Използване на модула 3D Мрежа в CadIS

 

Избор на шаблон за работа

 

Зареждане на 3D модела

 

Избор на Координатна система на входните данни

 

Визуализация на заредените данни

 

Проверка на местоположението чрез модула Административна карта

 

Изваждане на работното поле на интерфейсните панели на модулите Кадастър и 3D Мрежа

 

Показване на триизмерен изглед на обекти в избран прозорец

 

Въвеждане на точки от триизмерния изглед чрез захващане с F3 на най-близка точка и F2 на крайна (най-далечна) точка, попадаща в квадратния курсор

 

Оцифряване на контур на сграда в режим "рентген" за по-бърза работа

 

Използване на готовите точки и довършване на контура в режим "рентген"

 

Преценка на точността на метода на оцифряване чрез качване на KML файл в сайта на АГКК

 

Използване на 3D модела за автоматично въвеждане на надморски височини (коти)