се вижда, за да не се претрупват изображенията на картата
  • Въведени са настройки за дебелина на линиите и възможности за различни завършвания – отрязано или със заобляне
  • Всички компоненти на обектите имат ниво на прозрачност
  • Промени в текстовите обекти
   • Въведено е използването на стилове – Bold/Italic/Underline/Strikeout – вместо наклон и дебелина
   • Вертикално и хоризонтално подравняване на текста
   • Височина на реда или на буквите в милиметри и метри
  • Всички обекти могат да използват цветови палитри с над 16 милиона цвята
  • Промени в щриховките
   • Потребителят може да дефинира основен и фонов цвят на щриховката, с което създава огромни възможности за разнообразно оцветяване и различаване на различните обекти на картата.
   • Въведена е възможност за създаване на нови щриховки с набор от множество различни шаблони
 4. Промени в обработването на таблични данни
  • Нов обект се създава чрез опция в екрана „Начин на избор“
  • Операциите „Редактира“, „Справка“ и „Изтриване“ са превърнати в режими на работа, които могат да бъдат превключвани с натискане на един бутон
 5. Новости при печатането на карти
  • Размерите и цветовете на обектите не зависят от принтера, на който се печата
  • Възможност за печат в PDF и PNG формати без да се дефинира размер на хартията
 6. Създаден е нов модул Административна карта, включващ границите на административните единици
 7. Новости в модул Основа (Растерни изображения)
  • Въведено е ниво на прозрачност
  • Вече е възможно използването на други растерни формати като TIFF, JPEG и PNG
 8. Модулът Земеползване е разделен на четири модула
  1. Идентификация на земеделските парцели (ИЗП), който включва
   • Физически блокове (ФБ)
   • Легитимен слой (ЛС)
   • Начин на трайно ползване за ФБ и ЛС (НТП)
  2. Земеползване, който включва
   • Блок земеделска земя (БЗЗ) по години
   • Земеделец (Субект)
   • Паспорт на БЗЗ
   • Мероприятие
   • Обследване
   • Торове
   • Препарати
   • Карти
  3. Моите имоти, който включва информация за:
   • Собственик/Арендатор (Субект)
   • Моите имоти
  4. Правно основание (споразумения), който включва информация за:
   • Собственик/Арендатор (Субект)
   • Договори
   • Декларации
   • Имоти за разпределение
   • Масив (МПО)
   • Имот- Масив
 9. Въведена е възможност за импорт на данни от GeoJSON формат в потребителски таблици
 10. Създадена е онлайн документация на CadIS