Различни начини за създаване на Блок Земеделска Земя (БЗЗ)

 

Стартиране на CadIS с избор на последно зареждана база

 

Разглеждане на данните върху Административната карта на България

 

Временно изключване на ненужните слоеве обекти

 

Локализиране на обработвана земя, за която ще бъдат създадени БЗЗ

 

Четене на записаната на терена следа, която оформя външната граница на БЗЗ

 

Четене на записаните на терена следи, които са необработваеми площи (дупки) в блока

 

Стартиране на функцията за автоматично прехвърляне на GPS следи в БЗЗ

 

Настройване на стойността за коректност на полигон в зависимост от точността на използваното GPS устройство

 

Изваждане на необработваемите площи от БЗЗ

 

Редактиране на името на БЗЗ

 

Създаване на паспорт на БЗЗ

 

Въвеждане на данни за стопанска година, отглеждана култура и сорт

 

Импортиране на SHP файл с данни на правно основание

 

Разглеждане на автоматично прехвърлените данни в паспорта на БЗЗ

 

Импортиране на ZIP файл от ИСАК

 

Въвеждане на данни за Субект

 

Включване на обектите от модул ИЗП (Идентификация на Земеделските Парцели), в случая слой Легитимна площ

 

Създаване на БЗЗ от блок обработваема земя от легитимна площ (площ допустима за подпомагане)

 

Създаване на паспорт на БЗЗ

 

Въвеждане на данни за отглеждана култура и сорт