Версия 8.x на CadIS вече не се развива и не се поддържа. Вместо нея препоръчваме преминаването към актуалната в момента версия 9. Клиентите, които все още ползват версия 8.x, могат да актуализират своята версия до 8.38.7, която е последната от фамилията CadIS 8, от тук.

Актуалната версия на CadIS8 Server е 8.5, която можете да изтеглите от тук. Тази версия е предназначена за CadIS8 версия 8.35.0 или по-нова!

Новости във версия 8.38.7

На десен бутон в табличния изглед на 3D линията в панела 3D графика  е добавена функция за разпадане на линията до 3D точки с попълване на котите.

В трасировъчните данни, които се създават от функцията Файлове > Трасировка е добавена колона за кота. Когато се Създава трасировка за 3D полилиния се попълва котата за всяка точка. За двуизмерните обекти котата е нула.

Новости във версия 8.38.3

На десен бутон в табличния изглед на паспортите на сградите е добавена функция за Попълване броя на самостоятелните обекти в сградата.

Новости във версия 8.38.2

На десен бутон в табличния изглед на паспортите на сградите е добавена функция за създаване на собствености от собственостите на имотите им, ако сградата няма собственост и самостоятелни обекти.

На десен бутон в табличния изглед на 3D точката е добавена функция за копиране на избраните редове в точкови условни знаци от кадастъра като третата координата се копира в котата.

Новости във версия 8.38.1

Модулите Правно основание, Моите имоти и Ренти работят с номеклатури за НТП и Вид територия според ЗКИР. В Субекта е добавено поле Булстат.

За споразумения за 2023 година ID-файлът с данните за имоти, договори и декларации трябва да е генериран от Ферма версия 1.2.73 или по-висока.

Темата на имот по наредба 14 е заменена с тема по наредба 3.

В модул Правно основание е добавено създаване на Масив от група Реални граници. Добавени са функции за автоматично и ръчно изваждане на неучастващите сечения от МПО (РГ).

Публикувани са нови документи за процедурите за изготвяне на дооброволни споразумения и служебни разпределения.

В модул 3D обекти е добавена 3D точка.

Функционалността за привързване към възел в режим 2D е променена, така че с клавиш Ctrl и съответния функционален клавиш да става привързване към слоевете в основата.

Новости във версия 8.37.7

Добавени са два нови панела – 3D обекти за създаване на 3D линии и 3D графика за справки и експорт на 3D линии в SHP и в DXF формат.

Новости във версия 8.37.6

Добавена е поддръжка на по-стари версии на форматите за триизмерни данни, който могат да се конвертират в модул 3D Мрежа.

Новости във версия 8.37.4

Добавена е поддръжка на триизмерни данни във формат OSGB, който може да се конвертира в модул 3D Мрежа.

Новости във версия 8.37.3

Добавена е поддръжка на триизмерни данни във формат SLPK, който може да се конвертира в модул 3D Мрежа.

Новости във версия 8.37.2

Разработен е нов модул 3D Мрежа, който представлява бъдещето в заснемането на сгради, паметници и други триизмерни обекти за целите на кадастъра чрез дронове, снабдени с камери с висока резолюция.

Новости във версия 8.36.4

Корекция на алгоритъма за създаване на БЗЗ от следи от обработка.

Новости във версия 8.36.3

Добавена е резервна линия за връзка към лицензионния сървър на CadIS за гарантиране работата му при отпадане на тока или основната интернет връзка.

Новости във версия 8.36.2

Шаблонът за печат на кадастрални карти е коригиран съгласно образците, одобрени със заповед РД-13-197/26.11.2021г. на изпълнителния директор на Агенция по геодезия, картография и кадастър.

Новости във версия 8.36.1

При печат в XLS/ODS формат е добавена поддръжка за тип „време“ на колоните.

За недодекларираните имоти, представляващи остатъчен ДПФ/ОПФ не се печатат заявления за сключване на договори по член чл. 37в, ал. 10 от ЗСПЗЗ.

Новости във версия 8.36.0

При невъзможност за стартиране на системата поради заети лицензи в група, е добавена опция за разпечатване на имената на работещите в групата компютри.

В импорт на GPS данни от теренни проверки е добавен тест за коректност на данните. Некоректните ТП остават в състояние ‘Резервирана’ и данните в тях не се импортират в системата.

В помощния прозорец Теренни проверки е добавена справка за ТП с грешки.

В балансите/регистрите на БП недодекларираните имоти пътища и канали/ДПФ/ОПФ се класифицират като частни.

В табличния изглед е добавена поддръжка на бързите клавишни комбинации Ctrl+C и Ctrl+V, съответстващи на операциите Копира, Препокрива/Създава.

Новости във версия 8.35.1

Във функцията Файлове->Администратор->Потребители е добавена възможност за търсене по име на потребител.

Новости във версия 8.35.0

Функцията в меню Файлове->Администратор->Потребители е с разширени възможности.

В панела ИСАК е добавен Баланс на ФБ по НТП.

Новости във версия 8.34.3

Добавена е възможност за временна легенда за тематична карта, която се генерира от бутона Легенда в конфигурацията на обектите.
Добавен е импорт от zip на АГКК в помощен прозорец СИЗП.

Новости във версия 8.34.1

Добавена е функция Изтриване на временната папка в панела Теренни проверки.

При тестване SP_<ЕКАТТЕ>.zip файлове, съдържащи споразумения, както и при четене *.SHP файлове, съдържащи данни на масиви за ползване и сечението им, се проверява дали структурата (подредба, имена, типове и дължината на полетата) съответства на изискваната.

Новости във версия 8.34.0

В балансите и регистрите на белите петна от панела Правно основание, дължимите суми се изчисляват според настройката на класа бели петна и зададеното средно рентно плащане на декар за пътища и канали, ОПФ и ДПФ.
При класификацията на декларациите за споразумение малките разлики между общо декларираната за участие площ и площта на имота се разпределят по ползвани площи в декларациите. Декларираната ползвана площ в декларацията се запазва в друго поле.

Новости във версия 8.33.3

В балансите за бели петна по ползватели и собственици от панела Правно основание е добавена настройка за класификация на белите петна.

Новости във версия 8.33.2

При четене на стари данни за масиви за ползване е добавена възможност за автоматична корекция на контурите на масивите според последните изисквания на МЗХГ.

Новости във версия 8.33.1

В CadIS се задават параметри, на които отговаря конкретно споразумение. Тези параметри се предават във  файла SP_<екатте>.zip, който съдържа  готовото споразумение. За да бъде коректна проверката в общинските служби, споразумението се тества със същите параметри, с които е изготвено.

Публикуваните от областните дирекции „Земеделие“ технически изисквания са заложени като минимални в CadIS:

 • Минимална площ на масив за ползване: 100 кв.м.
 • Минимална дебелина (ширина) на масив за ползване: 2.5 м.
 • Минимална площ на дупка в масив за ползване: 4 кв.м.
 • Минимална дебелина (ширина) на дупка в масив за ползване: 1 м.
 • Минимално разстояние между точки и линии в контурите на масивите за ползване и дупките им: 0.00005 м.

Новости във версия 8.33.0

Номенклатурата за ЦОФК разграфка е обновена с данните от 2020 г.

Променени са параметрите за коректност на полигон според изискванията на Държавен фонд ‘Земеделие“.

Добавен тест на площите на подадените сечения в тест на споразумение.

Добавен тест на площи и дебелини на ФБ/ДПП (СИЗП) според НТП.

Справка за ползватели по МПО от помощния прозорец Правно основание се прави по землища.

Добавено е желание Длъжник в декларацията по чл.69 и заявлението по чл. 70 то ППЗСПЗЗ за начина на стопанисване на имота, за да могат да се изключат имоти на длъжници от споразумение и разпределение за ползване според изискванията на ЗСПЗЗ.

Новости във версия 8.32.2

Функцията лупа по координати работи и с градуси, минути и секунди.

При зареждане на карти по ЦОФК разграфка името на слоя по подразбиране се променя в зависимост от избрания формат на картите.

Новости във версия 8.32.1

В Меню Файлове > Команди е налична функция „Заредени карти с некоректно име спрямо ЦОФК разграфка“. Ако са налични такива карти, те се показват в настроения за системата табличен редактор, например Excel.

Новости във версия 8.32.0

Разработена е функционалност за зареждане на нов растерен тип файл DEM (Digital Elevation Model / Цифров Модел на Релефа).

В модул СИЗП е добавено поле Причина за заключване на физически блок.

В номенклатура Култури е добавен нов код  251800 – Черници.

Новости във версия 8.31.2

Променена е иконната функция Координати в менюто Екран->Изчисления, заместваща функционалността на функциите Координати и Лупа по координати от менюто CoGо, които са премахнати.

В модула Многоканален растер е добавена функция за Сваляне на растерни карти от Sentinel, която се намира в падащото меню Основа.

Новости във версия 8.31.1

В модул Земеползване в меню Операции е добавена функция „Попълване на идентификатора на ФБ/ДПП в БЗЗ“, която изчислява идентификатора на ФБ/ДПП, в който попада БЗЗ и се експортира в SHP за ИСАК.

В модул Облак точки визуализацията на точките в 2D се влияе от настройката на размера им.

В модул Облак точки са добавени функции за изчисляване на височинни данни за контур и височинни данни за линия.

Новости във версия 8.31.0

В модул Многоканален растер е добавено четене на TIF файлове с 8-битов канал.

В модул Облак точки е добавена визуализация на облака от точки в зависимост от настроената надморската височина.

В модул Земеползване в меню Операции в командата БЗЗ извън ДПП е добавена настройка дали да се сравнява НТП на ДПП с културата на БЗЗ.

В модул Правно основание в меню Масиви в командата Масив (ПО) извън ДПП е добавена настройка дали да се сравнява НТП на ДПП с НТП на масива.

В модул Земеползване в меню Операции е добавена функция Еко баланс на БЗЗ, която проверява зелените изисквания за диверсификация на културите и ЕНП. Командата работи само за БЗЗ, за които е зададено, че се използват за ЕНП.

Новости във версия 8.30.1

Добавена е функционалност за нуждите на Дирекция Идентификация на Земеделските Парцели в МЗХГ.

Новости във версия 8.29.3

При експорт на БЗЗ в SHP/ZIP формат за ИСАК, освен кода е добавено и името на културата.

Новости във версия 8.29.2

Добавени са много допълнителни формати данни, които се разпознават от системата и могат да се четат групово чрез функцията Импорт от папка в меню Файлове.

Новости във версия 8.29.1

В меню Файлове е добавена функция Импорт от папка, даваща възможност за групово четене от посочена папка (с възможност за обхождане на подпапките и) на SHP/ZIP файлове от разпознаваните от системата формати на данните.

Тази команда позволява импорт и на данни от новопубликувания от МЗХГ слой Физически блокове в SHP формат.

Новости във версия 8.29.0

При разпадане на връзката с CadIS8 сървър системата преминава в локален режим на работа.

В помощния прозорец Земеползване, в меню Операции-Експорт за GPS за прецизно земеделие е добавен формат ISO-XML.

В меню GPS-Четене на GPS данни от файл е добавена поддръжка на формат ISO-XML.

В помощния прозорец Правно основание импорт на .ZIP файлове разпознава типа на данните в архива. Добавен е импорт на SPT_xxxxx.ZIP файлове.

В помощния прозорец Правно основание, в меню Масиви е добавена функция Импорт от папка, даваща възможност за групово четене на SHP/ZIP файлове от разпознаваните от системата формати на данните.

В помощния прозорец СИЗП, в меню Файлове, функцията Импорт на имоти от папка дава възможност за избор на типа на входящите данни.

Новости във версия 8.28.1

Модифицирана е функцията Kопиране на паспорти и собствености на имоти/проектни имоти от меню Файлове > Корекции.

Подобрено е четенето на GPS данни от TXT файл.

Новости във версия 8.28.0

В номенклатурата за НТП на ФБ са променени активните кодове, които могат да бъдат ползвани при създаване и редакция на ФБ, съгласно промените от 2021 г. в Наредба № 105 от 2006 г.

Новости във версия 8.27.1

Повишена е сигурността при запис, като функцията изисква временно повече място на хард диска.

Новости във версия 8.27.0

Във функцията Маски, когато е включена тема за даден обект е дадена възможност на десен бутон на мишката върху конфигурацията на даден подкомпонент (контур, текст, запълване и други) да се копират настройките в другите елементи на темата.

Новости във версия 8.26.1

Добавена е настройка на единица за площ (ха, дка, m2) за модул ИЗП, Земеползване и Правно основание.

Новости във версия 8.26.0

В панела СИЗП е добавен начин на избор на ФБ и ДПП с близки точки.

Новости във версия 8.25.2

В таблични браузер във функцията на десен бутон за Операции с колони е разширенa с две нови опции:

 • Избрани думи, даваща възможност за избор на разделители, номер на първа дума и брой думи
 • Избрани символи, даваща възможност за избор номер на първи символ и брой символи

В модула СИЗП е добавена администраторска функция Справка за редактирани ФБ.

Новости във версия 8.25.1

В модула СИЗП е ускорена проверката на ФБ.

Новости във версия 8.25.0

В модул СИЗП за обект ФБ са добавени две нови полета – Редактирал и Проверил, които съдържат потребителските имена на операторите, започнали редакцията на ФБ и успешно проверили ФБ.

В модул Многоканален растер е добавено четене на четириканален TIF по специфицация color-infrared (CIR).

Новости във версия 8.24.4

При включено рисуване на Линеен в Настройка > Конфигурация експорт в DXF формат „растеризира“ линейните обекти. При изключено рисуване на Линеен експорт в DXF формат променя типа на линията L (условен знак на линия), за да може в AutoCAD да се настрои начина на визуализация.

Новости във версия 8.24.3

В балансите по ползватели и по холдинги са добавени колони за имоти ОПФ/ДПФ и пътища/канали.

В балансите по ползватели и холдинги общото получено правно основание зависи от конфигурацията дали да включва бели петна, ОПФ/ДПФ и/или пътища/канали. Тази опция не е налична за ОСЗ.

Тези промени се отнасят и за Справка за декларации в МПО и Справка за декларатори по МПО.

Новости във версия 8.24.2

В прозореца на теренна проверка на ФБ (СИЗП) е добавен бутон „Режим отразяване“, който оставя отворен прозореца на избраната ТП и позволява работа с всички функции на системата.

В тестовете на ФБ и ДПП от СИЗП са добавени минимални площи на полигоните и дупките в тях. За ФБ, дупка във ФБ и дупка в ДПП тя е 4 m2, а за единичен контур на ДПП е 100 m2.

В номенклатурата НТП (ИЗП) код ОПЛ става неактивен.

Новости във версия 8.23.1

Добавена е възможност да се качат в GPS теренни проверки с повредени първични GPS файлове.

Новости във версия 8.23.0

Извършена е преномерация на GPS обектите от Теренните проверки. В тези обекти е добавено поле СТАР_НОМЕР, което се попълва по време на импорт при разминаване в номерацията в GPS устройството.

Новости във версия 8.22.0

В панел Правно основание, обект Масив са добавени нови начини за избор:
– МПО без декларирани имоти, годни за участие (МПО, съставени само от бели петна);
– МПО с настанен ползвател без Правно основание.
Тези начини за избор работят в зависимост от настройката на споразумение/разпределение.

Новости във версия 8.21.4

Иконата за Лупа ФБ в панела Теренни проверки и във формата на теренните проверки визуализира местоположението и на изтритите ФБ.

В Модул ТП за намиране на теренна проверка са добавени два нови начина на търсене:
– По идентификатор на ФБ – намира теренната проверка, независимо дали ФБ още съществува или не;
– Моите ТП, върнати за доуточняване – за проверяващите и съгласуващите показва върнатите теренни проверки за корекция, а за отразяващите показва вече коригираните проверки.

Новости във версия 8.21.1

При Експорт на споразумение в ZIP от панела Правно основание се помнят текущо зададените от потребителя настройки.

При повторно съгласуване на ТП, върната от отразяващ, състоянието на ТП автоматично става За отразяване.

Добавен е начин на търсене на ТП Моите за обработка, различен от Моите ТП само за роля отразяващ, в който случай се филтрират само ТП за отразяване.

При редакция на ТП са позволени само полетата, които съответната роля може да променя.

Добавена е тема на линиите за ТП по роля на създател.

В модула теренни проверки ЕНП се качват в GPS само ако са пресечени с ФБ на ТП.

Новости във версия 8.19.2

Добавени са минимални площи и дебелини на полигоните в Тест на споразумение.

Функцията Тест на споразумение (ОСЗ) от панела Правно основание отказва тест при наличие на данни в текущата база или КС различна от WGS84/UTM35.

При промяна на граници на ФБ (СИЗП) и прехвърляне на ДПП в друг ФБ, ДПП наследяват НТП на новия ФБ.

При обединяване на ФБ (СИЗП) с различни НТП е добавена възможност за въвеждане на НТП на резултата.

На десен бутон във функцията Създаване на ДПП (СИЗП) е добавена възможност за създаване на полигон НДП, който се изключва от пресечените ДПП.

Новости във версия 8.19.1

Функцията Тест на споразумение (ОСЗ) от менюто Настаняване на панела Правно основание печата (и в Демо версията) протокола от класификацията на декларациите със служебно одобрени грешки в НТП/ВС на имотите.

Добавена възможност за редакция на НТП на обект ДПП от панела СИЗП, когато ДПП попада във ФБ с НТП СЗП, ДМ или КСТ.

Новости във версия 8.19.0

Функцията Тест на споразумение (ОСЗ) от менюто Настаняване на панела Правно основание може да се ползва от всички потребители на CadIS, но подписани файлове за ФЕРМА се създават само от ОСЗ потребители. Функцията е достъпна и в Демо версията.

Настройките по подразбиране за БП в менюто Декларации на панела Правно основание са променени, като за пътища и канали се ползва чл. 37в, ал. 16 от ЗСПЗЗ, а за общински и държавни имоти – чл. 37в, ал. 10 от ЗСПЗЗ.

НТП КСТ се обработва подобно на СЗП и ДМ при създаване и редакция на ДПП от панела СИЗП.

Точките от теренните проверки могат да се копират като графични обекти в потребителски таблици.

Новости във версия 8.18.0

Актуализация на модула Правно основание за кампания 2020/2021.

В модул Теренни проверки се помни настройката за Лупа на ФБ и е наличен предишен НТП на ФБ.

Новости във версия 8.16.1

Функциите Координати и Лупа по координати в меню CoGo позволяват смяна на координатната система.

Новости във версия 8.14.1

В модула Моите имоти е реализирана функция за Импорт в XLS формат на декларации по член 69 и заявления по член 70 от ППЗСПЗЗ за новата стопанска година 2020/2021.

Новости във версия 8.14.0

Разработен е нов Модул Теренни проверки за служителите на МЗХГ в ОСЗ и ОДЗ.

В модула Моите имоти е реализирана функция за Експорт в XLS формат на декларации по член 69 и заявления по член 70 от ППЗСПЗЗ за новата стопанска година 2020/2021.

Новости във версия 8.13.3

В Настройка > Конфигурация е добавен подпрозорец за включване/изключване видимостта на базите.

Лупа ФБ на модула СИЗП е направена да визуализира директно ФБ, ако съществува точно един ФБ с този идентификатор и да показва таблица с ФБ, чиито идентификатори започват с въведения номер.

В модула СИЗП за ДПП е добавено поле ФБ за директна визуализация на данните.

Новости във версия 8.13.2

В справката за едноканален растер са добавени начини на избор на заредените растери, попадащи в Административните граници на Област, Община или Землище, за да могат да бъдат копирани само избраните карти. На десен бутон в табличния браузер е добавена функция Копиране.

Обогатени са възможностите за конфигурация във функцията Настройка на ЦОФК разграфка от меню Основа.

В модул Земеползване, меню Операции са добавени функциите Преномериране на всички БЗЗ и Преномериране на всички БЗЗ по КВС.

Новости във версия 8.13.1

В конфигурацията за белите петна в панела Правно основание е променен начина за включване в масивите за ползване на остатъчните ОПФ и ДПФ, както и неизползваните полски пътища и канали. При изчисляването на ползвани части на имотите остатъчните ОПФ и ДПФ и неизползваните пътища и канали се изключват от масивите само ако са отметнати, че няма да участват.

При печат на споразумение остатъчните ОПФ и ДПФ както и неизползваните пътища и канали се включват ако са конфигурирани, че се ползват по чл.37в, ал.3, т.2 от ЗСПЗЗ.

Заявления за остатъчните ОПФ и ДПФ се печатат ако са конфигурирани, че се ползват по чл.37в, ал.10 от ЗСПЗЗ.

Заявления за неизползваните пътища и канали се печатат ако са конфигурирани, че се ползват по чл.37в, ал.16 от ЗСПЗЗ.

Новости във версия 8.13.0

Добавена е функция за трансформиране на координатната система на целия изглед на картната основа, включително прозрачност на всички заредени карти.

Новости във версия 8.12.1

В модул СИЗП е добавена функционалност за работа с обекти от слой Екологично Насочени Площи (ЕНП).

Новости във версия 8.12.0

Обновени са номенклатурите за НТП (нова), Функция на сграда (нова) и Предназначение на самостоятелен обект в сграда съгласно „НАРЕДБА № РД-02-20-5 ОТ 15 ДЕКЕМВРИ 2016 Г. ЗА СЪДЪРЖАНИЕТО, СЪЗДАВАНЕТО И ПОДДЪРЖАНЕТО НА КАДАСТРАЛНАТА КАРТА И КАДАСТРАЛНИТЕ РЕГИСТРИ“. Актуализирани са функциите за сравнение и преизчисляване на старите и новите номенклатури.

В операцията Файлове->Импорт от помощния прозорец Потребителски таблици е добавен бутон Всички.

Новости във версия 8.11.0

В модул СИЗП в номенклатурата за НТП на ФБ е добавено поле за активност. То отразява кои са активните кодове, които могат да бъдат ползвани при създаване и редакция на ФБ. Неактивните кодове могат да се описват във файла IZP_NTP_DEACT.INI, който се намира в подпапка WORK на папката, където е инсталиран CadIS.

В модул СИЗП във ФБ с НТП СЗП и Дворни места е налична възможност да се обособят ДПП с НТП ОЗ, ПМЛ и ТН. За всички останали ФБ, НТП на ДПП съответства на НТП на ФБ. Във връзка с това е направена промяна във вида на идентификатора на ДПП, така че включва код по НТП. Добавена е тема по НТП на ДПП.

Обновена е Административната карта на България.

Новости във версия 8.10.0

Обновена е Административната карта на България.

В модул СИЗП при създаване на ФБ в падащо меню са добавени опции за изрязване на новия блок по стария ФБ и/или ДПП.

Новости във версия 8.9.0

В менюто Файлове на помощния прозорец СИЗП е добавена настройка на причината за редакция/създаване на ФБ/ДПП. Веднъж настроена, причината се запазва във всеки ФБ, който е редактиран или е коригирана негова ДПП. Списъкът със стандартните причини се намира в папка WORK във файл с име LPIS_FB_REASONS.INI и при необходимост в него могат да бъдат правени промени от потребителя.

Добавени са редакция и експорт на обектите от слой ПЗП (СИЗП).

Новости във версия 8.8.0

В модул Потребителски таблици са налични 3 нови типове полета – Цяло число (много малко), Идентификатор (Кадастър) и Идентификатор (Земеделие).

В модул СИЗП е добавен Импорт и Експорт на обектите от модула от/в UGF файл.

Новости във версия 8.7.1

За усъвършенстване работата на системните администратори са създадени нови функции от висок клас, които трябва да се ползват много внимателно!

При създаване на сървър командата Файлове  > Сървър > Сървъри > Създава позволява избор на бази, които да бъдат на сървъра.

Командата Файлове  > Сървър > Напускане на сървър позволява записване само на локалните бази, без да се копират сървърните бази.

Избор с десен бутон на мишката на командите Файлове > Зареждане и Файлове > Запис като… позволява избор на базите, които да бъдат съответно заредени и записани.

Новости във версия 8.7.0

В панела Защитени зони е добавена възможност за четене на публикуваните от МОСВ в SHP формат цифрови данни за Натура 2000 и регистър на защитените територии.

Добавена е тема Проверен за обекта ДПП (СИЗП).

Aлгоритъмът за смяна на граница работи по-интуитивно.

Добавена е възможност за заключване на ФБ (СИЗП).

За функциите от покритие е добавен нов интерфейс динамична подсказка.

Новости във версия 8.6.3

При създаване на физически блок (ФБ) в модул СИЗП е добавена възможност за попълване на начина му на трайно ползване (НТП) и поливност.

При опит за създаване на допустима за подпомагане площ (ДПП) в необработваем ФБ, системата дава съобщение за грешка.

Новости във версия 8.6.2

Разработен е нов панел Слоеве +/-. Той е наличен в меню Настройка > Помощни прозорци и аналогично на панела +/- позволява показване и скриване на всички обекти достъпни чрез функцията Маски в иконното меню Екран.

Налична е възможност за използване на JPG и други графични файлове с GPS координати.

Новости във версия 8.6.0

Ускорена е работата на булевите операции в системата (сечение, обединение, изваждане и други).

В иконното меню Екран, командата Маски показва само наличните обекти за закупения лиценз модули.

Новости във версия 8.5.0

Усъвършенствана е функцията Тест на споразумение в помощен прозорец Правно основание, меню Настаняване.

В меню Настройка, командата Помощни прозорци показва само наличните за закупения лиценз панели.

Новости във версия 8.4.0

В CadIS е разработен нов модул Ренти за улеснение на земеделските производители, които наемат и арендуват имоти.

Новости във версия 8.2.7

Спазвайки изискването на Агенцията по геодезия, картография и кадастър за заявяване в цифров вид на проекти за изменение на КККР, на основание чл. 51, ал. 6 от Закона за кадастъра и имотния регистър (Държавен Вестник бр. 41 от 2019 г.), в сила от 22.08.2019 г., при експорт на CAD файл от CadIS е добавена възможност за подписването му чрез създаване на p7s файл със същото име. Опцията е налична в панела Конфигурация на изхода при настройките на съдържанието на CAD файла.

Новости във версия 8.2.4

При конвертиране на многоканален растер е добавена възможност за смяна на координатната система на картата.

В табличния изглед на многоканалния растер са добавени функции за задаване и смяна на координатната система на картата.

Новости във версия 8.2.3

При конвертиране на многоканален растер са добавени възможности за автоматично разпознаване на структурата и формата на данните на спътниците Sentinel-2.

В табличния изглед на многоканалния растер е добавено поле за дата на измерването.

Новости във версия 8.2.2

Добавена е оптимизация във формата за многоканален растер (MCF), водеща до намаляване на размера на файловете с 50%.

Оптимизирана е визуализацията на многоканалния растер с използване на възможностите на графичната карта, което позволява ускорение от 5 до 10 пъти.

При групова справка по графика е добавен номер на знак за точкови и линейни условни знаци.

Новости във версия 8.2.1

Добавена е възможност за използване на елипсоидната височина при работа с облак точки.

В Конфигурация на облака точки е добавена настройка Превишение над елипсоида.

При избор на точка чрез ключ възел (F2), ако се избере точка от облак точки се взема и елипсоидната и височина, която се коригира с превишението, за да се получи надморската височина (H).

При справка за координати, ако има налична надморска височина, тя се показва като H.

При въвеждане на точкови условни знаци и изолинии, ако е зададена надморска височина, то тя се използва.

Новости във версия 8.2.0

 1. Добавени са данните за площите, за които ще се обнови ЦОФК през 2019 година със самолетно заснемане започващо от 8 юли 2019, което ще обхване изцяло или частично области Видин, Монтана, Враца, Плевен, Велико Търново, Русе, Търговище, Шумен, Разград, Силистра, Добрич и Варна, както и погранични с Република Сърбия райони в области София област и Перник.

Новости във версия 8.1.0

 1. Нов гъвкав начин за придобиване на право за ползване на CadIS (вижте видовете лицензи)
 2. Четене на бази от всички предишни версии на CadIS от 4 до 7 включително
 3. Нов модул Многоканален растер, интегриран с помощния прозорец Основа
 4. Обновен интерфейс на прозорците за отваряне/запис на файл
 5. Добавен атрибут AB линия в обект БЗЗ, който се експортира към GPS за прецизно земеделие
 6. В баланса по ползватели от помощния прозорец Правно основание е добавена колона ЕГН/БУЛСТАТ на ползвателя
 7. В справките за декларации, декларатори и ползватели в МПО от помощния прозорец Правно основание е добавена колона култура на МПО
 8. В помощния прозорец Правно основание, меню Масиви е добавена функция за преномериране на всички МПО по КВС
 9. Името на Легитимния слой е променено на Допустима за подпомагане площ (ДПП)