Актуална версия на CadIS

Версия 9 на CadIS се предлага от 01.03.2023 г., с което се прекратява поддръжката на CadIS8.

За настоящи клиенти на CadIS9 се предлага безплатна актуализация към последната версия на продукта. Към момента това е 9.7.0. Ако сте закупили CadIS9, и имате право на поддръжка, можете да си изтеглите и инсталирате последния инсталационен файл от тук.

Актуалната версия на CadIS9 Server е 9.2.
32 битовия вариант можете да изтеглите от тук.
64 битовия вариант можете да изтеглите от тук.
Тази версия е предназначена за CadIS9 версия 9.3.0 или по-нова!

Новости във версия 9.7.0

В панела Правно Основание меню Настройка е добавена функция Презареждане на ID файл.

В панела ИЗП е актуализирана номенклатурата за ЕНП (екологино насочени площи).

В меню Основа > Справка за ЦОФК разграфка са актуализирани данните за ортофото картите на МЗХ.

Новости във версия 9.6.0

Актуализирана е номенклатурата за културите в панела ИЗП.

Новости във версия 9.5.4

В панела Правно Основание меню Настаняване в Справка за ползватели по МПО е добавена разбивка за белите петна.

Добавена е възможност за избор на контур за командата Сваляне на растерни карти от Sentinel в меню Основа.

Новости във версия 9.5.3

Добавено е предупреждение при избор на функцията Автоматично създаване на МПО ДЗЕС, че преди това трябва да са направени масивите Реални граници и след създаването на МПО ДЗЕС, те трябва да се прегледат и да се изтрият или редактират тези, които могат да влязат в споразумения с други НТП или имотите с други НТП се декларират от собствениците им.

Новости във версия 9.5.2

В панела Правно Основание меню Масиви е добавена функция Автоматично създаване на МПО ДЗЕС за осигуряване на правно основание за площи по ДЗЕС 8 – непроизводствени площи и особености на ландшафта.

В меню Основа -> WEB карти е добавена функция Сваляне на необходимите карти, която работи за услугите от програмата Inspire като Orthophoto, Parcels, Buildings. Командата работи до максимален мащаб 1:25000.

Новости във версия 9.5.1

В триизмерния изглед на DEM данни е добавена възможност за наслагване на растер и от WEB карти.

Добавен е нов помощен прозорец Многоканален растер.

В панела Многоканален растер е добавена настройка за изравняване на изображението на заредените карти.

В панела Многоканален растер е добавена функция за справка за избран индекс в полигон.

В таблица Субект са добавени полетата СЕРТИФИКАТ, IBAN и БАНКА.

В печата на договор за наем от панела Ренти са добавени IBAN и БАНКА.

Дневникът за РЗ е коригиран, за да отговаря на изискванията на заповед № РД 11-3194/31.12.2021 г. на изпълнителния директор на БАБХ.

В конфигурация на 3D мрежа е добавена настройка за изключване на избягването на стени.

В Основа->WEB карти->Изтриване на временни данни е добавен е бутон за изтриване на данните за всички услуги.

Новости във версия 9.4.0

В панела Основа е добавен бутон за Справка в точка. При натискането му се визуализира специфична информация за посочената точка от заредените и включени растерни файлове и/или WEB Карти.

Новости във версия 9.3.2

Добавена е бутон Изчисления в иконното меню на панел Правно основание. Видовете изчисления и техните параметри се настройват чрез натискането на иконата с десния бутон на мишката.

Настройката за мерните единици за среден наклон  – градуси или проценти (по подразбиране) се прави в панела ИЗП > Операции > Настройка.

Новости във версия 9.3.1

При сваляне на растерни карти от Сентинел в полето Преглед се показва къде се позиционира избрания прозорец в рамките на сателитната снимка.

Новости във версия 9.3.0

Добавено е поле за среден наклон в МПО (масив правно основание) и Имот за разпределяне в модула Правно основание. За автоматично изчисляване на средния наклон на МПО/Имот за разпределяне се изисква лиценз за модула Релеф.

Добавена е команда Заключване на сървър, с която се предупреждават свързаните към него потребители за предстояща работа по поддръжка на сървъра и се дава срок да го напуснат между 5 и 60 минути. Ако това не се случи, силово се спира CadIS на свързаните към сървъра клиенти.

Добавено е копиране на точков обект в 3D точки.

Добавен е импорт на 3D точки и 3D линии от SHP/DXF.

В 3D точка са добавени полета X, Y и H.

Новости във версия 9.2.6

При импорт на условни знаци от CadIS8 се запазва конфигурацията на условните знаци.

Новости във версия 9.2.5

Създадена е нова функция Експорт, налична в контекстното меню (десен клик) на табличния браузър. При експорт от текстова таблица (например Паспорт на Имот) се предлага експорт в DBF и SQL формат. Ако се добави колона от свързана графична таблица (например Имот) и се избере тази колона, е наличен и експорт и на графичните данни в SHP, MIF, DXF, DBF, SQL, TXT и GeoJSON формат.

Новости във версия 9.2.4

В модул WEB Карти са добавени услугите Inspire Regions (Областни граници), Inspire Municipalities (Общински граници), Inspire Cities (Землищни граници) и Inspire Districts (Районни граници за София, Пловдив и Варна).

Новости във версия 9.2.3

Обновена е функцията за конвертиране на сателитни данни от Сентинел-2, съобразени с новия им формат данни, за генериране на вегетационни индекси в модул Многоканален растер.

Новости във версия 9.2.2

Разработен е нов модул WEB Карти за визуализация в CadIS растерни изображения от публични сървъри.

Добавена е нова координатна система WGS84 (Google) в модул CoGo.

Новости във версия 9.2.0

Обновeнa e Административната карта на България.

Добавено е поле за среден наклон в паспорта на БЗЗ в модула Земеползване.

За автоматично изчисляване на средния наклон на БЗЗ се изисква лиценз за модула Релеф.

Новости във версия 9.1.7

Разработен е 64-битов вариант на програмата, която работи около 25% по-бързо от 32-битовия вариант на CadIS8 и използва ефективно цялата налична оперативна памет на компютъра. По време на инсталация автоматично се избира съответния вариант на програмата в зависимост от операционната система (32 или 64 битова) на Windows.

По време на инсталация на CadIS9 има възможност за избор на място на работната папка (Cadis9_Work), различно от това, което е по подразбиране. Мястото на работната папка, както и мястото на папката за временни фалове (CadIS9_Temp) може да бъде променено и след инсталация в зависимост от желанието на клиента и наличието на свободно дисково пространство на компютъра.

В модул 3D Мрежа е добавена функция за конвертиране на данни във формат b3dm (Batched 3D Model) 3D Tiles чрез посочване на JSON файл или директно на DJI Terra zip файл.

За всички видове лицензи на CadIS9 се изисква периодична интернет свързаност за проверка на лиценза.