Актуална версия на CadIS

Версия 9 на CadIS се предлага от 01.03.2023 г., с което се прекратява поддръжката на CadIS8.

За настоящи клиенти на CadIS9 се предлага безплатна актуализация към последната версия на продукта. Към момента това е 9.19.1. Ако сте закупили CadIS9, и имате право на поддръжка, можете да си изтеглите и инсталирате последния инсталационен файл от тук.

Актуалната версия на CadIS9 Server е 9.6.
32 битовия вариант можете да изтеглите от тук.
64 битовия вариант можете да изтеглите от тук.
Тази версия е предназначена за CadIS9 версия 9.19.0 или по-нова!

Новости във версия 9.19.1

В модула WEB Карти е добавена ЦОФК от заснемането през 2023 година в слой InspireOrthophoto2023 – Централна и Западна България.

В CadIS Сървър 9.6 е ускорена работата в сървърен режим.

Новости във версия 9.18.1

Отразяване на променените връзки към ЦОФК в модула WEB Карти.

Новости във версия 9.18.0

В панел Земеползване са добавени нови таблици за смески (междинни култури), машини и прикачен инвентар, които се ползват в мероприятията.
Коригиран е диалогът за настройка на вход/изход в UGF формат с възможност за управление на групи от компоненти.
В табличния изглед на паспорт на БЗЗ е добавена възможност за прехвърляне на предшественик от архивен БЗЗ.
В панел Земеползване функцията Операции > Еко баланс на БЗЗ е коригирана според новите изисквания.

Новости във версия 9.17.0

В модула АДМ са добавени:
Публикуваните от АПИ пътища;
Публикуваните от ГВА зони с ограничения за летене с дрон;
По подразбиране пътищата и зоните с ограничение за летене с дрон са изключени от визуализация.

В менюто GPS е направен специален експорт на KML/KMZ за дрон.

В менюто Файлове е добавена е опция Подписване, даваща възможност за групово подписване на DOCX, XLSX, PDF и произволен тип файлове.

Новости във версия 9.16.0

Добавен е печат (експорт) във формат DOCX на Microsoft Word. Препоръчваме да се избере този формат вместо RTF за Текстов редактор от меню Настройка > Външни редактори.

Новости във версия 9.15.3

Добавен е печат (експорт) във формат XLSX на Microsoft Excel. Препоръчваме да се избере този формат за Табличен редактор от меню Настройка > Външни редактори.

Новости във версия 9.15.2

Добавен е импорт на XLSX файлове.

Новости във версия 9.15.1

Оптимизиран е експорта на DXF файлове.

Новости във версия 9.12.2

Сменен е алгоритъмът за компресиране на базите, BGR, MCF, CCF и DEM файловете за осигуряване на по-висока скорост и по-малък размер на данните.

Новости във версия 9.11.1

В меню GPS е налична функция Четене на GPS снимки (JPG или TIFF снимки с GPS координати в EXIF метаданните). Снимките могат да бъдат от всякакви устройства, които имат GPS и записват данните от него в снимките – мобилни телефони, дронове, фотоапарати и други.

Ако са налични данни за азимут, снимката се изобразява с посоката в която е снимано.

GPS снимките се записват в базата данни на CadIS и са достъпни в панела Графика.

GPS снимките могат да се разглеждат в CadIS и във външен графичен редактор и да се копират в папка по избор (десен клик в табличния браузър).

Записани бази данни с GPS снимки могат да се отварят и разглеждат и в демо версията на CadIS.

Новости във версия 9.11.0

В менюто GPS е добавено подменю Hi-Target за поддържане на дейност Обследване на зона с помощта на GPS устройства на фирмата Hi-Target.

Достъпът до снимките от обследвания е наличен през бутона GPS снимка в панела Графика.

Добавена е тематична карта Обобщен НТП за обекта Физически блок от модула ИЗП.

В модул Ренти е добавена настройка за използване на земеделски ФБ вместо ДПП според новите изисквания.

Новости във версия 9.10.5

На десен бутон в табличния браузер е добавено подменю Изчисления за различни методи на пресмятане на вътрешна точка и според нея определяне административна принадлежност (ЕКАТТЕ) на обекта.

Новости във версия 9.10.1

В панела и меню Основа са добавени нови WEB услуги – AGKKParcels, AGKKBuildings и AGKKBorders, съответно имоти, сгради и граници от АГКК (Агенция по Геодезия, Картография и Кадастър). AGKKParcels и AGKKBuildings са площни, а AGKKBorders са линейни обекти.

Тези WMS (web map services) услуги са достъпни след заплащане на АГКК на такса от 80 лв/месец  или 800 лв/година за всеки слой.

Функцията Справка в точка в панел Основа за всеки от тези слоеве дава съоветната за типа обект информация, като е възможно за всеки от тях да се експортират векторни данни в GPS следа и в Потребителски таблици (ако е наличен модула).

Новости във версия 9.7.0

В панела Правно Основание меню Декларации е добавена функция Презареждане на ID файл.

В панела ИЗП е актуализирана номенклатурата за ЕНП (екологино насочени площи).

В меню Основа > Справка за ЦОФК разграфка са актуализирани данните за ортофото картите на МЗХ.

Новости във версия 9.6.0

Актуализирана е номенклатурата за културите в панела ИЗП.

Новости във версия 9.5.4

В панела Правно Основание меню Настаняване в Справка за ползватели по МПО е добавена разбивка за белите петна.

Добавена е възможност за избор на контур за командата Сваляне на растерни карти от Sentinel в меню Основа.

Новости във версия 9.5.3

Добавено е предупреждение при избор на функцията Автоматично създаване на МПО ДЗЕС, че преди това трябва да са направени масивите Реални граници и след създаването на МПО ДЗЕС, те трябва да се прегледат и да се изтрият или редактират тези, които могат да влязат в споразумения с други НТП или имотите с други НТП се декларират от собствениците им.

Новости във версия 9.5.2

В панела Правно Основание меню Масиви е добавена функция Автоматично създаване на МПО ДЗЕС за осигуряване на правно основание за площи по ДЗЕС 8 – непроизводствени площи и особености на ландшафта.

В меню Основа -> WEB карти е добавена функция Сваляне на необходимите карти, която работи за услугите от програмата Inspire като Orthophoto, Parcels, Buildings. Командата работи до максимален мащаб 1:25000.

Новости във версия 9.5.1

В триизмерния изглед на DEM данни е добавена възможност за наслагване на растер и от WEB карти.

Добавен е нов помощен прозорец Многоканален растер.

В панела Многоканален растер е добавена настройка за изравняване на изображението на заредените карти.

В панела Многоканален растер е добавена функция за справка за избран индекс в полигон.

В таблица Субект са добавени полетата СЕРТИФИКАТ, IBAN и БАНКА.

В печата на договор за наем от панела Ренти са добавени IBAN и БАНКА.

Дневникът за РЗ е коригиран, за да отговаря на изискванията на заповед № РД 11-3194/31.12.2021 г. на изпълнителния директор на БАБХ.

В конфигурация на 3D мрежа е добавена настройка за изключване на избягването на стени.

В Основа->WEB карти->Изтриване на временни данни е добавен е бутон за изтриване на данните за всички услуги.

Новости във версия 9.4.0

В панела Основа е добавен бутон за Справка в точка. При натискането му се визуализира специфична информация за посочената точка от заредените и включени растерни файлове и/или WEB Карти.

Новости във версия 9.3.2

Добавена е бутон Изчисления в иконното меню на панел Правно основание. Видовете изчисления и техните параметри се настройват чрез натискането на иконата с десния бутон на мишката.

Настройката за мерните единици за среден наклон  – градуси или проценти (по подразбиране) се прави в панела ИЗП > Операции > Настройка.

Новости във версия 9.3.1

При сваляне на растерни карти от Сентинел в полето Преглед се показва къде се позиционира избрания прозорец в рамките на сателитната снимка.

Новости във версия 9.3.0

Добавено е поле за среден наклон в МПО (масив правно основание) и Имот за разпределяне в модула Правно основание. За автоматично изчисляване на средния наклон на МПО/Имот за разпределяне се изисква лиценз за модула Релеф.

Добавена е команда Заключване на сървър, с която се предупреждават свързаните към него потребители за предстояща работа по поддръжка на сървъра и се дава срок да го напуснат между 5 и 60 минути. Ако това не се случи, силово се спира CadIS на свързаните към сървъра клиенти.

Добавено е копиране на точков обект в 3D точки.

Добавен е импорт на 3D точки и 3D линии от SHP/DXF.

В 3D точка са добавени полета X, Y и H.

Новости във версия 9.2.6

При импорт на условни знаци от CadIS8 се запазва конфигурацията на условните знаци.

Новости във версия 9.2.5

Създадена е нова функция Експорт, налична в контекстното меню (десен клик) на табличния браузър. При експорт от текстова таблица (например Паспорт на Имот) се предлага експорт в DBF и SQL формат. Ако се добави колона от свързана графична таблица (например Имот) и се избере тази колона, е наличен и експорт и на графичните данни в SHP, MIF, DXF, DBF, SQL, TXT и GeoJSON формат.

Новости във версия 9.2.4

В модул WEB Карти са добавени услугите Inspire Regions (Областни граници), Inspire Municipalities (Общински граници), Inspire Cities (Землищни граници) и Inspire Districts (Районни граници за София, Пловдив и Варна).

Новости във версия 9.2.3

Обновена е функцията за конвертиране на сателитни данни от Сентинел-2, съобразени с новия им формат данни, за генериране на вегетационни индекси в модул Многоканален растер.

Новости във версия 9.2.2

Разработен е нов модул WEB Карти за визуализация в CadIS растерни изображения от публични сървъри.

Добавена е нова координатна система WGS84 (Google) в модул CoGo.

Новости във версия 9.2.0

Обновeнa e Административната карта на България.

Добавено е поле за среден наклон в паспорта на БЗЗ в модула Земеползване.

За автоматично изчисляване на средния наклон на БЗЗ се изисква лиценз за модула Релеф.

Новости във версия 9.1.7

Разработен е 64-битов вариант на програмата, която работи около 25% по-бързо от 32-битовия вариант на CadIS8 и използва ефективно цялата налична оперативна памет на компютъра. По време на инсталация автоматично се избира съответния вариант на програмата в зависимост от операционната система (32 или 64 битова) на Windows.

По време на инсталация на CadIS9 има възможност за избор на място на работната папка (Cadis9_Work), различно от това, което е по подразбиране. Мястото на работната папка, както и мястото на папката за временни фалове (CadIS9_Temp) може да бъде променено и след инсталация в зависимост от желанието на клиента и наличието на свободно дисково пространство на компютъра.

В модул 3D Мрежа е добавена функция за конвертиране на данни във формат b3dm (Batched 3D Model) 3D Tiles чрез посочване на JSON файл или директно на DJI Terra zip файл.

За всички видове лицензи на CadIS9 се изисква периодична интернет свързаност за проверка на лиценза.